Головне меню
Головна Підручники Римське право

Римське право • Агафонов С. А. Римське право: Навч.-метод. посіб.   ( 26 Статті )

  Агафонов С. А.  Римське право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни.— К.: КНЕУ, 2005.— 143 с.

  Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Римське право» присвячений розгляду теоретичних питань римського пра-ва, як окремої галузі права, та практичному застосуванню цих знань у діяль-ності юриста. Програма підготовлена з урахуванням норм стародавнього римського права в обсязі, необхідному для повного та глибокого опанування студентами основних положень щодо системи зазначеної галузі, основних нормативно-правових актів римської держави, практики їхнього застосуван-ня, звичаїв та традицій, що існували в римському суспільстві. Методичні вказівки допоможуть студентам зрозуміти особливості правової атмосфери тих часів із тим, щоб полегшити вивчення дисципліни та навчити здійсню-вати порівняльний аналіз сучасного та стародавнього права. Термінологіч-ний словник допоможе з’ясувати суть стародавніх римських термінів та по-ліпшить їхнє запам’ятовування. В навчальному посібнику широко вико¬ристовуються як вітчизняні, так і зарубіжні літературні джерела, а також пам’ятки римського права стародавніх часів.

  Навчально-методичний посібник розрахований на студентів бакалаврського напряму спеціальності «Правознавство», а також аспірантів, викла-дачів і всіх, хто цікавиться даною дисципліною. • ОСНОВИ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА   ( 73 Статті )

  ОСНОВИ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА // Підручник // За загальною редакцією В.І. Борисової та Л.М. Баранової // Харків  2007

  Підручник підготовлений колективом викладачів кафедри цивільного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого і висвітлює предмет та інструментарій для пізнання дисципліни „Основи римського приватного права".

  Структура подання матеріалу повною мірою відповідає програмі і робочому плану викладання цієї дисципліни кафедрою цивільного права. В підручнику характеризуються найважливіші інститути римського приватного права, загальні правові категорії. Найбільш розповсюджені юридичні терміни і вислови наводяться на латинській і українській мовах.

  Підручник розрахований на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних юридичних закладів освіти.

Авторизація
Пошук