На яких умовах працює арбiтражний керуючий?

Комерцiйне права - Банкрутство: практичнi аспекти
111

На яких умовах працює арбiтражний керуючий?

АК здiйснює свою дiяльнiсть, як правило, на пiдставi вiдповiдної угоди як суб'єкт пiдприємницької дiяль-ностi. Вимоги щодо укладення угоди у письмовiй формi та певних необхiдних умов такої угоди в Законi не мiститься. Також залишається спiрним питання про те, з ким повинен укладати угоду АК - iз кредитором, борж­ником чи iнвестором. У п. 10 ст. 3-1 визначено: "Оплата послуг, вiдшкодування витрат арбiтражних керуючих (розпорядника майна, керуючого санацiєю, лiквiдатора) у зв’язку з виконанням ним своїх обов’язкiв здiйсню-ються в порядку, встановленому цим Законом, за раху­нок коштiв, одержаних вiд продажу майна боржника, або за рахунок коштiв кредиторiв чи коштiв, одержаних у результатi виробничої дiяльностi боржника", тобто йдеться про зобов'язання сторiн - суб'єктiв господарсь­кої дiяльностi, якi виникають iз угоди (ст. ст. 4, 44, 151 Цивiльного кодексу України). Звичайно контрагентом АК виступає кредитор, iнвестор або боржник, який без­посередньо оплачує працю АК, вiдшкодування його вит­рат, працю залучених спецiалiстiв, додаткову винагоро­ду АК.

Життя та здоров’я АК можуть бути застрахованi за рахунок коштiв кредиторiв у порядку, визначеному за­конодавством (п. 15 ст. 3-1).

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук