Головна
Ораторське мистецтво - Основи ораторського мистецтва - Стец В.А., Стец І.

Основи ораторського мистецтва. Навчальний посібник.

 

Стец В.А., Стец І.І., Костючик М.Ю.

ББК 83079

Стец В.А., Стец І.І., Костючик М.Ю. Основи ораторського мистецтва. Навчальний посібник. - Економічна думка, Тернопіль, 1998.- 60 с.

Посібник дає систематичне уявлення про ораторське мистецтво як прикладну і теоретичну дисципліну. Всебічно проаналізований процес ораторського мовлення, наведена класифікація видів ораторських промов, розглянуті композиція і план ораторського виступу. Викладення теоретичного матеріалу органічно поєднується з практичними рекомендаціями по оцінці і управлінню аудиторією, по використанню засобів мовлення, по веденню спору.

Для студентів спеціальностей "Менеджмент", "Маркетинг" та "Право", керівників різних рівнів, спеціалістів по управлінню персоналом, бізнесменів, широкого кола читачів.

 

Рецензенти: М.М. Стрішенець докт. іст. наук, професор В.М. Ященко канд. пед. наук, доцент

І5ВМ 966-95230-5-2

© ВАСтец, І.І. Стец, М.Ю.Костючик 1998

 

Економічна думка, Тернопіль, 1998.

 

 

 

 
Адміністративне право - Адміністративне право України: Підручник

Державний вищий навчальний заклад

„ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

 

Підручник

 

 

 

Київ 2008 ББК УДК

 

 

Рекомендовано до друку Вченою радою

Запорізького національного університету

25 березня 2008 року, протокол № 8

 

 

Рецензенти:

Професор кафедри адміністративного та фінансового права Національної академії державної податкової служби України, доктор юридичних наук, професор В.К. Шкарупа;

Заступник начальника Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор С.В.Пєтков;

Перший проректор Інституту права Класичного приватного університету, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України В.Г.Лукашевич.

 

Адміністративне право України: Підручник: За заг.ред. д.ю.н., проф. Коломоєць Т.О. – Київ: „Істина”, 2008. - с.

 

У підручнику подається у систематизованому вигляді матеріал з навчальної дисципліни “Адміністративне право”. Поряд із текстовим матеріалом із Загальної та Особливої частини (двох модулів) також подаються завдання практичного характеру (практикум) щодо кожної теми у рамках двох модулів.

Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів, широкого кола читачів.

 

 

У підготовці підручника взяли участь:

Коломоєць Тетяна Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, завкафедрою адміністративного та господарського права, декан юридичного факультету Запорізького національного університету, Заслужений юрист України (розділ 1, 5)

Ващенко Сергій Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (розділ 6, 7)

Поліщук Віктор Григорович, кандидат юридичних наук, доцент, начальник кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (розділ 6, 7)

Пирожкова Юлія Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету (розділ 9, 10, 11)

Армаш Надія Олексіївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного та адміністративного права Інституту права Класичного приватного університету (розділ 2)

Сінєльнік Руслан Васильович, старший викладач кафедри конституційного та трудового права Запорізького національного університету (розділ 8)

Лютіков Павло Сергійович, аспірант кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету (розділ 1)

Кукурудз Роман Орестович, старший викладач кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету (розділ 3,4 )

Кукурудз Тетяна Юріївна, аспірант кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету (розділ 3, 4)

 

 
Аграрне право - Аграрне право //В. М. Гайворонський, В. П. Жушман

 

Гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти» надано 5.05.2003р.

 

Підручник підготовлений викладачами кафедри аграрного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого

 

Рецензенти:

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України А. П. Гетьман (Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого);

доктор юридичних наук, професор В. В. Долежан (Волинський державний університет імені Лесі Українки)

 

Автори підручника:

д-р юрид. наук, проф. В. М. Гайворонський — розділи: III, XVIII;

канд. юрид. наук, проф. В. П. Жушман — розділи: І, V, VIII, XI;

канд. юрид. наук, доц. В. М. Корнієнко - розділи: II, VI, розділ VII (у співавторстві з Н. В. Погорецькою), X, XX;

д-р юрид. наук, проф. А. М. Статівка - розділи: IX, XIV, XV, XVII;

канд. юрид. наук, доц. О. П. Радчук - розділи: IV, XII;

канд. юрид. наук, доц. Н. В. Погорецька — розділ VII (у співавторстві з В. М. Корнієнко)',

канд. юрид. наук, асистент О. М. Туєва — розділи: XVI, XIX;

канд. юрид. наук, асистент В. Ю. Уркевич — розділ XIII.

 

Аграрне право України: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / В. М. Гайворонський, В. П. Жушман, В. М. Корнієнко та ін.; За ред. В. М. Гайворонського та В. П. Жушмана. - X.: Право, 2003. - 240 с.

ІSВН 966-7146-82-0

 

На основі аграрного законодавства України в підручнику розглянуті предмет, методи і система аграрного права, його джерела, аграрні правовідносини, договірні відносини в сільському господарстві, висвітлені питання реформування земельних відносин в АПК, інші важливі проблеми правовідносин в аграрному секторі.

 

Розрахований на студентів, аспірантів і викладачів сільськогосподарських, економічних, юридичних вузів, усіх, хто цікавиться аграрним правом.

 

© В. М. Гайворонський, В. П. Жушман, В. М. Корнієнко та ін., 2003 І5ВК 966-7146-82-0 © «Право», 2003

 

 
Господарське право - Господарське право України

Міністерство освіти і науки України

Хмельницький регіональний університет управління та права

 

 

С.Й. Кравчук

Господарське право України

Навчальний посібник

 

 

Рекомендовано Міністерство освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

 

Київ КОНДОР 2007

ББК 67.99(2)1 УДК 346.1 К 43

 

Рекомендовано Міністерство освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

(Лист МОНУ №14/18.2-2992 від 23.12.2005 року)

 

Рецензенти: М.П. Войнаренко – доктор економічних наук, професор (Хмель­ницький національний університет);

О.М.Омельчук – кандидат юридичних наук, доцент (Хмельниць­кий регіональний університет управління та права); С.Ф. Домбровський – доцент (Хмельницький регіональний уні­верситет управління та права), заслужений юрист України

Кравчук С.Й. К 43 Господарське право України: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2007.– 264 с.

ISBN 966-351-108-7

У посібнику розкриті основні правові інститути особливої та загальної частин господарського права, в тому числі питання правового регулювання окремих сфер господарської діяльності, на основі господарського та господарського процесуального за­конодавства України. Головну увагу приділено правовому регу­люванню діяльності господарюючих суб’єктів та управлінню нею.

Для студентів, які вивчають курс господарського права, а та­кож юрисконсультів, підприємців і осіб, які цікавляться питання­ми правового регулювання господарської діяльності.

ББК 67.99(2)1

ISBN 966-351-108-7 © С.Й. Кравчук, 2005,

© Кондор, 2005

 

 
Кримінологія - Кримінологія - Іванов Ю. Ф. (Навчальний посібник)

ББК 67.5ІЯ73

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

іяк навчальний посібник для студентів юридичних

спеціальностей вищих навчальних закладів (лист № 14/18.2 - 1596 від 8 липня 2005 року)

 

Автори

Іванов Ю. Ф. - доцент кафедри кримінології та юридичної соціології Національної академії внутрішніх справ України, кандидат юридичних наук

Джужа О. М. - проректор з наукової роботи Національної академії внутрішніх справ України, доктор юридичних наук, професор

 

Рецензенти

Копан О. В. - головний науковий співробітник Міжвідом­чого НДІ з проблем боротьби з організованою злочинністю, доктор юридичних наук

Рощін О. І. - приватний адвокат, кандидат юридичних наук, доцент

 

 

Іванов Ю. Ф. І-20 Кримінологія: Навч. посіб. / Ю. Ф. Іванов., О. М. Джужа. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2006. - 264 с.

IЗВN 966-8037-76-6.

У навчальному посібнику висвітлюються основні теоретичні і практичні питання Загальної та Особливої частин кримінології на основі сучасних характеристик злочинності в Україні, досвіду боротьби з нею в умовах реформування й розбудови державно-правової системи.

Призначений для студентів, слухачів, аспірантів і викладачів вищих юридичних навчальних закладів, а також для практичних працівників.

ББК 67.5ІЯ73                                                                                               І81 966-8037-76-6

 

 

© Іванов Ю. Ф., Джужа О. М., 2006 © Видавець ПАЛИВОДА А. В., 2006 © Ронін А. С. (обкладинка), 2006

 

 
Теорія держави та права - Загальна теорія держави і права - М.В.Цвік

Міністерство освіти і науки України

Національна юридична академія України

імені Ярослава Мудрого

 

Загальна теорія держави і права

 

За редакцією проф. М. В. Цвіка, доц. В. Д. Ткаченка, проф. О. В. Петришина

 

Допущено Міністерством освітиі науки України як, підручникдля студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів освітиХарків «Право» 2002 ББК67 3-14

Підручник підготовлений викладачами Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого

Рецензенти В. Д. Гончаренко, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України А. П. Заєць, доктор юридичних наук В. В. Копєйчиков, доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України

Автори підручника

Розділи: І — проф. М. В. Цвік, доц. В. Д. Ткаченко; II — доц. Л. Л. Богачова; III — проф. М. В. Цвік; IV — проф. О. В. Петришин; V — доц. В. Д. Ткаченко; VI — доц. С. М. Олейников; VII — проф. М. В. Цвік; VIII, IX - проф. О. В. Петришин;
X — доц. Л. М. Павловська, доц. І. В. Яковюк;
XI — доц. Л. Л. Богачова; XII — проф. М. В. Цвік;
ХШ-ХУІ — доц. М. А. Вороніна;
XVII — проф. О. В. Петришин, доц. В. Д. Ткаченко (§ 3), доц. І. В. Яковюк; XVIII — доц. В. Д. Ткаченко (§ 1-8), канд. юрид. наук С. П. Погребняк (§ 9);
XIX — доц. В. Д. Ткаченко, доц. І. В. Яковюк;
XX — доц. Л. Л. Богачова (§ 1-5, § 7), канд. юрид. наук
С. П. Погребняк (§ 6, 8); XXI, XXII - доц. О. Р. Даковська; XXIII — доц. С. М. Олейников;
XXIV- доц. М. А. Вороніна (§ 2-6), доц. В. Д. Ткаченко (§ 1); XXV — доц. С. М. Олейников;
XXVI — доц. В. Д. Ткаченко;
XXVII — доц. В. Д. Ткаченко, Є. Б. Ручкін

Підручник підготовлений відповідно до навчальної програми з теорії дер­жави і права для юридичних вузів України. В ньому відбиті досягнення юридичної науки. Навчальний матеріал викладено з урахуванням узагальнень законодавства та юридичної практики.

Розрахований на студентів, аспірантів та викладачів навчальних закладів юридичного профілю і тих, хто цікавиться проблемами загального вчення про державу і право.

I5ВN 966-7146-71-5
© М. В. Цвік, В. Д. Ткаченко, Л. Л. Богачова та ін., 2002 © «Право», 2002

 
Авторизація
Пошук