Головна
Юридична деонтологія - Бризгалов І. В. // Юридична деонтологія

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

 

І. В. Бризгалов

ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

 

Короткий курс лекцій 3-тє видання, стереотипне

 

Київ 2003

 

ББК 67п.я73 Б87

Рецензент В. М. Марчук, д-р юрид. наук

 

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол № 6 від 30.09.02)

 

Бризгалов І. В. Юридична деонтологія: Короткий курс лекцій. — К.: МАУП, 2003. — 3-тє вид., стереотип. — 48 с — Бібліогр. у кінці лекцій.

ISBN 966-608-334-5

У пропонованому курсі лекцій коротко висвітлюються предмет і об’єкт юридичної деонтології, методологія та зміст юридичних наук; описуються основні юридичні спеціальності, система юридичної діяльності, її поняття та види. Наводяться складові професійної культури юриста.

Для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних за-кладів.

ББК 67п.я73

© І. В. Бризгалов, 2000

© І. В. Бризгалов, 2003, стереотип.

© Міжрегіональна Академія

ISBN 966-608-334-5 управління персоналом (МАУП), 2003

 

 
Конституційне право - Конституційне право України / Годованець В. Ф.

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

МАУП

 

В. Ф. Годованець

КОНСТИТУЦЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Навчальний посібник

Київ 2005

ББК 67.9(4УКР)300я73 Г59

 

Рецензенти: Н. М. Мироненко, д-р юрид. наук, проф. В. М. Кампо, канд. юрид. наук, доц.

 

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол № 5 від 25.05.04)

 

 

Годованець В. Ф. Конституційне право України: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2005. - 360 с - Бібліогр.: с 347-355.

ISBN 966-608-417-1

У пропонованому навчальному посібнику висвітлено найважливіші положення вчення про конституцію, основні етапи історії Конституції України, її юридичні властивості, основні принципи, структуру, функ-ції, порядок реалізації, тлумачення, внесення змін у неї та її охорону.

Для студентів і всіх, хто цікавиться питаннями конституціоналізму.

ББК 67.9(4УКР)300я73+67.300я73

О В. Ф. Годованець, 2005

О Міжрегіональна Академія управління

ISBN 966-608-417-1 персоналом (МАУП), 2005

 
Інше - Цивільний процесуальний кодекс України

Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар.

 

Автор коментаря

B.I. Тертишніков,

член-кореспондент Академії правових наук України, професор

 

Тертишніков В. І. Т 35 Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. - Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2007. - 576с. ISBN 966-8184-48-3

У десятому виданні науково-практичного коментаря на підставі наукового аналізу норм цивільного процесуального права, з урахуванням останніх його змін, Концепції вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів, урядових постанов та матеріалів судової практики коментуються статті нового ЦПК України. В цій книзі роз'яснюються питання цивільної юрисдикції, порядку відкриття справи, її підготовки і розгляду, а також апеляційного і касаційного переглядів судових рішень. Автор аналізує деякі ускладнення, які можуть виникнути у правозастосовників, пропонує варіанти вирішення цих проблем та можливі напрямки подолання певних неузгодженостей між окремими нормами нового ЦПК.

До коментарю додані деякі необхідні для судочинства закони, рішення Конституційного Суду України та постанови Пленуму Верховного Суду України.

Коментар розрахований на працівників суду і правоохоронних органів, юрисконсультів, адвокатів, викладачів і студентів вищих юридичних закладів, а також на широке коло читачів.

Перше видання коментаря здійснене у 1996 році. Автор щиро вдячний своїм читачам, яким став у нагоді 55-тисячний тираж попередніх видань. Автор також завдячує професору Московської юридичної академії Олександру Тимофійовичу Боннєру за рецензію і доброзичливі зауваження, що допомогли йому в підготовці цієї книги.


ББК 67.9(4 УКР)304

ISBN 966-8184-48-3 © Тертишніков В.І., 2007

© Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., оформлення, 2006

 
Інше - Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України

 

Із змінами і доповненнями, внесеними законами України

від 19 червня 2003 року N 980-IV, ОВУ, 2003 р., N 30, ст. 1527,
від 18 листопада 2003 року N 1255-IV, ОВУ, 2003 р., N 52, ст. 2734, 
від 12 травня 2004 року N 1713-IV, ОВУ, 2004 р., N 25, ст. 1629,
від 2 листопада 2004 року N 2135-IV, ОВУ, 2004 р., N 47, ст. 3094,
від 3 листопада 2004 року N 2146-IV, ОВУ, 2004 р., N 47, ст. 3096,
від 3 березня 2005 року N 2450-IV, ОВУ, 2005 р., N 12, ст. 563,
від 3 березня 2005 року N 2452-IV, ОВУ, 2005 р., N 13, ст. 652,
від 2 червня 2005 року N 2620-IV, ОВУ, 2005 р., N 25, ст. 1410,
від 16 червня 2005 року N 2664-IV, ОВУ, 2005 р., N 29, ст. 1689,
від 23 червня 2005 року N 2705-IV, ОВУ, 2005 р., N 29, ст. 1691,
від 23 червня 2005 року N 2710-IV, ОВУ, 2005 р., N 29, ст. 1695,
від 6 вересня 2005 року N 2798-IV, ОВУ, 2005 р., N 39, ст. 2423,
від 1 грудня 2005 року N 3165-IV, ОВУ, 2005 р., N 51, ст. 3174,
від 15 грудня 2005 року N 3201-IV, ОВУ, 2006 р., N 1, ст. 6,
від 22 грудня 2005 року N 3261-IV, ОВУ, 2006 р., N 1, ст. 12,
від 17 січня 2006 року N 3348-IV, ОВУ, 2006 р., N 6, ст. 283,
від 22 лютого 2006 року N 3456-IV, ОВУ, 2006 р., N 11, ст. 694,
від 23 лютого 2006 року N 3480-IV, ОВУ, 2006 р., N 13, ст. 857
(зміни, внесені абзацом другим підпункту 4 пункту 3 розділу VII
Закону України від 23 лютого 2006 року N 3480-IV,
набрали чинності з 12 квітня 2008 року)
від 21 вересня 2006 року N 185-V, ОВУ, 2006 р., N 41, ст. 2726,
від 20 грудня 2006 року N 501-V, ОВУ, 2007 р., N 1, ст. 9,
від 22 грудня 2006 року N 524-V, ОВУ, 2007 р., N 2, ст. 63,
від 31 травня 2007 року N 1111-V, ОВУ, 2007 р., N 43, ст. 1708,
від 16 вересня 2008 року N 509-VI, ОВУ, 2008 р., N 77, ст. 2583,
від 17 вересня 2008 року N 514-VI, ОВУ, 2008 р., N 81, ст. 2727,
від 12 грудня 2008 року N 661-VI, ОВУ, 2008 р., N 100, ст. 3287,
від 17 грудня 2008 року N 675-VI, ОВУ, 2009 р., N 1, ст. 1,
від 18 грудня 2008 року N 692-VI, ОВУ, 2009 р., N 16, ст. 489,
від 25 грудня 2008 року N 800-VI, ОВУ, 2009 р., N 1, ст. 10,
від 3 березня 2009 року N 1055-VI, ОВУ, 2009 р., N 24, ст. 772,
від 14 квітня 2009 року N 1254-VI, ОВУ, 2009 р., N 43, ст. 1429,
від 21 травня 2009 року N 1390-VI, ОВУ, 2009 р., N 44, ст. 1467,
від 24 липня 2009 року N 1617-VI

(З 1 січня 2010 року до цього Кодексу будуть внесені зміни згідно із Законом України від 25 червня 2009 року N 1568-VI)

 
Інше - ГОСПОДАРСЬКОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ

Відділення екологічного, господарського і аграрного права

 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР

ГОСПОДАРСЬКОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

 

За загальною редакцією В. К. Мамутова


Київ
ББК 67.9(4УКР)304 Н34

Науково-практичний коментар ГОСПОДАРСЬКОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

У книзі дається роз'яснення прийнятого 16 січня 2003 р. Господарського кодексу Укра¬їни, що набрав чинності з 1 січня 2004 р. Офіційний текст Кодексу та інших нормативно-правових актів наводиться станом на 1 січня 2004 р.

Для працівників народного господарства, юрисконсультів, суддів, прокурорів, адвокатів, дослідників та викладачів права, студентів вищих юридичних навчальних закладів.

Редакційна колегія:
Г.Л. Знаменський, Д.Х. Липницький, В.К. Мамутов (голова редколегії), І.Г. Побірчен-ко, Д.М. Притика, В.В. Хахулін, Ю.С. Шемшученко, В.С. Щербина, О.І. Ющик.

Рецензенти:

доктор юридичних наук професор А.Г. Бобкова, зав. кафедрою господарського права До¬нецького національного університету;
доктор економічних наук В.Н. Василенко, заст. директора Інституту економіко-правових досліджень Національної академії наук України.

Спеціальний редактор В.С. Ковальський

За станом законодавства України на І січня 2004 року

ISBN 966-667-140-9
© Кол. авторів, 2004
© Юрінком Інтер, 2004

 
Податкове право - Податкове право: Навч. посіб. / Г. В. Бех

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

 

ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 

Навчальний посібник

 

За редакцією професора М. П. Кучерявенка

 

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Київ

Юрінком Інтер

2004

 

ББК 67.9(4УКР)302я73 П44

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 14/18.2-883 від 22 травня 2003 року)

Рецензенти: Воронова Л. К., доктор юридичних наук, професор; Савченко Л. А., доктор юридичних наук, доцент

 

Авторський колектив: Бех Г. В., кандидат юридичних наук — глави 13 (у співавторстві з Федоровим С. Є.), 14, 24, 25;

Дмитрик О. О., кандидат юридичних наук — глави 16, 19, 33 (у співавторстві з Кучерявенком М. П.), 34, 35, 36 (у співавторстві з Ярічевським В. С.), 37;

Кобильнік Д. А., кандидат юридичних наук — глава 12 (у співав­торстві з Кучерявенком М. П.);

Криницький І. Є., кандидат юридичних наук — глави 9, 10, 31; Кучерявенко М. П., доктор юридичних наук — глави 1—6, 8, 11, 12 (у співавторстві з Кобильніком Д. А.), 15, 17, 23, 27, 30, 32, 33 (у співавторстві з Дмитрик О. О.);

Лукашев О. А., кандидат юридичних наук — глави 18, 21, 22 (у співавторстві з Федоровим С. Є.), 26;

Перепелиця М. О., кандидат юридичних наук — глави 7, 20, 28, 29; Федоров С. Є., кандидат юридичних наук — глави 13 (у співав­торстві з Бех Г. В.), 22 (у співавторстві з Лукашевим О. А.); Ярічевський В. С., кандидат юридичних наук — глава 36 (у співав­торстві з Дмитрик О. О.)

Податкове право: Навч. посіб. / Г. В. Бех, О. О. Дмитрик, П449 Д. А. Кобильнік та ін.; За ред. проф. М. П. Кучерявенка. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — 400 с.

ISBN 966-667-108-5

 

У навчальному посібнику розглянуто зміст податкового права як складного інституту фінансового права. У Загальній частині на основі системного аналізу розкрито зміст інститутів податкового права, що регулюють оподаткування в Україні. Значну частину матеріалу викладено у порівнянні із законодавствами інших дер­жав. В Особливій частині висвітлено питання правового регулюван­ня податків і зборів, що становлять податкову систему України.

Розрахований на викладачів і студентів юридичних та економіч­них вузів, працівників податкових органів, практичних праців­ників підприємств та організацій.

 

 

ББК 67.9(4УКР)302я73

© Колектив авторів, 2003

© Художнє оформлення

Юрінком Інтер, 2003

ISBN 966-667-108-5 © Юрінком Інтер, 2004

 

 
Історія держави і права України - Іванов В. М /Історія держави і права України / Ч.2

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

 

 

В. М. ІВАНОВ

ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ

Частина ІІ

Навчальний посібник

 

КИЇВ 2003

ББК 67.2я73 1-20

 

Рецензенти: Р. А. Калюжний, д-р юрид. наук, проф. А. М. Гуз, канд. істор. наук, доц.

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол №6 від 30.09.02)

Іванов В. М. Історія держави і права: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2002. - Ч. 2. - 2003. - 224 с - Бібліогр.: с 218-221.

ISBN 966–608-256–Х

 

У другій частині посібника висвітлено процеси державно-правового роз-витку України від Лютневої (1917 р.) революції у Петрограді до сьогодення; розглянуто нетривалий, але насичений подіями час, коли на новому виткові історії відродилася Українська національна держава (1917-1920 pp.). Зробле-но історико-правовий аналіз складного й суперечливого шляху Радянської України, здійснено спробу систематизовано розглянути державно-правовий розвиток України після 1991 року.

Посібник розроблений на кафедрі історії та теорії держави і права ім. кн. Володимира Великого МАУП відповідно до навчальної програми з дисципліни “Історія держави і права України”.

Для студентів вищих юридичних навчальних закладів, а також для широ-кого загалу читачів, які цікавляться питаннями історії державно-правового розвитку України.

 

ББК67.2я73

© В. М. Іванов, 2003

© Міжрегіональна Академія управління

ISBN 966–608-256–X персоналом (МАУП), 2003

 

 
Авторизація
Пошук