Хто може бути арбiтражним керуючим?

Комерцiйне права - Банкрутство: практичнi аспекти
96

Хто може бути арбiтражним керуючим?

Згiдно iз ст. ст. 1, 31, 13 Закону України "Про вiднов-лення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" (далi по тексту - Закон) АК - це фiзична осо­ба, суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, яка має вищу юридичну чи економiчну освiту, володiє спецiальними знаннями, має вiдповiдну лiцензiю, не є зацiкавленою особою щодо боржника i кредиторiв та дiє на пiдставi ухвали суду.

При призначеннi АК розпорядником майна с удом враховується факт вiдсутностi в АК заiнтересованостi стосовно боржника, вiдсутнiсть судимостi за вчинення корисливих злочинiв. Розпорядником майна також не може бути особа, яка здiйснювала ранiше управлiння боржником.

Керуючим санацiєю може бути призначений АК, який виконував повноваження розпорядника майна (п. 2 ст.17), або керiвник пiдприємства-боржника.

Лiквiдатором може призначатися особа, яка викону­вала повноваження розпорядника майна або (та) керую­чого санацiєю боржника (п. 1 ст. 24).

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук