Головне меню
Головна Підручники Господарське право 1.2 Установчі документи акціонерного товариства

1.2 Установчі документи акціонерного товариства

Підручники - Господарське право

 

Сергій Сегеда, Олександр Татаркевський. Що треба знати про акціонерні товариства, Київ - 2007

 

 

 

1.2    Установчі документи акціонерного товариства

При.створенні.акціонерного.товариства.готують.два.основних.документа: •. договір.про.створення.акціонерного.товариства; •. статут.акціонерного.товариства.

Знайте. —. договір. про. створення. не. є. установчим документом.. Установчим. документом.акціонерного.товариства.є.його.статут..

Від. того,. наскільки. якісно. ви. підготуєте. статут,. багато. в. чому. залежить. успішність.подальшої. ді

яльності.вашого.підприємства.. Зупинимось.лише.на. найважливіших.моментах.щодо.цього.документа.

Насамперед,. наводимо.перелік.відомостей,.які. обов’язково. повинні. міс-титися.в.статуті.акціонерного.товариства.

10

відомості, які мають містити статути акціонерних товариств.

•. Найменування.юридичної.особи.—.найменування.акціонерного. товариства.крім.безпосередньо.назви.(наприклад,.«Барвінок»). повинно.містити.зазначення. того,. що.товариство.є.акціонер-ним. (слова. акціонерне. товариство,. або. відкрите. акціонерне. товариство,. або. закрите. акціонерне. товариство).. Тобто,. най-менування.повинно.мати.приблизно.такий.вигляд:.Акціонерне товариство «Барвінок».

•. Вид.товариства.(відкрите.чи.закрите.акціонерне.товариство).

•. Предмет.і.цілі.діяльності.товариства.

•. Склад.учасників.(засновників).

•. Склад.і.компетенція.органів.управління.товариством,.порядок. прийняття.ними.рішень.

•. Перелік.питань,.з.яких.необхідна.кваліфікована.більшість.голо-сів.

•. Порядок.вступу.до.товариства.та.виходу.з.нього.

•. Відомості.про.розмір.статутного.капіталу.

•. Відомості. про. види. (категорії). акцій,. що. випускаються. това-риством,.та.їхню.номінальну.вартість.і.кількість,.про.співвідно-шення.акцій.різних.видів.

•. Кількість.акцій,.що.купуються.засновниками.

•. Наслідки.невиконання.зобов’язань.з.викупу.акцій.

•. Права.акціонерів.

•. Порядок.розподілу.прибутків.та.збитків.

•. Строк.та.порядок.виплати.частки.прибутку. (дивідендів).один.

раз.на.рік.за.підсумками.календарного.року. •. Порядок. внесення. змін. до. установчих. документів. і. порядок.

ліквідації.та.реорганізації.товариства

Звертаємо. вашу. увагу. на. те,. що. з. 2006. року. в. установчих. документах. не. обов’язково. наводити. інформацію. про. місцезнаходження. акціонерного. товариства.. Така. інформація. зазначається. лише. в. реєстраційній. картці. на. проведення.державної.реєстрації.юридичної.особи,.яку.ви.будете.заповнювати. під.час.здійснення.державної.реєстрації.акціонерного.товариства..

До. написання. статуту. необхідно. підійти. дуже. ретельно.. Адже. відсутність. будь-якої. інформації.з.наведеного. вище. переліку.є.підставою. для. відмови. у. державній.реєстрації.акціонерного.товариства..А.якщо.державний.реєстратор. і.зареєструє.таке.товариство,.то.цілком.імовірно,.що.в.подальшому.установчі. документи. в. судовому. порядку. визнають. недійсними.. А. це. призведе. до. скасування.державної.реєстрації.товариства.

Наведений. вище. перелік. не. варто. сприймати. як. вичерпний.. Ви. можете.       11 включити.до.статуту.акціонерного.товариства.й.інші.відомості,.якщо.вони.не. суперечать.положенням.чинного.законодавства.України.

Наприклад,. якщо. ви. дбаєте. про. інвестиційну. привабливість. акціонерного. товариства,.корисно.буде.включити.до.статуту.положення,.які.спрямовані.на. забезпечення.захисту.дрібних.акціонерів.(міноритарних.акціонерів)..Зокрема,. в.цьому.разі.доцільно.встановити.у.статуті.товариства.вимогу.про.обов’язковий. викуп.(на.вимогу.акціонера).товариством.акцій.в.акціонерів,.які.не.голосували. «за».під.час.прийняття.загальними.зборами.певних.«доленосних».рішень,.або. принаймні.у.тих.акціонерів,.які.голосували.«проти»..До.таких.рішень.доцільно. віднести.рішення.про:

•. реструктуризацію.товариства;

•. внесення.змін.до.статуту,.якими.звужується.обсяг.прав.акціонерів; •. укладення.договору.або.кількох.взаємопов’язаних.договорів.щодо.від-чуження.значної.частки.майна.акціонерного.товариства.

Всі. подібні. рішення. можуть. суттєво. погіршити. становище. акціонера. (наприклад,. зменшити. вартість. тих. акцій,. якими. він. володіє,. зменшити. кількість. його. «голосів». тощо).. Дрібні. акціонери,. як. правило,. не. мають. можливості. блокувати. такі. рішення.. Тож. вони. принаймні. повинні. мати. можливість.продати.свої.акції,.доки.вони.не.знецінились.

У. статуті. доцільно. закріпити. й. низку. питань,. пов’язаних. з. проведенням. загальних.зборів.акціонерів.(докладніше.про.загальні.збори.дивись.розділ.4.1).. Зокрема:

•. порядок,.строки.та.умови.надання.акціонерам.матеріалів,.пов’язаних.

з.порядком.денним.загальних.зборів; •. порядок. подання. акціонерами. пропозицій. до. порядку. денного. та.

вимоги.до.оформлення.таких.пропозицій; •. підстави. для. відмови. від. включення. в. порядок. денний. загальних. зборів.пропозицій.акціонерів.та.порядок.повідомлення.акціонерів.про. таку.відмову. У. статуті. акціонерного. товариства. варто. чітко. визначити. повноваження. наглядової.ради.акціонерного.товариства,.зокрема.перелік.питань,.віднесених. до. її. виключної. компетенції. (докладніше. про. це. дивись. розділ. 4.3).. Те. саме. варто.зробити.і.щодо.інших.органів.управління.акціонерним.товариством.

Якщо.вам.доведеться.працювати.над.статутом.акціонерного.товариства,. рекомендуємо. вам. скористатися. зразком. Статуту. відкритого. акціо­нерного. товариства,. який. затверджено. рішенням. Державної. комісії. з. цінних.паперів.та.фондового.ринку.від.8.квітня.2004.р..№.123.

Наступна >
 
Авторизація
Пошук