Головна
Адміністративний процес - Перепелюк В.Г. Адміністративний процес

Перепелюк В.Г.

Адміністративний процес

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №14/18.2-324 від 19.02.2003)

 

Рецензенти: Авер'янов В.Б., доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент АПрН України (Інститут держави і права ім. В.М.Корецького ПАН України);

Крупчан О.Д. кандидат юридичних наук, доцент, член-кореспондент АПрН України (Київський регіональний центр Академії правових наук України).

 

Перепелюк Володимир Григорович. Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний посібник. - Чернівці: Рута, 2003. - 367 с.

 

Навчальний посібник підготовлений відповідно до навчальної програми дисципліни. В ньому пропонується авторська концепція загальної частини теорії адміністративного процесу.

Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів.

Учебное пособие подготовлено в соотвествии с учебной программой дисциплины. В нем предлагается авторская концепция общей части теории административного процесса.

Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов.

The manual contains the material according to the syllabus of the subject. It suggests author's constraction of the administrative process general part. It is intended for the students majoring in Law, may be in use for everybody interested in administrative process.

 

ББК 67.9(4 УКР)301.011 УДК 342.92

 

© Видавництво "Рута" Чернівецького національного університету, 2003

© Перепелюк В.Г., 2003

 

 
Цивільний процес - Цивільний процес / А.В. Андрушко, Ю.В. Білоусов.

Цивільний процес

Навчальний посібник.

 

А.В. Андрушко, Ю.В. Білоусов,

Р.О. Стефанчук, О.І. Угриновська

 

Рекомендовано до друку вченою радою Хмельницького університету управління та права (протокол № 2 від 22 жовтня 2004 року)

 

Авторський колектив:

Андрушко А.В. – завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Хмельницького університету управління та права, кандидат юридичних наук – гл. 1 (§ 2-5), 2, 17, 23.

Білоусов Ю.В. – завідувач Подільської лабораторії Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва Академії правових наук України, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Хмельницького університету управління та права, кандидат юридичних наук, доцент – гл. 1 (§ 1), 3, 4 (§ 3-4), 5-7, 12, 14-15, 18-20, 21 (§ 1-2 – у співавторстві із О.І. Угриновською, § 3-4, 6, 9-13), 25.

Стефанчук Р.О. – професор кафедри цивільно-правових дисциплін Хмельницького університету управління та права, старший науковий співробітник Подільської лабораторії Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва Академії правових наук України, кандидат юридичних наук, доцент – гл. 10.

Угриновська О.І. – доцент кафедри цивільного права і процесу Львівського національного університету імені Івана Франка – гл. 21 (§ 1-2 – у співавторстві із Ю.В. Білоусовим, § 5, 7, 8).

Бондаренко Н.Л. – викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Хмельницького університету управління та права, молодший науковий співробітник Подільської лабораторії Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва Академії правових наук України – гл. 4 (§ 1-2), 8-9, 16, 24, 26.

Трач О.М. – старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Хмельницького університету управління та права – гл. 22.

Царенко С.І. – викладач кафедри цивільного права та цивільного процесу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького – гл. 11, 13.

 

Рецензенти:

Дзера О.В., доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України;

Підопригора О.О., доктор юридичних наук, професор.

 

Цивільний процес: навчальний посібник. / А.В. Андрушко, Ю.В. Білоусов, Р.О. Стефанчук, О.І. Угриновська та ін. / За ред. Ю.В. Білоусова. – К.: Прецедент, 2005. – 172 с.

 

У навчальному посібнику, побудованому за системою та положеннями Цивільного процесуального кодексу України 2004 року, розкриті загальні положення правового регулювання порядку розгляду та вирішення цивільних справ, а також окремі теоретичні проблеми науки цивільного процесуального права. Розкриваються інститути цивільного процесуального права, які складають його систему, у тому числі цивільні процесуальні правовідносини, докази та доказування, розвиток цивільного процесу за стадіями та провадженнями, процесуальні питання виконання судових рішень, а також загальні положення міжнародного цивільного процесу.

Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, викладачів, юристів-практиків. Може бути цікавим для усіх, хто цікавиться процесуальним порядком захисту цивільних прав фізичних та юридичних осіб.

 

 
Історія держави і права зарубіжних країн - История государства и права зарубежных стран. Ч.2

История

государства и права

зарубежных стран

 

Учебник для студентов

юридических вузов и факультетов

 

Часть 2

 

Издание второе, стереотипное

 

Рекомендован Министерством

общего и профессионального образования

Российской Федерации в качестве учебника

для студентов высших учебных заведений,

обучающихся по специальности

"Юриспруденция"

 

 

Под общей редакцией доктора юридических наук, профессора О.А. Жидкова и доктора юридических наук, профессора Н.А. Крашенинниковой

 

Издательство НОРМА

(Издательская группа НОРМА-ИНФРА·М)

Москва, 2001

 

ББК 67.3

И 90

Авторский коллектив:

Л.М. Гудошников, доктор юридических наук, профессор – гл. 6, 15, 23;

О. А. Жидков, доктор юридических наук, профессор - предисло­вие (совместно с Н. А. Крашенинниковой), гл. 3 (§ 1, 2, 3, 5, 6), 7, 16, 18 - 21;

Н. А. Крашенинникова, доктор юридических наук, профес­сор - предисловие (совместно с О. А. Жидковым), гл. 3 (§ 4), 4,5, 8, 11, 13, 14;

О. Л. Лысенко, кандидат юридических наук – гл. 22 (совместно с В. А. Савельевым);

А. А. Мишин, доктор юридических наук, профессор – гл. 2;

В. А. Савельев, кандидат юридических наук – гл. 22 (совместно с О. Л. Лысенко);

В.Н. Струнников, доктор юридических наук, профессор – гл.12;

С. В. Чиркин, кандидат юридических наук, доцент – гл. 1, 9, 10, 17.

История государства и права зарубежных стран. Часть 2. Учебник для вузов – 2-е изд., стер. / Под общ. ред. проф. Крашенинниковой Н.А и проф. Жидкова О. А. - М.- Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА – ИНФРА · М), 2001. - 712 с.

ISBN 5-89123-380-0 (НОРМА)

ISBN 5-16-000081-Х (ИНФРА · М)

Книга представляет собой вторую часть учебника, вышедшего в издательстве ?Норма? в 1996 г. Первая его часть посвящена истории государства и права древнего мира и средних веков. Вторая – включает в себя историю государства и права нового и новейшего времени.

Структурно вторая часть распадается на три раздела. Первый – история государства нового времени, второй – история государства в ХХ веке, третий – история права нового и новейшего времени. Последний раздел не содержит каких-либо четких внутренних хронологических рубежей: современное право в отличие от государства развивалось более плавно, эволюционно, ибо оно в большей степени затрагивает глубинные пласты человеческих взаимоотношений и в меньшей мере испытывает на себе последствия общественно-политических потрясений и катаклизмов. Учебник основан на новейших достижениях юридико-исторической мысли.

Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов.

 

ISBN 5-89123-380-0 (НОРМА) © Колл. авторов, 1999

ISBN 5-16-000081-Х (ИНФРА · М) © Изд. НОРМА, 1999

 

 
Історія держави і права зарубіжних країн - История государства и права зарубежных стран. Ч.1

История

государства и права

зарубежных стран

 

Учебник для студентов

юридических вузов и факультетов

Часть 1

 

 

Рекомендован Советом по правоведению

Учебно-методического объединения университетов

Российской Федерации

 

 

Под общей редакцией доктора юридических наук, профессора О.А. Жидкова и доктора юридических наук, профессора Н.А. Крашенинниковой

 

ББК 67.3

И 90

Авторский коллектив:

О. А. Жидков, доктор юридических наук, профессор - введение (совместно с Н. А. Крашенинниковой), вводная глава, главы 9, 13, 14, 16, 21, 24, 30

Н. А. Крашенинникова, доктор юридических наук, профессор - введение (совместно с О. А. Жидковым), главы 1-8,15, 20, 23, 25, 27-29, 31-33

В. А. Савельев, кандидат юридических наук, доцент - глава 19

В.Н. Струнников, доктор юридических наук, профессор - главы 10-12

С. В. Чиркин, кандидат юридических наук, доцент - главы 17, 18, 22, 26

 

И90 История государства и права зарубежных стран. Часть 1. Учебник для вузов. Под ред. проф. Крашенинниковой Н.А и проф. Жидкова О. А.- М.- Издательство НОРМА, 1996. – 480 с.

 

ISBN 5-89123-039-9

 

Авторы учебника - ведущие российские ученые в области государства и права зарубежных стран - обстоятельно рассматривают исторические процессы развития сложной системы государственных и юридических учреждений древнего и средневекового мира. Отказываясь от господствовавшего ранее в российской литературе доктринерского подхода к периодизации человеческой истории, они используют общефилософский и специальные (конкретно-исторический, сравнительно-правовой, системный и др.) методы исследования, позволяющие создать широкую историческую панораму, где государство и право прошлого предстают в своем действительном, неискаженном идеологическими предрассудками виде.

Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов.

 

ISBN 5-89123-039-9 Коллектив авторов, 1996

Издательство НОРМА, 1996

 

 
Римське право - Агафонов С. А. Римське право: Навч.-метод. посіб.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

С. А. АГАФОНОВ

 

РИМСЬКЕ ПРАВО

Навчально-методичний посібник

для самостійного вивчення дисципліни

 

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

 

 

ББК 67.3 Розповсюджувати та тиражувати без  офіційного дозволу КНЕУ заборонено

 

Рецензенти:

А. В. Омельченко, канд. юрид. наук, доц.

(Державний комітет зв’язку та інформатизації України)

Ю. І. Крегул, канд. юрид. наук, доц.

(Київський національний торговельно-економічний університет)

О. О. Гайдулін, канд. філософ. наук, доц.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

№ 14/18.2-326 від 14.02.05

Редакційна колегія юридичного факультету

Голова редакційної колегії В. Ф. Опришко, д-р юрид. наук, проф.

Відповідальний секретар О. Ю. Нечипоренко, канд. екон. наук доц.

Члени редакційної колегії Ф. П. Шульженко, канд. філос. наук, доц.

Г. О. Федоренко, канд. юрид. наук, доц.

О. Г. Яновська, канд. юрид. наук, доц.

 

Агафонов С. А. Римське право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни.— К.: КНЕУ, 2005.— 143 с.

ISBN 966-574-672-3

 

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Римське право» присвячений розгляду теоретичних питань римського права, як окремої галузі права, та практичному застосуванню цих знань у діяльності юриста. Програма підготовлена з урахуванням норм стародавнього римського права в обсязі, необхідному для повного та глибокого опанування студентами основних положень щодо системи зазначеної галузі, основних нормативно-правових актів римської держави, практики їхнього застосування, звичаїв та традицій, що існували в римському суспільстві. Методичні вказівки допоможуть студентам зрозуміти особливості правової атмосфери тих часів із тим, щоб полегшити вивчення дисципліни та навчити здійснювати порівняльний аналіз сучасного та стародавнього права. Термінологічний словник допоможе з’ясувати суть стародавніх римських термінів та поліпшить їхнє запам’ятовування. В навчальному посібнику широко вико­ристовуються як вітчизняні, так і зарубіжні літературні джерела, а також пам’ятки римського права стародавніх часів.

Навчально-методичний посібник розрахований на студентів бакалаврського напряму спеціальності «Правознавство», а також аспірантів, викладачів і всіх, хто цікавиться даною дисципліною.

ББК 67.3

© С. А. Агафонов, 2005

ISBN 966-574-672-3 © КНЕУ, 2005

Навчальне видання

 

 
Цивільне право - Галюк В. В. Курс цивільного та сімейного права

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

 

В. В. Галюк, О. X. Юлдашев

 

КУРС ЦИВІЛЬНОГО ТА СІМЕЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

(у питаннях і відповідях)

 

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки як навчальний посібник

для студентів вищих навчальних закладів

 

Київ 2005

 

 

ББК 67.9(4УКР)304я73 Г16

 

Рецензенти: О. В. Дзера, д-р екон. наук, проф.

Л. О. Доліненко, канд. юрид. наук, доц.

В. Е. Командровская, канд. экон. наук, доц.

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол № 3 від 30.03.04)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки (лист № 14/18.2-2763 від 22.12.04)

 

Галюк В. В.  Курс цивільного та сімейного права України (у питаннях і відповідях): Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ В. В. Га-люк, О. X. Юлдашев. - К.: МАУП, 2005. - 240 с - Бібліогр.: с 232-233.

ISBN 966-608-518-6

У посібнику подано стислі відповіді на питання курсу “Цивільне та сімейне право”. Вони побудовані відповідно до контрольних питань навчальної програми цієї дисципліни, укладеної Інститутом права МАУП. Навчальний матеріал розроблено на базі загальноприйнятих цивілістичних положень і новітнього цивільного та сімейного законодавства України.

Для студентів спеціальності “Правознавство” освітньо-кваліфікаційних рівнів “спеціаліст” і “магістр”. Посібник може бути використаний на курсах підвищення кваліфікації юристів-практиків, зокрема й під час підготовки кандидатів у професійні судді для складання іспитів з метою проходження кваліфікаційної атестації.

ББК 67.9(4УКР)304Я73+67.304Я73

© В. В. Галюк,О. X. Юлдашев, 2005

© Міжрегіональна Академія

ISBN 966-608-518-6 управління персоналом (МАУП), 2005

 

 
Судові та правоохоронні органи - Судові та правоохоронні органи України: Навч. пос.

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

 

А. П. Гель, Г. С. Семаков, С. П. Кондракова

СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ

 

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

 

Київ 2004

 

 

ББК 67.9(4УКР)7я73 Г32

 

Рецензенти: П. Д. Біленчук, канд. юрид. наук О. Ф. Бантишев, канд. юрид. наук

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол № 4 від 22.04.03)

Гриф присвоен Министерством образования и науки Украины ( Рп еи кс оьмоенд№о в 1а 4н /о1 8М. 2і -н2і с5 т5 еортс т 1 в3о. 0м 3 о. 0с 1в )іти і науки України (лист № 1/11-2099 від 26.05.03)

 

Гель А. П.  Судові та правоохоронні органи України: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. П. Гель, Г. С. Семаков, С. П. Кондра-кова. — К.: МАУП, 2004. — 272 с. — Бібліогр.: с. 261–264.

ISBN 966-608-365-5

У пропонованому навчальному посібнику висвітлюються принципи організації, завдання, функції, повноваження і структура судових та право-охоронних органів України — органів судової системи, прокуратури, служ-би безпеки, органів внутрішніх справ (міліції), державної податкової служби (податкової міліції), державного департаменту з питань виконання пока-рань, органів юстиції, нотаріату, адвокатури, а також структура та компе-тенція органів досудового слідства і дізнання України.

Для студентів спеціальності “Правознавство” вищих навчальних зак-ладів.

ББК 67.9(4УКР)7я73+67.9(4УКР)301.21я73

ISBN 966-608-365-5

© ©

А. П. Гель, Г. С. Семаков, С. П. Кондракова, 2004 Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2004

 

 
Авторизація
Пошук