Головна
Історія держави і права України - Іванов В. М /Історія держави і права України / Ч.1

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

 

В. М. ІВАНОВ

 

ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ

Частина І

Навчальний посібник

 

Київ 2002

 

Рецензента: Р. А. Калюжний, д-р юрид. наук, проф. А. М. Гуз, канд. істор. наук, доц.

 

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол № 4 від 26.12.01)

Іванов В. М.  Історія держави і права України: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2002. — Ч. I — 264 с — Бібліогр.: с 257-260.

ISBN 966-608-189-Х

У першій частині навчального посібника висвітлено суспільно-полі­тичний лад, державний устрій і право України, розглянуто джерела українського права від найдавніших часів до Лютневої революції 1917 р.

Матеріал подано відповідно до навчальної програми з дисципліни “Історія держави і права України”, розробленої на кафедрі державно-правових дисциплін Інституту права ім. кн. Володимира Великого МАУП.

Посібник розрахований на студентів вищих юридичних навчальних закладів, а також на широке коло читачів, які цікавляться питаннями історії державно-правового розвитку України.

 

ББК 67.0я73

ISBN966-608-189-X

© В. М. Іванов, 2002

© Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2002

 

 
Кримінальне право - Кримінальне право України: Особлива частина

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

УКРАЇНИ

 

 

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

 

 

Підручник

2-е видання, перероблене та доповнене

 

 

За редакцією професорів М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація

 

Допущено Міністерством освіти

і науки України як підручник

для студентів вищих навчальних закладів

 

 

Київ

Юрінком Інтер

2005

 

ББК 67.9(4УКР)308я73 К82

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Підручник підготовлений викладачами кафедри кримінального права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого

 

Рецензенти:

Костенко О. М., доктор юридичних наук, професор (Інститут держави та права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України); Стрєльцов Є. Л., доктор юридичних наук, професор (Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова)

 

Колектив авторів:

Бажанов М. І. - розділ І, ІІІ (§ 3 і 4), IV, V, XIX; Баулін Ю. В. — розділ ХІV (§ 1, 5); Борисов В. І. — розділ ХІ;

Гавриш С. Б. — розділ ІХ (у співавторстві з Корчевою З. Г.); Дорош Л. В. — розділ ХVІ (§ 1—3, § 4 — у співавторстві з Ярмиш Н. М.); Зінченко І. О. — розділ VІ (§ 1, 5—7); Касинюк В. І. — розділ ХІІ;

Киричко В. М. — розділ VІІІ (у співавторстві з Перепелицею О. І., Тацієм В. Я.); розділ ХХІ;

Корчева З. Г. — розділ ІХ (у співавторстві з Гавришем С. Б.); Кривоченко Л. М. — розділ VІ (§ 2—4); розділ VІІ (§ 1, 2); розділ ХV; Ломако В. А. — розділ ХІІІ;

Панов М. І. — розділ VІІ (§ 3—4); розділ ХVІІ (§ 1, 5); розділ ХХ (у співавторстві з Харитоновим С. О.);

Перепелиця О. І. — розділ VІІІ (у свіавторстві з Киричко В. М., Тацієм В. Я.); Сташис В.В. — розділ ІІІ (§ 1, 2);

Тацій В. Я. — розділ ІІ, розділ VІІІ (у співавторстві з Киричко В. М., Пере­пелицею О. І.); Тихий В. П. — розділ Х; Тютюгін В. І. — розділ ХVІІІ; Устименко В. В. — розділ ХІV (§ 2—4);

Харитонов С. О. — розділ ХVІ (у співавторстві з Пановим М. І.); Ярмиш Н. М. — розділ ХVІ (§ 4 — у співавторстві з Дорош Л. В., § 5—6)

Кримінальне право України: Особлива частина: Підруч-К82 ник / М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; За ред. проф. М. І. Бажанова , В. В. Сташиса, В. Я. Тація. - 2-е вид., перероб. і доп. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — 544 с

ISBN 966-667-159-Х

У другому виданні підручника (перше вийшло у 2001р.) на підставі Кримінального кодексу України (2001 р.), змін у законодавстві, прак­тики застосування перших років дії нового КК та наукових напрацю-вань розглядаються питання Особливої частини кримінального права.

Призначений для студентів, аспірантів і викладачів юридичних ви­щих навчальних закладів, а також наукових і практичних працівників.

ББК 67.9(4УКР)308я73+67.308я73

© Колектив авторів, 2005

ISBN 966-667-1 59-Х © Юрінком Інтер, 2005

 

 
Кримінальне право - Кримінальне право України: Загальна частина

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

УКРАЇНИ

 

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 

Підручник

2-е видання, перероблене та доповнене

 

За редакцією професорів М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація

 

Допущено Міністерством освіти

і науки України як підручник

для студентів вищих навчальних закладів

 

 

Київ

Юрінком Інтер

2005

 

ББК 67.9(4УКР)308я73 К82 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Підручник підготовлений викладачами кафедри кримінального права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого

 

Рецензенти: Костенко О. М., доктор юридичних наук, професор (Інститут дер­жави та права імені В. М. Корецького Національної академії наук України);

Стрєльцов Є. Л., доктор юридичних наук, професор (Одеський дер­жавний університет ім. І. І. Мечникова)

Колектив авторів: М. І. Бажанов — розділи I, XII, XIII, XVIII, XXIII, XXIV; Ю. В. Баулін — розділи II, XIV, XV;

B. І. Борисов — розділи III, IV, X (§ 4);

C. Б. Гавриш — розділ XIX, (§ 1, 2, 5—10);

Л. М. Кривоченко — розділи V, X (§ 5—7), XX, XXI, XXII;

В. А. Ломако — розділи X (§1—3), XVI, XIX (§ 3, 4);

М. І. Панов — розділ VIII;

В. В. Сташис — розділ XVII;

В. Я. Тацій — розділи VI, VII, IX;

В. П. Тихий — розділ XI

Кримінальне право України: Загальна частина: Підруч-К82 ник / М. І. Бажанов , Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; За ред. проф. М. І. Бажанова , В. В. Сташиса, В. Я. Тація. — 2-е вид., перероб. і допов. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — 480 с.

ISBN 966-667-160-3

У підручнику на підставі Кримінального кодексу України 2001 р., досягнень науки кримінального права з урахуванням судової прак­тики висвітлюються основні питання Загальної частини криміналь­ного права України, а також даються короткі відомості про зарубіж­не кримінальне законодавство та основні напрями (школи) науки кримінального права. У другому виданні підручника враховано зміни та доповнення до КК України, які сталися за період з 2001 р. до ве­ресня 2004 р., а також нові постанови Пленуму Верховного Суду України, інші нормативні акти.

Для студентів, аспірантів та викладачів юридичних вищих на­вчальних закладів, а також наукових і практичних робітників.

ББК 67.9(4УКР)308я73+67.308я73

© Колектив авторів, 2005 © Юрінком Інтер, 2005

ISBN 966-667-160-3

 

 

 
Міжнародне право - Міжнародне право / За ред. М. В. Буроменського

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

 

Навчальний посібник

 

За загальною редакцією

доктора юридичних наук, професора,

члена-кореспондента Академії

правових наук України

М. В. Буроменського

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

 

Київ Юрінком Інтер

2006

 

ББК 67.312я73 М58

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 14/18.2-354 від 17 лютого 2005 року)

Рецензенти:

Денісов В.Н., доктор юридичних наук, професор, завідувач відділу міжнародного права та порівняльного правознавства Ін-ту держави і права ім. В.М. Корецького, член-кор. Академії правових наук України;

Висоцький О.Ф., доктор юридичних наук, професор, завіду­вач кафедри приватного права юридичного факультету Міжнародного Соломонова університету

 

Авторський колектив: Буроменський М. В., доктор юридичних наук, професор, член-корес-пондент Академії правових наук України (керівник авторського ко­лективу) – розділи 2, 4 (§§ 1–9), 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14; Кудас І. Б., кандидат юридичних наук, доцент – розділ 17; Маєвська А. А., кандидат юридичних наук – розділи 1 (у співав­торстві з Семеновим В. С.), 19;

Семенов В. С. , кандидат юридичних наук, професор – розділ 1 (у співавторстві з Маєвською А. А.);

Стешенко В. М., кандидат юридичних наук, доцент (відповідаль­ний секретар) – розділ 20 (§§ 1, 7, 8);

Тарасов О. В., кандидат юридичних наук, доцент – розділи 3, 9; Трагнюк О. Я., кандидат юридичних наук – розділ 20 (§§ 2–6); Хорольський Р. Б., кандидат юридичних наук, доцент – розділи 16, 18;

Щокін Ю. В., кандидат юридичних наук, доцент – розділи 4 (§§ 10, 11), 6, 12 (§§ 1–6), 15 (§§ 1–4); Шумілов А. С., кандидат юридичних наук – розділи 12 (§ 7), 15 (§ 5).

 

Міжнародне право: Навч. посібник / За ред. М. В. Буроменського – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 336 с.

ISBN 966-667-174-3

 

Пропонований посібник з міжнародного права розроблений для студентів, які навчаються за спеціальністю «Правознавство». Посібник містить викладення основних тем з курсу навчальної дисципліни «Міжнародне право».

Розрахований на студентів, аспірантів, викладачів юридичних закладів, усіх, хто цікавиться проблемами міжнародного публіч­ного права.

 

ББК 67.312я73

© Колектив авторів, 2006

ISBN 966-667-174-3 © Юрінком Інтер, 2006

 

 
Сімейне право - Сімейне право України: Підручник / Л. М. Баранова,

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

 

Підручник

За загальною редакцією В. І. Борисової, І. В. Жилінкової

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

 

Київ Юрінком Інтер 2006

 

ББК 67.9(4УКР)304.4я73 Рекомендовано Міністерством

C37 освіти і науки України (лист № 1/11-1591 від 15 квітня 2004 р.)

 

Рекомендовано Вченою радою Національної юридичної академії імені

Ярослава Мудрого (протокол № 4 від 28 листопада 2003 року)

Рецензенти: Дзера О. В. — доктор юридичних наук, професор; Харитонов Є. О. — доктор юридичних наук, професор; Кройтор В. А. — кандидат юридичних наук, доцент

 

Автори: Баранова Л. М., кандидат юридичних наук, доцент — розділ III гл. 8; Борисова В. І., кандидат юридичних наук, доцент — розділ І гл. 2; розділ ІІ гл. 4 (у співавторстві з Л. В. Пановою); розділ V гл. 13, 14, 15; Жилінкова І. В., доктор юридичних наук, професор — розділ I гл. 1, 3 (§1—2); розділ II гл. 6, 7; словник основних термінів; Крижна В. М., кандидат юридичних наук, доцент — розділ I гл. 3 (§3); Новохатська Я. В., викладач — розділ III гл. 10; Панова Л. В., кандидат юридичних наук — розділ II гл. 4 (у співавторстві з В. І. Борисовою); Пучковська І. Й., кандидат юридичних наук, доцент — розділ II гл. 5; Соловйов О. М., кандидат юридичних наук — розділ VI; Явор О. А., кандидат юридичних наук, доцент — розділ III гл. 9; Яроцький В. Л., кандидат юридичних наук, доцент — розділ IV

 

Сімейне право України: Підручник / Л. М. Баранова, С37 В. І. Борисова, І. В. Жилінкова та ін.; За заг. ред. В. І. Бо-рисової та І. В. Жилінкової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. — 200 с.

ISBN 966-667-145-Х

 

Підручник підготовлено колективом викладачів кафедри цивіль­ного права Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого на основі нового Сімейного кодексу України і відповідно до нової програми курсу сімейного права.

Висвітлено актуальні теоретичні проблеми сімейного права і роз­глянуто основні питання курсу: сім’я, шлюб, особисті та майнові пра­вовідносини подружжя, права та обов’язки батьків і дітей, влашту­вання дітей, позбавлених батьківського піклування тощо. Особливу увагу приділено новим інститутам сімейного права.

Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних юридич­них закладів освіти, а також наукових і практичних працівників.

 

ББК 67.9(4УКР)304.4я73+67.304.4я73

© Колектив авторів, 2004

ISBN 966-667-145-Х

© Юрінком Інтер, 2004

 

 
Екологічне право - ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ // О.С. БАБ'ЯК

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ, БЕЗПЕКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ФАКУЛЬТЕТ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЮРБЛАГОДІЙКОНСАЛТИНГ

ЕКОЛОГІЧНЕ

ПРАВО УКРАЇНИ

О.С. БАБ'ЯК П.Д. БІЛЕНЧУК Ю.О. ЧИРВАНАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

 

 
Житлове право - Мічурін Є.О., Сліпченко С.О., Соболев О.В

Житлове право України. Науково-практичний посібник

 

Мічурін Є.О., Сліпченко С.О., Соболев О.В.

 

Мічурін Є.О., Сліпченко С.О., Соболев О.В. Житлове право України Науково-практичний посібник. -Харків: Еспада, 2004. - С.318.У посібнику розглядаються питання житлового права України, характеризуються основні засоби здійснення права на житло, що передбачені Конституцією України. Розгляд питань тісно пов'язано з положеннями нової правової реформи.
Розрахований на студентів, курсантів, що вивчають спецкурс «Житлове право», аспірантів юридичних вузів. Може бути корисним для юрисконсультів, адвокатів, інших практичних працівників, а також усіх тих, хто цікавиться питаннями житлового права.

 

Харків: Еспада, 2004

 
Авторизація
Пошук