О.С. Мазур ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 2005

Цивільне право - Договір купівлі-продажу

ВСТУП

Моїй мамі

Катерині Анатоліївні присвячую...

Цивільне право України — одна з основних фундаментальних дисциплін, яка вивчається у вищих навчальних закладах юридичного профілю.

В умовах кардинального реформування соціально-економічних відносин в нашому суспільстві відповідно зростає і роль цивільного права як основного регулятора товарно-грошових відносин.

Програма вивчення цивільного права враховує структуру цивільного законодавства, досягнення науки цивільного права, певні навчально-методичні вимоги, які відображають специфіку предмета вивчення.

За умови постійного оновлення цивільного законодавства і відповідних змін практики його застосування метою викладання цивільного права повинно бути не лише вивчення основних законоположень і численних нормативних актів, але й опанування основних положень цивільно-правової науки, які вироблені нею і перевірені багаторічною практикою, науковий аналіз діючого законодавства і практики його застосування.

Студент повинен чітко засвоїти загальновизначені цивїлістичнІ постулати, опанувати цивілістичний інструментарій, вміти самостійно аналізувати їх законодавче оформлення, оволодіти основними навичками практичного використання цивільно-правових засобів. За цих умов набуті ним знання І практичні навички не застаріють І при прийнятті нових нормативних актів.

Посібник відповідає методичним вимогам, згідно з якими вивчення предмета повинно починатися із загальних понять та категорій, з подальшим переходом до спеціальних питань окремих цивільно-правових інститутів.

Курс цивільного права поділений на дві частини — Загальну та Особливу. Загальну частину цивільного права становлять норми, що стосуються суб'єктів, об'єктів цивільного права, угод, представництва І довіреності, позовної давності. Особлива частина складається з таких інститутів, як право власності, зобов'язане право. Серед договірних зобов'язань важливе місце відводиться вивченню таких, які оп

осередковують різні сторони господарської діяльності суб'єктів підпри-

емницької діяльності: постачання, збут, контрактацію, будівництво, оренду, транспортну та страхову діяльність, кредитування та ін., а також зобов'язання, скеровані на задоволення потреб громадян (їхнє торговельне, житлове, побутове обслуговування).

У розділі „Позадоговірні зобов'язання" вивчаються умови (підстави) виникнення позадоговірних зобов'язань, їх зміст та роль у забезпеченні охорони прав людини і відносин власності в суспільстві.

Таким чином, програма з цивільного права визначає коло питань, які підлягають обов'язковому вивченню, встановлює обсяг вимог, яким повинні відповідати знання студента при складанні заліку та іспиту з даної дисципліни.

В межах тем матеріал може вивчатися в найбільш доцільній послідовності з урахуванням методичних прийомів, які використовуються.

В результаті опрацювання матеріалів посібника студенти повинні знати:

— предмет цивільного права;

— джерела цивільного права;

— суб'єкти цивільного права;

— підстави  виникнення,  зміни та  припинення  цивільнихправовідносин;

— поняття, форми, зміст, підстави виникнення і принципи здійснення, способи захисту права власності;

— поняття, зміст договірних і позадоговірних зобов'язань і їхокремих видів;

— авторські та суміжні права;

— патентне право;

— судову практику по цивільних справах.

Після опанування змісту програми даного курсу студенти повинні вміти:

— аналізувати юридичні факти;

— тлумачити чинне цивільне законодавство;

— правильно застосовувати норми цивільного законодавства;

— складати цивільно-правові документи.

Вивчається після дисциплін: теорія держави і права, основи римського цивільного права.

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ПОСІБНИКОМ

Методика дистанційного навчання нещодавно почала поширюватись у світі, а зараз запроваджується і в Україні. Така форма навчання стане в нагоді людям, які з різних причин не мають можливості навчатися за традиційними формами.

Отже, зважаючи на те, що технологія надання дистанційної освіти є новою для студентів та більшості викладачів, пропонується уважно ознайомитись з рекомендаціями з роботи з даним посібником.

Посібник складається з двох частин, кожна з яких спирається на структури навчального плану. Слід уважно ознайомитися з його логіко-змістовою схемою, яка дає можливість уявити принцип подання навчальної дисципліни. Згідно з цією схемою, навчальний матеріал поділено на 2 частини:

і. Загальна частина цивільного права;

2. Особлива частина  цивільного права.

Структура навчальних частин різна. Перша складається з п'яти модулів 118 тем, в яких розкриті основні поняття І завдання цивільного права, його структура. Друга частина називається ще й як „Зобов'язальне право" та складається з трьох модулів та 14 тем. Кожний модуль поділено на певну кількість тем згідно з навчальним планом. В кінці другої частини пропонуються методичні рекомендації та тематика курсових робіт, оскільки така форма контролю знань студента передбачена в останньому семестрі  вивчення цієї дисципліни.

Ще однією особливістю вивчення „Цивільного права України" поруч з даним посібником є опанування Цивільного кодексу України.

Ознайомившись зі структурою подання матеріалу, слід звернути увагу на анотації змісту кожної теми, питання для самоконтролю та тести-тренінги до модулів. Після засвоєння матеріалу спробуйте відповісти на поставлені питання. Якщо перша спроба виявилась не зовсім вдалою, прочитайте матеріал ще раз, але більш уважно. Коли запропоновані завдання будуть виконані, можна вважати, що матеріал даного модуля засвоєно і можна переходити до іншого.

Щоб бути допущеним до заліку (іспиту) студент повинен пройти проміжний контроль у локальних центрах дистанційного навчання, здати курсову роботу та робочий зошит з виконаними завданнями, у якому повинні міститися відповіді на контрольні питання і тести-тренінги.

Наступна >
 
Авторизація
Пошук