Головне меню
Головна Підручники Кримінальне право Кримінальне право України: Загальна частина Кримінальне право України: Загальна частина: Підруч-К82 ник / М. І. Бажанов , Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; За ред. проф. М. І. Бажанова , В. В. Сташиса, В. Я. Тація. — 2-е вид., перероб. і допов. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — 480 с

Кримінальне право України: Загальна частина: Підруч-К82 ник / М. І. Бажанов , Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; За ред. проф. М. І. Бажанова , В. В. Сташиса, В. Я. Тація. — 2-е вид., перероб. і допов. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — 480 с

Кримінальне право - Кримінальне право України: Загальна частина
207

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

УКРАЇНИ

 

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 

Підручник

2-е видання, перероблене та доповнене

 

За редакцією професорів М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація

 

Допущено Міністерством освіти

і науки України як підручник

для студентів вищих навчальних закладів

 

 

Київ

Юрінком Інтер

2005

 

ББК 67.9(4УКР)308я73 К82 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Підручник підготовлений викладачами кафедри кримінального права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого

 

Рецензенти: Костенко О. М., доктор юридичних наук, професор (Інститут дер­жави та права імені В. М. Корецького Національної академії наук України);

Стрєльцов Є. Л., доктор юридичних наук, професор (Одеський дер­жавний університет ім. І. І. Мечникова)

Колектив авторів: М. І. Бажанов — розділи I, XII, XIII, XVIII, XXIII, XXIV; Ю. В. Баулін — розділ

и II, XIV, XV;

B. І. Борисов — розділи III, IV, X (§ 4);

C. Б. Гавриш — розділ XIX, (§ 1, 2, 5—10);

Л. М. Кривоченко — розділи V, X (§ 5—7), XX, XXI, XXII;

В. А. Ломако — розділи X (§1—3), XVI, XIX (§ 3, 4);

М. І. Панов — розділ VIII;

В. В. Сташис — розділ XVII;

В. Я. Тацій — розділи VI, VII, IX;

В. П. Тихий — розділ XI

Кримінальне право України: Загальна частина: Підруч-К82 ник / М. І. Бажанов , Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; За ред. проф. М. І. Бажанова , В. В. Сташиса, В. Я. Тація. — 2-е вид., перероб. і допов. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — 480 с.

ISBN 966-667-160-3

У підручнику на підставі Кримінального кодексу України 2001 р., досягнень науки кримінального права з урахуванням судової прак­тики висвітлюються основні питання Загальної частини криміналь­ного права України, а також даються короткі відомості про зарубіж­не кримінальне законодавство та основні напрями (школи) науки кримінального права. У другому виданні підручника враховано зміни та доповнення до КК України, які сталися за період з 2001 р. до ве­ресня 2004 р., а також нові постанови Пленуму Верховного Суду України, інші нормативні акти.

Для студентів, аспірантів та викладачів юридичних вищих на­вчальних закладів, а також наукових і практичних робітників.

ББК 67.9(4УКР)308я73+67.308я73

© Колектив авторів, 2005 © Юрінком Інтер, 2005

ISBN 966-667-160-3

 

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук