Якi розмiр i порядок оплати працi АК?

Комерцiйне права - Банкрутство: практичнi аспекти
95

Якi розмiр i порядок оплати працi АК?

Згiдно iз п. 12 ст. 31: " Оплата послуг арбiтражного ке­руючого (розпорядника майна, керуючого санацiєю, лiквiдатора) за кожен мiсяць здiйснення ним своїх пов­новажень встановлюється та виплачується в розмiрi, встановленому комiтетом кредиторiв i затвердженому господарським судом, якщо iнше не встановлено цим Законом, але не менше двох мiнiмальних заробiтних плат та не бiльше середньомiсячної заробiтної плати керiвника боржника за останнi дванадцять мiсяцiв його роботи перед порушенням провадження у справi про банкрутство".

Безумовно, такий розмiр оплати працi АК не може по­кривати усiх його витрат на виконання своїх обов'язкiв, тим бiльше, що самостiйно справитися з усiма поточни­ми завданнями АК не в змозi. Для цього йому необхiдно залучати на договiрнiй основi спецiалiстiв у сферi бан­крутства: юристiв, аудиторiв, експертiв-оцiнювачiв. З цiєю метою Законом передбачаються такi положення: "Кредитори можуть створювати фонд оплати послуг, вiдшкодування витрат та виплати додаткової винагоро­ди арбiтражному керуючому (розпоряднику майна, ке­руючому санацiєю, лiквiдатору). Формування фонду та порядок використання його коштiв визначаються рiшенням комiтету кредиторiв та затверджуються ухва­лою господарського суду” (п. 11 ст. 31). "Кредитори ма­ють право встановлювати i виплачувати арбiтражному керуючому за результатами його дiяльностi додаткову винагороду, розмiр якої затверджується господарським судом" (п. 13 ст. 31).

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук