Головна
Право соціального забезбечення - Право соціального забезпечення.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Право соціального забезпечення

І. С. Ярошенко

Навчальний посібник

 

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

 

 

 

Рецензенти:

Л. О. Кузнецова, канд. юрид. наук, доц.

(Національний технічний університет України «КПІ»)

І. П. Лаврінчук, канд. юрид. наук

(Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради Укараїни)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

№ 14/18.2-2447 від 18.11.04

Редакційна колегія юридичного факультету

Голова редакційної колегії В. Ф. Опришко, д-р юрид. наук, проф.

Відповідальний секретар О. Ю. Нечипоренко, канд. екон. наук доц.

Члени редакційної колегії: Ф. П. Шульженко, канд. філос. наук, доц.; Г. О. Федоренко, канд. юрид. наук, доц.; О. Г. Яновська, канд. юрид. наук, доц.

 

Ярошенко І. С. Право соціального забезпечення: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 232 с.

Посібник призначений для вивчення дисципліни «Право соціального забезпечення» студентами юридичних факультетів усіх форм навчання. В ньому аналізуються державно-правові засади соціального захисту в Україні, детально розглядаються організаційно-правові форми соціального забезпечення, визначаються види соціальних виплат, підстави та порядок їх призначення. Навчальний матеріал ґрунтується на чинному законодавстві України, міжнарод­них правових нормах та працях науковців.

 

 

 

 
Правознавство - Правознавство: Підручник / В. Ф. Опришко

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

ПРАВОЗНАВСТВО

Підручник

 

За загальною редакцією

В. Ф. Опришка, Ф. П. Шульженка

 

 

Затверджено

Міністерством освіти і науки України

 

 

Рецензенти:

О. В. Дзера, В. В. Копєйчиков , доктори юрид. наук, професори

(Київський національний університет ім. Тараса Шевченка)

 

Колектив авторів:

В. Ф. Опришко (кер. авт. кол.), д-р юрид. наук, проф. — § 7—12 гл. І, § 2, 8 гл. ІІ, гл. ХVIII; Ф. П. Шульженко, канд. філос. наук, доц. — передмова, § 1—6 гл. І, § 3 гл. ІІ; С. І. Шимон, канд. юрид. наук, доц. — § 5, 6, 9, 10, 16—18, 20, 21 гл. VI, § 15 (у співавторстві з І. В. Опришком), гл. VII; І. А. Балюк — § 1 (у спіавт. з І. С. Ярошенко) гл. ХVІ; В. С. Врублевський — гл. V; Н. П. Гаєва, канд. юрид. наук, доц. — гл. ІV; О. Г. Кулик, канд. юрид. наук — § 1—5 гл. VIIІ, § 1—4, 8, 9 гл. ХV; О. В. Ме­ліхова — § 1—3, 9—12 гл. ІХ; О. Є. Михайлов, канд. юрид. наук, доц. — § 1—8 гл. ХІV, § 4 гл. ХVІ; І. В. Опришко, канд. юрид. наук, доц. — § 1—4, 7, 8, 11—15, 19, 22, 23 гл. VI, § 15 (у співавторстві з С. І. Шимон), § 6—10 гл. VIIІ, § 8, 9 гл. VIII (у спіавторстві з В. Є. Постульгою), § 10 гл. VIII (у співавторстві з Л. А. Сидорчуком та В. Є. Постульгою), § 5—7 гл. ХV; О. К. Ошовський — гл. ХІ, ХІІ § 1, 2, 4, 5 (у співавторстві з В. Є. Постульгою), гл. ХІІІ, § 3 гл. ХІІІ

(у співавторстві з В. Є. Постульгою); В. Є. Постульга — § 1, 4—7 гл. ІІ, § 1, 2, 4, 5 гл. ХІІ (у співавторстві з О. К. Ошовським), § 3 гл. ХІІІ (у співавторстві з О. К. Ошовським), § 8, 9 гл. VIII (у спіавторстві з І. В. Опришком); § 10 гл. VIII

(у співавторстві з Л. А. Сидорчуком і І. В. Опришком); С. Г. Приходько — § 4—8 гл. ІХ; Л. А. Сидорчук — гл. ІІІ, § 3 гл. ХVІІ, § 10 гл. VIII (у співавторстві з І. В. Опришком і В. Є. Постульгою); А. С. Фастовець — гл. ХVII; І. С. Ярошенко — гл. Х, § 1 (у спіавторстві з І. А. Балюк), § 2 гл. ХVІ.

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Лист № 14/18.2-2077 від 08.11.02

 

Правознавство: Підручник / В. Ф. Опришко, Ф. П. Шульженко, С. І. Шимон та ін.; За заг. ред. В. Ф. Опришка, Ф. П. Шульженка. — К.: КНЕУ, 2003. — 767 с.

 

Підручник підготовлений на основі затвердженої Міністерством освіти і науки України програми курсу «Правознавство» для студентів неюридичних факультетів вищих навчальних закладів України. На його сторінках висвітлені найбільш важливі аспекти правового регулювання суспільних відносин в Україні, викладені основи теорії держави і права, конституційного, адміністративного, цивільного, трудового, кримінального та інших галузей права.

Підручник може використовуватись викладачами та студентами вищих навчальних закладів, а також при викладанні та вивченні курсу «Правознавство», вчителями та учнями середніх та інших освітніх закладів, всіма, хто опановує основи права.

 

В. Ф. Опришко, Ф. П. Шульженко,

С. І. Шимон та ін., 2003

 

 

 
Митний кодекс - Про кодекс

КОМЕНТАР ДО МИТНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

За ред. М.М. Каленського, П.В. Пашка

 

Серія «МИТНА СПРАВА В УКРАЇНІ»

 

 

Редакційна колегія: М.М. Каленський (голова), П.В. Пашко (заступник голови), В.Г. Деркач, О.В. Мірза, В.Я. Нагога, П.П. Падун, В.В. Ченцов.

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УРАЇНИ

 

 

За редакцією: М.М. Каленського, П.В. Пашка

 

Авторський колектив: В.Н. Андрійчук, Н.А. Бєлоус, І.Г. Бережнюк, Є.М. Березний, І.В. Бєрьозкін, Л.М. Білецька, Г.А. Болдишев, С.О.Бондарчук, В.В. Будикіна, Ю.В. Вакуленко, В.В. Ващенко, О.М. Ганжин, С.І. Гопайца, О.М. Гой, М.Ф. Гринюк, А.М. Гуд, С.А. Гунько, О.Г. Даніленко, А.Р. Дегтярьов, В.Г. Деркач, Т.М. Долгих, Л.М. Дорофєєва, О.Ф. Дуплій, І.В. Жиляєв, А.А. Жоган, В.І. Кагал, І.М. Квеліашвілі, Т.В. Корнєва, А.Т. Корнійчук, І.М. Коросташова, О.О. Кравченко, В.Н. Кучман, М.М. Лібуцька,В.М.Літвінов, І.М. Лашаков, С.С. Лудан, Б.В. Любавін, А.В. Мазур, О.Г. Маляревська, В.А. Мартинов, В.В.Марченко,С.Б. Масякін, М.В. Мельнік, О.В. Мірза, А.Б. Момотенко, В.Я. Момотенко, С.С. Мороз, О.В. Морозов, О.Є. Мошинська, В.Я. Нагога, В.І. Невечеря, О.А. Ніколайчук, Ю.В. Одягайло, М.В. Околіта, О.В. Онасенко, О.А. Онишкевич, С.К. Осіпов, С.І. Пахомов, А.І. Педешко, С.П. Петрусь, В.О. Піддубюк, В.А. Пісарев, В.В. Плешивцев, А.В. Поліщук, І.В. Приймак, Д.В.Приймаченко, В.А. Пузіков, П.І. Рекуненко, Н.І. Самусенко, І.Б. Сіроштан, С.А.Степанюк, С.М. Сьомка, В.Й. Титор, О.М. Тропіна, О.Л. Філіповська, О.В. Філоненко, , В.В. Ченцов, Є.П. Четвертаков, В.К.Шкарупа, В.І. Щербіна.

 

Рецензенти:

Законодавчі та нормативні акти подаються станом на 01.01.2003р.

УДК 351.713+336.24(075.8)

ББК 65.9(4УКР)843-18я73

 

 

 

 
Кодекс законів про працю - Про кодекс

Кодекс законів про працю України

Науково-практичний коментар

 

Керівник авторського колективу:

доктор юридичних наук, професор

В. I. Прокопенко

 

Науковий редактор: головний науковий консультант апарату Верховної Ради України, кандидат юридичних наук Лавринчук І. П.

 

Авторський колектив:

Прокопенко В. І., д-р юрид. наук, проф. — гл. І, III, Ш-А; Козак 3. Я., канд. юрид. наук — гл. II, XI; Кузнецова Л. О., канд. юрид. наук, доц. — гл. IV, V, XV, XVI; Гончар А. Ф., д-р економич. наук, проф. — гл. VI; Плахотнікова М. В., канд. економич. наук, доц. — гл. VII; Лавринчук I. П., канд. юрид. наук — гл. VIII; Сивак С. М., канд. юрид. наук, доц. — гл. IX; Гетьманцева Н. Д., канд. юрид. наук, доц. — гл. X; Кульбашная О. А., ст. викл. — гл. XVI-A; Боднарук М. I., канд. мед. наук — гл. XVII; Чанишева Г. I., канд. юрид. наук, доц. — гл. XII; Овчиннікова Г. Ф., канд. юрид. наук, доц. — гл. XIII, XIV; Андрійчук В. В., доц., заслужений юрист України — гл. XVIII

 

Кодекс законів про працю України: Науково-практичний коментар. — Харків: Консум, 2003. — 832 с. ISBN 966-7920-40-2.

 

У виданні ведучими фахівцями в області трудового права наведен постатейний науково-практичний коментар Кодекса законів про працю України.

При підготовці коментаря використані останні досягнення науки трудового права, діюче законодавство України за станом на 1 лютого 2003 року, рішення, ухвали та висновки Конституційного Суду України по дотриманню конституційних норм, практика Верховного Суду України по вирішенню трудових спорів.

Коментар розраховані на юрисконсультів, адвокатів, суддів, працівників прокуратури, керівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, начальників кадрових служб, усіх зацікавлених громадян та фахівців.

 

ББК 67.405

ISBN 966-7920-40-2

© Прокопенко В. I., Козак 3. Я., Кузнецова Л. О. та ін., 2003

© Спільне колективне підприємство фірма «Консум», 2003

 

 
Загальна частина - Про кодекс

Академія правових наук України

Національна юридична академія України

імені Ярослава Мудрого

 

 

КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Науково-практичний коментар

 

 

За загальною редакцією

Академія Академії правових наук України, професора

В.В.Сташиса

 

Академіка Національної академії наук України, академіка Академії правових наук України, доктора юридичних наук, професора

В.Я.Тація

 

 

Видавничий дім

Київ 2003

УДК 343.214

ББК 67.9 (4УКР)308 К82

Авторський колектив:

Баулін Ю. В., доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України; Борисов В. І., доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України; Гавриш С. Б., доктор юридичних наук, професор; Гізімчук С. В., кандидат юридичних наук, доцент; Гуторова Н. О., доктор юридичних наук; Дорош Л. В., кандидат юридичних наук, доцент; Зінченко І. О., кандидат юридичних наук, доцент; Касинюк В. І., кандидат юридичних наук, доцент; Киричко В. М., кандидат юридичних наук, доцент; Кривоченко Л. М., професор; Кураш Я. М., кандидат юридичних наук, доцент; Лемешко О. М., кандидат юридичних наук, доцент; Ломако В. А., професор; Орловський Р. С., кандидат юридичних наук, доцент: Панов М. І., доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України; Перепелиця О. І., кандидат юридичних наук, доцент; Пономаренко Ю. А., кандидат юридичних наук, доцент; Самощенко І. В., кандидат юридичних наук, доцент; Сташис В. В., професор, академік Академії правових наук України; Тарасенко А. В., кандидат юридичних наук, доцент; Тацій В. Я., доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії наук України, академік Академії правових наук України; Тихий В. П., доктор юридичних наук, професор, члеи-кореснондент Академії правових наук України; Тютюгін В. І., кандидат юридичних наук, доцент; Устименко В. В., кандидат юридичних наук, доцент; Харитонов С. О., кандидат юридичних наук, доцент; Шевченко Є. В., кандидат юридичних наук.

Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар /  Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін.; За заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. — К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. — 1196 с.

ISВN 966-313-048-2

Пропонований коментар підготовлено викладачами Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. У ньому на основі сучасної теорії кримінального права, з урахуванням судової практики коментуються положення Кримінального кодексу України, що був прийнятий Верховною Радою України 5 квітня 2001 р. і набрав чинності 1 вересня 2001 р. Авторами враховані законодавчі зміни, які були внесені до Кримінального кодексу України і набрали чинності до 1 жовтня 2003 р., а також прийняті на цей час постанови Пленуму Верховного Суду України.

Коментар розрахований на суддів, працівників прокуратури, органів внутрішніх справ, Служби безпеки, податкової міліції, інших правоохоронних органів, ад­вокатів, наукових працівників, а також викладачів, аспірантів і студентів вищих юридичних навчальних закладів. Стане в нагоді всім, хто цікавиться питаннями кримінально-нравової охорони людини, суспільства, держави.

ББК 67.9 (4УКР)308

ІSВМ 966-313-048-2 © Колектив авторів, 2003

© Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003

 

 
Політологія - Політологія: підручник / Ю.М.Розенфельд

ПОЛІТОЛОГІЯА в т о р и: к.і.н.,проф. Розенфельд Ю.М.(відповід.редактор),  
д.с.н., проф. Герасіна Л.М., д.ф.н., проф. Осипова Н.П.,
д.ю.н., проф. Панов М.І., к.ф.н., доц. Сахань О.М., 
к.ф.н.,доц. Ставицька О.В.


Р е ц е н з е н т и: зав.каф. політології Харківського Державного технічного університету будівництва,к.ф.н., проф. Корогодов М.В.;
д.ю.н.,проф., академік АПрНУ, засл. діяч науки і техніки Цвік М.В.
Політологія: підручник / Ю.М.Розенфельд, Л.М.Герасіна, Н.П.Осипова, М.І.Панов, О.М.Сахань, О.В.Ставицька - Харків, Право, 2001. - с.У підручнику викладені основні проблеми політології, які відповідають змісту державного стандарту підготовки фахівців-юристів у вищих навчальних закладах України.
Підручник розраховано на студентів, викладачів та науковців вищої школи України.

 
Банківське право - Костютенко О.А. Банківське право

О.А. Костюченко

 

БАНКІВСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Банківське право

Національний банк

Комерційний банк

Розрахунки і кредитування

Ринок цінних паперів

Національне законодавство

Банківські системи зарубіних країн

Інститут банківської таємниці

 

Підручник

 

КИЇВ

“Видавництво А.С.К.”

2003

 

Рекомендовано вченою радою Академії адвокатури України

(Протокол №5 від II лютого 2002 року)

 

Затверджено Міністерством освіти і науки України

як підручник для студентів вищих навчальних закладів

(Лист № 14/18.2-1051 єід 17 травня 2002 раку)

 

Рецензенти: В.Ф. Погорічко, докт. юрнд. наук, проф., член-кор. АПрН України (Інститут держави і права НАН України ім. В. М. Корецького); /. К, Туркевич, докт. юрид. наук, проф. (Академія адвокатури України); М. І. Єрофгсв, канд. юрнд. наук (зав. відділу апарату Верховної Ради України

 

Костютенко О.А. Банківське право: Банківська система. Національний банк. Комерційні банки. Розрахунки і кредитування. Ринок цінних паперів. Національне валютне законодавство. Банківські системи зарубіжних країн. Інститут банківської таємниці: Підручник.— 3-тє вид.— К.: Видавництво А.С.К., 2003.— 928 с. — (Економіка. Фінанси. Право).

ISBN 966-8291-06-9

 

У підручнику відповідно до навчальної програма курсу “Бан­ківське право” висвітлено сутність і джерела банківського пра­ва, визначено правове становище Національного банку України і комерційних банків, теоретичні і практичні питання правового ре­гулювання розрахункових, кредитних, валютних відносин та опе­рацій з цінними паперами. Розглянуто основні положення банків­ського права провідних зарубіжних країн. Подано зразки основ­них банківських документів, важливі нормативно-правові акти, що регулюють банківську діяльність в Україні. Матеріал викладено на основі чинного законодавства і практики його застосування з урахуванням потреб навчального процесу.

Розрахований на студентів юридичних та економічних вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, а також працівників банків. Буде корисним усім, хто цікавиться проблемами банківсь­кого права.

ББК 67.304.2я73

I8ВN 966-9291-(№-9 © О. А. Коетюченко, 2002

© П. С. Починок, художнє оформлення, 2003

© "Видавництво А.С.К.", 2003

 

 
Авторизація
Пошук