Головна Монографії та посібники Комерцiйне права Банкрутство: практичнi аспекти Що повинна мiстити заява про порушення справи про банкрутство?

Що повинна мiстити заява про порушення справи про банкрутство?

Комерцiйне права - Банкрутство: практичнi аспекти
146

Що повинна мiстити заява про порушення справи про банкрутство?

Заява про порушення справи про банкрутство подаєть­ся кредитором у письмовiй формi, пiдписується керiвником кредитора (особою, повноваження якої визначенi законо­давством або установчими документами (п. 1 ст. 7).

Заява кредитора про порушення справи про банкрутство повинна мiстити вiдомостi, передбаченi пунктом 1 ст. 7.

Заява кредитора повинна мiстити додатково такi вiдомостi ( п. 7 ст. 7):

Розмiр вимог кредитора до боржника iз зазначенням розмiру неустойки (штрафу, пенi), яка пiдлягає сплатi.

Виклад обставин, що пiдтверджують наявнiсть зо­бов'язання боржника перед кредитором, з якого виникла вимога, а також строк його виконання.

Докази того, що сума пiдтверджених вимог перевищує суму в триста мiнiмальних розмiрiв заробiтної плати.

Докази обгрунтованостi вимог кредитора.

Іншi обставини, на яких грунтується заява кредитора.

До заяви додаються вiдповiднi документи (п. 8 ст. 7):

Рiшення суду, який розглядав вимоги кредитора до боржника.

Копiя неоплаченого розрахункового документа з пiд-твердженням банкiвською установою боржника про прийняття цього документа до виконання iз зазначен­ням дати прийняття, iншi документи, якi пiдтверджу-ють визнання боржником вимог кредитора.

Докази того, що вартiсть предмета застави є недос­татньою для повного задоволення вимог кредитора, який подає заяву.

При пiдготовцi заяви необхiдно з’ясувати точнi реквiзити боржника на день подання заяви, переконати­ся, що боржник не лiквiдований або реорганiзований (у такому разi треба визначити правонаступникiв боржни­ка). Необхiдно також мати iнформацiю про те, що стосов­но боржника не порушено (вже порушено) справу про

банкрутство.

Недотримання цих заходiв може привести до вiдмови суду у прийняттi заяви про порушення справи про бан­крутство (п. 2 ст. 8).

Щодо прийняття, вiдмови чи повернення заяви про порушення справи про банкрутство не пiзнiше п'яти днiв з дня надходження заяви до суду має бути винесена ухва­ла, яка може бути оскарженою (у випадку вiдмови чи по­вернення) (ст. ст. 8, 9).

У разi прийняття заяви судом (п. 1 ст. 11):

виноситься ухвала про порушення провадження у справi про банкрутство;

вводиться процедура розпорядження майном борж­ника;

призначається розпорядник майна боржника;

визначається дата проведення пiдготовчого засiдання суду (не пiзнiше нiж на тридцятий день з дня прийняття заяви про порушення справи про банкрутство);

вводиться мораторiй на задоволення вимог кредиторiв.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук