Головна Монографії та посібники Комерцiйне права Банкрутство: практичнi аспекти

Банкрутство: практичнi аспекти

Банкрутство: практичнi аспекти //Центр комерцiйного права

Практичним посiбником “Банкрутство: практичнi ас­пекти” Проект “Центр комерцiйного права”, що здiйсню-ється компанiєю “Делойт Туш Томатсу” за фiнансової пiд-тримки Агентства США з мiжнародного розвитку, продов­жує публiкацiю серiї видань для юристiв з актуальних пи­тань українського законодавства.

Посiбник з питань банкрутства має на метi, з одного бо­ку, сприяти розумiнню процедур вiдновлення платоспро-можностi боржника або визнання його банкрутом, а з дру­гого – слугувати практичним посiбником для пiдприємцiв, юристiв, державних службовцiв – усiх, хто має вiдношення до пiдприємництва в Українi.

Посiбник мiстить теоретичнi та практичнi матерiали щодо застосування законодавства про вiдновлення платос-проможностi боржника в Українi, iнформацiю щодо меха-нiзмiв виходу пiдприємства зi складного становища, проб­лем санацiї та лiквiдацiї, поняття мораторiю, вимог креди-торiв, реєстру вимог кредиторiв, мирової угоди тощо. У по-сiбнику фахiвцi дослiджували також економiчнi аспекти ре-органiзацiї неплатоспроможних пiдприємств.

Цей випуск буде корисним для юристiв та керiвникiв пiдприємств, арбiтражних керуючих, викладачiв та сту-дентiв вищих навчальних закладiв, а також широкого кола зацiкавлених осiб.

 

Фільтрувати за назвою     Показати # 
# Заголовок Статті Перегляди
1 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО Востриков Г. Г. Тема 13 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1698
2 Тема 12 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ОТЧЕТНОСТИ И АУДИТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО Востриков Г. Г. 1893
3 Тема 10 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО Востриков Г. Г. 1431
4 Тема 9 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО Востриков Г. Г. 2341
5 Тема 8 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ, РАБОТ И УСЛУГ ь ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО Востриков Г. Г. 2121
6 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО Востриков Г. Г. Тема 7 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1733
7 Тема 6 ЗАЩИТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО Востриков Г. Г. 2373
8 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО Востриков Г. Г. Тема 5 ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ (ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ) 3245
9 Тема 4 РАЗГОСУДАРСТВЛЕНИЕ И ПРИВАТИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО Востриков Г. Г. 1496
10 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО Востриков Г. Г. Тема 2 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 1848
11 Тема 1 ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО Востриков Г. Г. 1513
12 БАНКРУТСТВО: практичнi аспекти 1375
13 НЕОБХІДНІ ДІЇ КРЕДИТОР А ДЛЯ ПОРУШЕННЯ СПРАВИ ПРО БАНКРУТСТВО // Якi можливостi надає процедура банкрутства? 1160
14 За яких умов кредитор має право звернутися iз заявою про порушення справи про банкрутство? 2209
15 На якi строки розраховувати кредитору при iнiцiюваннi справи про банкрутство? 1053
16 Куди подається заява про порушення справи про банкрутство? 1086
17 Що повинна мiстити заява про порушення справи про банкрутство? 3367
18 Якi питання розглядаються у пiдготовчому засiданнi? 1171
19 Якi наслiдки має введення процедури розпорядження майном? 1458
20 АРБІТРАЖНІ КЕРУЮЧІ // Хто такi арбiтражнi керуючi (АК)? 1147
21 Якi основнi функцiї АК у процедурi банкрутства? 1167
22 Хто може бути арбiтражним керуючим? 1226
23 Який порядок лiцензування АК? 1114
24 В якому порядку здiйснюється призначення та усунення АК? 1777
25 На яких умовах працює арбiтражний керуючий? 1155
26 Якi розмiр i порядок оплати працi АК? 1135
27 Як здiйснюється контроль за дiяльнiстю АК? 1110
28 Об'єднання арбiтражних керуючих 1453
29 ПРЕДСТАВНИЦЬКІ ОРГАНИ КРЕДИТОРІВ 2906
30 РЕЄСТР ВИМОГ КРЕДИТОРІВ — КIСТЯК СПРАВИ ПРО БАНКРУТСТВО 1684
 
<< Початок < Попередня 1 2 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 2
Авторизація
Пошук