Головна Монографії та посібники Комерцiйне права Банкрутство: практичнi аспекти За яких умов кредитор має право звернутися iз заявою про порушення справи про банкрутство?

За яких умов кредитор має право звернутися iз заявою про порушення справи про банкрутство?

Комерцiйне права - Банкрутство: практичнi аспекти
197

За яких умов кредитор має право звернутися iз заявою про порушення справи про банкрутство?

Кредитор має право звернутися до господарського суду iз заявою про порушення справи про банкрутство за таких умов:

Безспiрнi вимоги (визнанi боржником, пiдтвердженi виконавчими документами чи розрахунковими до­кументами, за якими здiйснюється списання коштiв з рахункiв боржника) кредитора (кредиторiв) до бор­жника сукупно складають не менше трьохсот мiнiмальних розмiрiв заробiтної плати.

Строк, встановлений для погашення вимог, має бути не меншим за три мiсяцi.

Строк настання безспiрних вимог визначається вiд-повiдно до цивiльно-правового договору та на iнших пiдставах, передбачених цивiльним законодавством України (ст. 1, визначення термiнiв "грошове зобов'я­зання" та "безспiрнi вимоги кредиторiв"). 4. Пiдтвердженням безспiрних вимог кредиторiв мо­жуть бути:

рiшення, постанови та ухвали судiв;

виконавчi листи;

виконавчi написи нотарiусiв;

неоплаченi розрахунковi документи, за якими здiй-снюється списання коштiв з рахункiв боржника, з пiдтвердженням банкiвською установою боржника про прийняття цього документа доиконання iз за­значенням дати прийняття (п. 8 ст. 7)

iншi документи (ст. 3 Закону України "Про виконавче провадження").

Якщо ранiше позовне провадження щодо визнання вимог кредитора не порушувалося (немає вiдповiдного рiшення суду або виконавчих документiв), рекомендується надiслати борж­нику претензiю i на пiдставi вiдповiдi боржника на претензiю з визнанням боргу пред'явити до банку платiжну вимогу що­до безспiрного списання визнаної боржником суми (ст. 8 Гос­подарського процесуального кодексу України). Цей документ повинен повернутися з банку боржника в банк кредитора з вiдмiткою пр

о прийняття до виконання.

Пiдставою для порушення справи про банкрутство мо­же бути об'єднана заборгованiсть боржника щодо рiзних зобов'язань перед цим кредитором.

Кредитори мають право об'єднати свої вимоги до боржника i звернутися до суду з однiєю заявою. Така зая­ва пiдписується всiма кредиторами, якi об'єднали свої ви­моги (п. 9 ст. 7).

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук