Головна Монографії та посібники Комерцiйне права Банкрутство: практичнi аспекти Якi наслiдки має введення процедури розпорядження майном?

Якi наслiдки має введення процедури розпорядження майном?

Комерцiйне права - Банкрутство: практичнi аспекти
137

Якi наслiдки має введення процедури розпорядження майном?

1. Призначається розпорядник майна з числа осiб, за­ реєстрованих державним органом з питань бан­крутства як арбiтражнi керуючi, в тому числi за пропозицiєю кредиторiв, на строк не бiльше нiж нашiсть мiсяцiв (строк призначення може бути змiнений за клопотанням комiтету кредиторiв, власника боржника чи самого розпорядника майна) (ст. 13).

Права розпорядника майна (п. 8 ст. 13):

скликати збори кредиторiв i брати в них участь з пра­вом дорадчого голосу;

аналiзувати фiнансове становище боржника та рекомендувати зборам кредиторiв заходи щодо його фiнансового оздоровлення;

звертатися до суду у випадках, передбачених цим За­коном;

одержувати винагороду;

залучати спецiалiстiв на договiрнiй основi;

подавати заяву про дострокове припинення обов'язкiв.

Обов'язки розпорядника майна викладенi у п. 9 ст .13.

2. Суттєво обмежуються права органiв управлiння бор­жника (п. п. 11-13 ст.13):

1). Вони не мають права приймати рiшення про:

реорганiзацiю i лiквiдацiю боржника;

створення юридичних осiб або про участь в iнших юридичних особах;

створення фiлiй та представництв;

виплату дивiдендiв;

проведення боржником емiсiї цiнних паперiв;

вихiд iз складу учасникiв боржника юридичної особи, придбання в акцiонерiв раніше випущених акцiй боржника.

2). Вони зобов'язанi погоджувати iз розпорядником майна:

рiшення про участь боржника в об'єднаннях юридич­них осiб;

угоди щодо:

передачi нерухомого майна в оренду, заставу, внесен­ня зазначеного майна д

о статутного фонду господар­ського товариства або розпорядження таким майном iншим чином;

одержання та видачi позик (кредитiв), поручительства i видачi гарантiй, уступки вимоги, переведення боргу, а також передачi в довiрче управлiння майна боржника;

розпорядження iншим майном боржника, балансова вартiсть якого складає понад один вiдсоток балансової вартостi активiв боржника.

Призначення розпорядника майна не є пiдставою для припинення повноважень керiвника чи органу управлiння боржника (п. 15 ст. 13).

Повноваження органiв управлiння боржника можуть бути припиненi у випадках, передбачених п. 16 ст. 13 i ухвалою су­ду, а також за клопотанням комiтету кредиторiв можуть бути тимчасово переданi розпоряднику майна.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук