Головна Монографії та посібники Комерцiйне права Банкрутство: практичнi аспекти В якому порядку здiйснюється призначення та усунення АК?

В якому порядку здiйснюється призначення та усунення АК?

Комерцiйне права - Банкрутство: практичнi аспекти
140

В якому порядку здiйснюється призначення та усунення АК?

Арбiтражнi керуючi у справi про банкрутство призна­чаються судом (ст. 1; п. 2 ст. 13; п. 3 ст. 17).

Розпорядник майнапризначається судом iз числа осiб, зареєстрованих як арбiтражнi керуючi (п. 2 ст. 13), на строк не бiльше нiж на шiсть мiсяцiв. Цей строк може бу­ти продовжений або скорочений судом за клопотанням комiтету кредиторiв, самого розпорядника майна чи власника (п. 7 ст. 13).

Кредитори мають право запропонувати кандидатуру розпорядника майна.

Суд може вiдхилити кандидатуру розпорядника май­на або керуючого санацiєю, запропоновану комiтетом кредиторiв, якщо вона не вiдповiдає вимогам статей 1, 3-1, 13, 17 Закону.

Пiдставою для усунення розпорядника майна вiд вико­нання ним своїх обов'язкiв є:

позбавлення АК (анулювання) лiцензiї в установлено­му порядку (п. 2 ст. 3-1, п. 4 ст. 13);

невиконання чи неналежне виконання арбiтражним керуючим своїх обов'язкiв, що завдало значної шкоди боржнику чи кредиторам (п. 8 ст. 3-1);

рiшення суду про проведення санацiї, затвердження мирової угоди чи визнання боржника банкрутом i вiдкриття лiквiдацiйної процедури (п. 10 ст. 13);

рiшення суду про призначення нового АК за клопо­танням комiтету кредиторiв (п. 8 ст. 16).

Призначення керуючого санацiєю з д i й с н ю є т ь с я шляхом винесення судом ухвали на строк, що не пере­вищує строку дiї процедури розпорядження майном (п. 1 с т. 17).

Кандидатура керуючого санацiєю може бути запропо­нована комiтету кредиторiв будь-яким iз кредиторiв, представником органу, уповноваженого управляти май­ном боржника (п. 2 ст. 17).

АК звiльняється судом вiд викон

ання повноважень ке­руючого санацiєю у таких випадках:

за його заявою;

на пiдставi рiшення комiтету кредиторiв у разi неви­конання чи неналежного виконання ним своїх обов'язкiв (п. 8 ст. 17);

затвердження звiту керуючого санацiєю або достро­кове припинення процедури санацiї тягне за собою припинення повноважень АК як керуючого санацiєю (п. 7 ст. 17).

Лiквiдатор призначається судом постановою про виз­нання боржника банкрутом i вiдкриття лiквiдацiйної про­цедури в порядку, передбаченому для призначення керу­ючого санацiєю.

Суд має право призначити лiквiдатором особу, яка ви­конувала повноваження розпорядника майна та (або) ке­руючого санацiєю боржника (п. 1 ст. 24).

Суд може припинити повноваження лiквiдатора за клопо­танням комiтету кредиторiв у разi невиконання або неналеж­ного виконання лiквiдатором своїх обов'язкiв (п. 13 ст. 30).

Лiквiдатор виконує свої повноваження до завершення лiквiдацiйної процедури (п. 3 ст. 24).

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук