Головне меню
Головна Підручники Цивільне право Галюк В. В. Курс цивільного та сімейного права ОХОРОНА ВИНАХОДІВ, КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ, ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ, СОРТІВ РОСЛИН, ТОПОГРАФІЙ ІНТЕГРАЛЬНИХ МІКРОСХЕМ

ОХОРОНА ВИНАХОДІВ, КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ, ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ, СОРТІВ РОСЛИН, ТОПОГРАФІЙ ІНТЕГРАЛЬНИХ МІКРОСХЕМ

Цивільне право - Галюк В. В. Курс цивільного та сімейного права

 

 

 

 

ОХОРОНА ВИНАХОДІВ, КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ,

ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ, СОРТІВ РОСЛИН,

ТОПОГРАФІЙ ІНТЕГРАЛЬНИХ МІКРОСХЕМ

 

 

 

§2. США

Необхідно відразу ж застерегти: у США відсутній такий об'єкт правової охорони, як корисна модель, тому далі мова йтиме лише про винаходи і промислові зразки, рослини та їхні сорти, топографії інтегральних мікросхем.

Відсутнє у США і спеціальне законодавство про зазначення по­ходження товарів. Такі зазначення охороняються законодавством про товарні знаки.

Перший Конгрес США п

рийняв перший Патентний закон у 1790 р. — через 24 роки після здобуття країною незалежності. До цьо­го США керувалися англійським «Статутом про монополії» 1624 р. Законодавство США 1836 p. започаткувало патентну систему прак­тично у її нинішньому вигляді. Нумерація американських патентів бере відлік від згаданого року. На даному етапі у США є чинним «Патент­ний закон» 1952 p., з наступними змінами та доповненнями.

Видаючи патент, федеральний уряд США надає його власникові виняткове право на виготовлення (to make), продаж (to sell), застосу­вання (to use), пропозицію до продажу (to offer for sale), імпорт запа­тентованого способу або виробу в США та їхніх підопічних терито­ріях. Патентна монополія розглядається американськими правниками як «негативне легальне право», тому що згадані вище дії забороня­ються всім іншим особам, окрім патентовласника та уповноважених ним осіб. Це негативне право вважається недоторканною особистою власністю, яку можна купити, продати, ліцензувати, віддати у заста­ву тощо.

Патенти на винаходи у США мають назву «патенти корисності» (utility patents). Окрім того, в цій країні є ще й патенти на рослини (plant patents) й патенти на промислові зразки (design patents). І ті, й інші будуть згадані в цьому підрозділі. Зупинимося лише на найго­ловнішому.

Об'єктами винаходу у США можуть бути нові й корисні процеси (способи, технології) (processes), машини (machines), склади матеріа­лу (compositions of matter), вироби (manufactures) та удосконалення (способу, машин, виробів, матеріалів) (improvements).

Для видачі патенту необхідно, щоб заявлене рішення одночасно відповідало трьом критеріям: новизна (novelty), неочевидність (non-obviousness), корисність (utility).

Якщо певний винахід був раніше відомим чи використовувався за межами США, то це ще не є підставою для відмови у видачі па­тенту. Багато держав, у тому числі й Україна, такого лібералізму не визнають. Але якщо у США є відомості про патент іноземної держа­ви на відповідний винахід чи його описано в систематизованих дже­релах інформації, то американський патент на такий винахід не ви­дається.

Тягар доказів новизни під час подання заявки покладається на заявника. Якщо патент вже видано, то доказ того, що видача супере­чила критерію «новизна», покладається на особу, не задоволену па­тентом. Як правило, нею є конкурент.

Критерій «неочевидність» американські патентознавці вважають неточним і аморфним. Трапляється, що винахід складається з уже відомих елементів, хоча в такому сполученні вони ще не поєднува­лися (це так званий комбінаційний патент). У цьому разі проблема неочевидності ще більше загострюється.

Політика Патентного відомства й судів щодо критерію «ко­рисність» досить ліберальна (за принципом: оскільки заявник про­сить видати патент, то він для нього є корисним). У реальній же дійсності видано чимало абсолютно непотрібних патентів. Один ви­нахідник отримав у XIX ст. патент на капелюха, що піднімається на голові, коли руки джентльмена чимось зайняті і він не може, вітаю­чи дам, підняти капелюха вручну.

Заявка на отримання патенту може подаватися не пізніше, ніж через один рік після пропозиції об'єкта (у якому використано ви­нахід) до продажу (наприклад, реклама), а також після продажу або публічного використання.

Після формальної експертизи автоматично здійснюється експер­тиза за сутністю заявленого винаходу. Від подання заявки до видачі патенту минає приблизно два роки. Процедура прискорюється, коли вік заявника перевищує 65 років, винахід стосується енергетики або заявка містить дані про виконаний щодо неї заявником патентний пошук.

Друга відмова експерта видати патент вважається останньою. Висновок експерта можна оскаржити в Апеляційній палаті Патент­ного відомства, а її рішення — у судовому порядку.

Заявка мусить описувати винахід найкращим чином (best mode). З експертом заявник має поводити себе відверто, прямо, щиро, чес­но, тобто дотримуватися обов'язку щирості (duty of candour).

Першопочаткове право на одержання патенту у США належить винахідникові — справжньому й першому (true and first). Якщо він відмовиться від патентної охорони винаходу, то винахід вважається суспільним надбанням і на нього ніхто й ніколи в США більше не отримає патенту.

Відповідно до поправки 1984 р. «Акт про патенти» дає змогу одержати патент з відмовою від прав, які він породжує.

Виокремимо те, чого немає в Україні. Патентне відомство має право «перевидати» (reissue) патент, який було видано помилково й без спроби обману з боку заявника, тобто поліпшити виданий рані­ше патент.

Порушення патенту прийнято поділяти на прямі (direct) й до­поміжні (contributory). Останні, наприклад, спостерігаються тоді, коли якась особа свідомо постачає компоненти безпосередньому поруш­никові, знаючи, що той використовує їх з метою порушення патенту.

Суди з порушників патенту можуть стягнути одержані ними прибутки й зобов'язати відшкодувати втрати патентовласника. Зас­тосовуються судами і так звані резонні роялті (reasonable royalties), які визначаються припущенням про наявність ліцензійної угоди між патентовласником і порушником.

У разі «зловмисного порушення» (willful infringement) стягнення за заподіяну шкоду відбувається в потрійному розмірі. Порушника також можуть зобов'язати компенсувати витрати позивача на гоно­рар адвокатові.

Іноземні справи з Патентним відомством США ведуть амери­канські патентні повірені. Одержання патенту США — річ не про­ста, отож його одержують, коли він дійсно необхідний. Тривалий час термін дії американського патенту становив 17 років і обчислювався від дати видачі патенту. Нині строк дії американського патенту — 20 років, і він відраховується від дати подання заявки. Оскільки певний час витрачається на формальну експертизу та експертизу за сутні­стю заявленого рішення, то це враховано в «Законі про гарантії тер­міну чинності патенту» (чинний з 20 травня 2000 р.) і заявникові гарантується 17-річний період чинності патенту.

За одержання патенту й підтримання його чинності потрібно сплачувати мито.

Перейдемо до правової охорони результатів дизайнерської діяль­ності. На с. 397 «Webster's New World Dictionary of the American Language» зазначається, що промзразок {design) є влаштуванням {arrangement) частин, деталей, форми, кольору тощо таким чином, щоб продукувати повну і мистецьку одиницю; промзразок — мис­тецький винахід. Правова охорона промислових зразків у США бере початок від 1842 р. На відміну від України й багатьох інших держав, у США відсутній окремий закон щодо промислових зразків, і їх правова охорона здійснюється відповідно до загального патентного закону, який поширюється як на винаходи, так і на промислові зраз­ки. Промисловим зразкам присвячені статті 171-173 «Акта про па­тенти». Ділянки, неурегульовані федеральним законодавством, регу­люються судовою практикою. Суди змушені були виконати нелегку роботу, застосовуючи критерії «новизна» та «неочевидність» до про­мислових зразків. Третій американський критерій патентоспромож­ності — «корисність» — у випадку промислових зразків замінюється критерієм «орнаментальність».

Щодо промислового зразка також потрібний опис і формулюван­ня домагань {claims). Щоправда, в більшості випадків домагання формулюється простим посиланням на промзразок — «у такому виг­ляді, як його показано на кресленні».

Якщо є відмінності в рівні техніки {prior art) між наявним анало­гом і заявленим промзразком, то останній визнається «новим».

Критерій «неочевидність» щодо промзразків суди США розумі­ли по-різному. Одні з них застосовували його з погляду звичайного фахівця, а інші — звичайної людини. Це — не одне й те ж саме. Ча­сто суди анульовували патенти на промзразки, спираючись на кри­терій «неочевидність», тобто вважали, що патент видано на очевид­ний об'єкт. Критерій «неочевидність» для промислового зразка є його Ахіллесовою п'ятою.

Критерій «орнаментальність» у США почали застосовувати в 1902 р. Суди розглядають орнаментальність як певну протилежність функціональності: те, що є орнаментальним, не є функціональним, і навпаки. Орна ментальність означає, що виробу притаманна естетич­на майстерність і художня концепція.

Запам'ятаймо: у США промисловий зразок має бути переваж­но орнаментальним, а не переважно функціональним. Якщо цієї ви­моги не дотримуються, то навіть виданий патент можуть анулювати.

Промзразок — це поєднання функції і зовнішнього вигляду. Причому поєднання не за будь-яку ціну, а за таку, яка на ринку виявиться конкурентноспроможною.

Судова практика, окрім критеріїв «новизна», «неочевидність» і «орнаментальність», застосовує і два додаткові — «непередбачу-в*н»сгь» і «винахідливість». Щоб зрозуміти непередбачуваність, по­трібно розуміти передбачуваність. А це відбувається тоді, коли ті ж самі елементи або їхні еквіваленти виконують, по суті, одну й ту ж саму роботу одним і тим же самим способом.

У США, як і в Україні, один і той же виріб може охоронятися патентом на винахід і патентом на промисловий зразок. Наприклад, перший з названих патентів охороняє пристрій, а другий — його зовнішній вигляд. Простіше кажучи, зовнішній вигляд телевізора — промзразок, а «начинка» телевізора — винахід.

Багатьом американським фахівцям не подобається патентна фор­ма охорони промзразків у її нинішньому вигляді, і вони пропонують промислові зразки охороняти за допомогою законодавства про копірайт. На думку фахівців, копірайт можна успішно застосовувати до промислових зразків, що мають «сильний художній зміст», оскільки копірайт захищає оригінальність, а не новизну. За допомогою копірайту можна охороняти промзразки, які є «концептуально окреми­ми від функціональних рис відповідного продукту».

Промзразок, який підпадає під копірайтну охорону, можна вод­ночас охороняти й патентом.

У певних випадках у США промзразки можна охороняти, спира­ючись на законодавство з правової охорони товарних знаків. Для того, щоб промзразок сприймався публікою саме як товарний знак, він має вказувати на джерело походження певних товарів і послуг.

Отже, промисловий зразок має спочатку використовуватися як реальна річ, а не символ. Коли він набуде «вторинного значення», тоді й відповідатиме умовам для надання йому статусу товарного знака.

Якщо промзразок є комбінацією кольорів і форми й виконано це з іншою, ніж товарний знак, метою, то, згідно із законодавством про товарні знаки, він не має жодних шансів на одержання правової охо­рони. У разі видачі такого патенту знайдуться конкуренти, які до­б'ються його скасування в судовому порядку.

Термін чинності на промисловий зразок становить 14 років від дня його видачі.

Тепер ознайомимося з правовою охороною рослин та їхніх сортів у США. В «Акті про патенти» їм присвячені статті 161-164. «Акт про патент на рослини» було прийнято у США в 1930 р. Пізніше його кодифікували в «Акті про патенти» у вигляді вказаних вище статей.

Замість критерію «корисність», до рослин застосовується критерій «відрізняльність» {distinctness). Запроваджено також додатковий кри­терій «безстатеве» {asexual reproduction).

Патентне відомство вважає, що новою рослиною є та, якої рані­ше не було у природі. Новий вид має бути набагато кращим за ана­логічні, зберігши кращі якості материнської основи. Вегетаційне відтворення є наріжним каменем патенту на рослину. Тільки в ре­зультаті названого відтворення можна переконатися в тому, що реп­родукована рослина є саме тією, на яку одержано патент.

В 1970 р. Конгрес США прийняв «Акт про охорону сорту росли­ни». Цим актом поширюється охорона на відтворені статевим шля­хом і виведені бульбами сорти рослин. Сорт має бути новим і ста­більним, вирізнятися серед інших. До сорту критерій «неочевидність» не застосовується.

Сертифікат на сорт рослини дає змогу його власникові не допус­кати інших до продажу сорту, пропозиції до продажу, репродукуван­ня, імпорту-експорту, використання у продукуванні гібриду або відрізняльного виду рослин. Термін чинності сертифіката — 20 років (щодо дерев і винограду — 25 років).

Фермери можуть зберігати насіння, одержане з насіння, що спо­чатку було придбане з дозволу власника сертифіката. Вказане на­сіння фермери можуть використовувати для одержання нового уро­жаю. Фермери не мають права продавати збережене насіння з метою його відтворення. Виняток з цього правила стосується сертифікатів, виданих до 4 квітня 1995 р., та сертифікатів, виданих за заявками, поданими до вказаної дати.

У США на рослину може бути виданий «патент корисності», навіть, якщо ця рослина одержала патент на рослину чи сертифікат на сорт рослини.

Отже, рослини у США можуть охоронятися трьома видами охо­ронних документів:

— патентами на рослини;

— звичайними патентами (патентами корисності);

— сертифікатами на сорти рослин.

Коротко про так звані «службові винаходи». У США винахідник вважається первинним власником відповідних патентних прав. Ро­ботодавець володіє винаходом свого найманого працівника, якщо працівник уклав контракт про передачу створюваних винаходів ро­ботодавцеві. У «Додатку» до посібника міститься зразок документа про передавання працівником своїх винаходів роботодавцеві. У пев­них випадках роботодавець стає власником службового винаходу з огляду на юридичний статус працівника, попри відсутність спеціаль­ної угоди щодо цього. Передавання патентних прав працівниками своїм роботодавцям регулюються контрактним законодавством штатів. Це досить складна тема, цікава й повчальна для України.

Переходимо до інтегральних мікросхем. На с 566 книги «The World Economy», випущеної 1998 p. американським видавництвом «Prentice Hall», зазначається, що інтегральна мікросхема є транзисто­рами, поєднаними на маленькому кремнієвому чипі, які діють як напівпровідник електричного струму.

Топографії інтегральних мікросхем охороняються у США на підставі «Акта про охорону напівпровідникового чипа» (1984 p.). Заз­начений федеральний закон США, зокрема, містить такі поняття: • «Напівпровідниковий чиповий продукт {semiconductor chip product) означає кінцеву або проміжну форму будь-якого про­дукту -

/А/ що має два чи більше шарів металевого, ізоляційного або іншим чином розміщеного на шматочку напівпровідникового ма­теріалу чи витравленого (вигравіруваного) або іншим чином ви­даленого з нього, відповідно до заздалегідь визначеного зразка; та /В/ призначеного для виконання функцій електронної схеми»;

• «Топографія інтегральної мікросхеми {mask work) є серіями пов'язаних образів {series of related images), будь-яким чином зафіксованих або закодованих:

/А/ що мають або представляють заздалегідь визначений три­вимірний зразок металевого, ізоляційного або напівпровідни­кового матеріалу, який присутній або видалений з шарів на­півпровідникового чипового продукту;

/В/ в цих серіях відношення образів один до одного є таким, коли кожний образ має за зразок поверхню однієї з форм на­півпровідникового чипового продукту».

• «Топографія інтегральної мікросхеми вважається зафіксованою в напівпровідниковому чиповому продукті, коли її втілення в цьому продукті є достатньо стабільним або постійним для того, щоб уможливити цю топографію інтегральної мікросхеми, сприйняти або відтворити з цього продукту протягом періоду, який є довшим, ніж перехідна тривалість».

Власником топографії є особа, яка створила її, або її правонас­тупник. Якщо топографія створена в рамках службового завдання, то власником топографії є роботодавець.

Реєстрацію топографії виконує у США Відомство з копірайта {Copyright Office), яке видає документ, що має назву «Сертифікат про реєстрацію». У сертифікаті зазначається формула охорони (claim of protection).

Відмову Відомства видати сертифікат можна оскаржити у відпо­відному федеральному суді.

Термін охорони топографії розпочинається з дня її реєстрації або першого комерційного використання, — залежно від того, яка дата є більш ранньою. Охорона триває 10 років від зазначеної вище дати. її дія припиняється наприкінці того календарного року, в якому за­кінчується зазначений десятилітній термін.

З огляду на те, що топографія інтегральної мікросхеми належить у США до сфери копірайта, а не до патентної сфери, то не заборо­няється незалежне («без підглядання») створення й використання топографії, яка є ідентичною з топографією, що вже існує. Головне полягає в тому, щоб топографія створювалася самостійно, тобто була оригінальною.

Власник конкретного чипового продукту, виготовленого влас­ником топографії або уповноваженою ним особою, може імпортувати продукт, дистриб'ювати його та розпоряджатися іншим чином, але не має права відтворювати його без дозволу власника топог­рафії.

Безвинним порушником вважається особа, яка добропорядно придбала напівпровідниковий чиповий продукт, що не мав поперед­жувального маркування.

Імпортовані товари, що порушують цей закон, можуть затримати на митниці та знищити за розпорядженням міністра торгівлі чи суду. їх можуть повернути до країни, з якої вони експортувались, якщо міністра торгівлі вдасться переконати в тому, що імпортер не мав підстав вважати свої дії такими, які суперечать закону.

У зв'язку з неправомірними діями суди США мають право:

• видавати тимчасові обмежувальні ордери {temporary restraining orders)]

• запроваджувати попередні (preliminary) та постійні (per manent) заборони (injunctions)]

• відшкодовувати власникові топографії реальні збитки (actual damages)]

• стягувати на користь власника топографії прибутки, одержані порушником, які не було враховано під час розрахунку реаль­них збитків.

Позивачеві надано право замість зазначеного вище просити суд про стягнення з порушника (порушників) суми штрафу за одну то­пографію, яка не перевищує 250 тис. доларів США.

Суди мають право, приймаючи остаточне рішення, віддати роз­порядження про знищення чи інше відчуження напівпровідникових чипових продуктів-порушників, а також усіх засобів, за допомогою яких їх було відтворено.

Сторону, що програла, можуть зобов'язати сплатити всі судові витрати, зокрема помірний адвокатський гонорар.

Контрольні питання

§1. Україна

1. За яких умов надається правова охорона винаходам, корис­ним моделям, промисловим зразкам?

2. Що може бути об'єктом винаходу, корисної моделі, промис­лового зразка, топографії інтегральної мікросхеми?

3. Які встановлені умови патентоспроможності ви находу, ко­рисної моделі, промислового зразка?

4. Хто і за яких умов має право на одержання патенту на ви­нахід, корисну модель, промисловий зразок?

5. Що вважається датою подання заявки на одержання патенту?

6. Як відбувається експертиза заявки на винахід, корисну мо­дель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікрос­хеми?

7. Що таке тимчасова правова охорона винаходу, корисної мо­делі, промислового зразка?

8. Як здійснюється публікація про надання патенту, його реє­страція та видача?

9. Які права та обов'язки випливають з надання патенту?

10. Чи можливе в Україні примусове відчуження прав на вина­ходи, корисні моделі, промислові зразки?

11. Які дії не визнаються порушенням прав, що випливають з патенту?

12. Як може припинятися дія патенту?

13. Чи може в Україні патент бути визнаний недійсним?

14. Коли в Україні прийнято закони з промислової власності? Які саме?

15. Чи буває патент на винахід, промисловий зразок чи корисну модель секретним?

16. Чи можуть бути секретними винаходи, промислові зразки та як вони охороняються?

17. Чи має промисловий зразок формулу?

18. Як визначається обсяг правової охорони вина ходів і корис­них моделей?

19. Що таке промислова придатність?

20. Чи може патент перебувати у спільній власності фізичних та(чи) юридичних осіб.

21. Як Ви розумієте поняття «службовий винахід» (корисна мо­дель, промисловий зразок)?

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук