Який порядок лiцензування АК?

Комерцiйне права - Банкрутство: практичнi аспекти
85

Який порядок лiцензування АК?

АК обов'язково повинен мати лiцензiю.

Лiцензування АК здiйснюється на основi Закону Ук­раїни "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" (ст. 8), постанови Кабiнету Мiнiстрiв України "Про затвердження перелiку органiв лiцензування" вiд 14 листопада 2000 р., № 1698; Лiцензiйних умов здiйснення господарської дiяльностi арбiтражних керу­ючих (розпорядникiв майна, керуючих санацiєю, лiквi-даторiв), затверджених наказом Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприєм-ництва Мiнiстерства економiки України вiд 4 травня 2001 р., № 72/49.

Згiдно з лiцензiйними умовами для одержання спе-цiальних знань арбiтражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацiєю, лiквiдатора) суб'єкт госпо­дарської дiяльностi повинен пройти навчання в поряд­ку, встановленому законодавством. Навчання АК прово­диться на основi Положення про порядок навчання i пiдвищення квалiфiкацiї арбiтражних керуючих, за­твердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17 березня 2001 р., № 57. Вiдповiдно до Положення навчання здiйснюється на договiрних умовах мiж нав­чальним закладом, з яким укладено угоди щодо навчан­ня та пiдвищення квалiфiкацiї арбiтражних керуючих, i фiзичною особою, яка претендує на право виконання функцiй арбiтражного керуючого. Навчання арбiтраж-них керуючих провадять навчальнi заклади, якi здiй-снюють свою дiяльнiсть згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України "Про порядок створення, реорганiзацiї i лiквiдацiї навчально-виховних закладiв" вiд 5 квiтня 1994 р., № 228, "Про лiцензування, атестацiю i акредитацiю учбових закладiв" вiд 12 лютого 1996 р., № 200 й якi уклали угоди про навчання та пiдвищення квалiфiкацiї арбiтраж-них керуючих iз Мiнiстерством економiки України. Перелiк навчальних закладiв, яким надано право здiйснювати нав­чання, публiкуються у друков

аних виданнях i на зовнiшнiй WEB-сторiнцi Мiнiстерства економiки України. Без лiцензiї призначаються:

розпорядник майна селянського (фермерського) гос­подарства (п. 9 ст. 50 Закону);

керуючий санацiєю - керiвник боржника (п. п. 2, 3 ст. 17; п. п. 1-4 ст. 53);

лiквiдатор у разi банкрутства боржника, який лiквi-дується власником (п. 2 ст. 51).

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук