Як здiйснюється контроль за дiяльнiстю АК?

Комерцiйне права - Банкрутство: практичнi аспекти
107

Як здiйснюється контроль за дiяльнiстю АК?

Контроль за дiями арбiтражних керуючих здiйсню-ють комiтет кредиторiв, суд, державний орган з питань банкрутства.

Розпорядник майна надає суду та комiтету креди-торiв звiт про свою дiяльнiсть, вiдомостi про фiнансове становище боржника, пропозицiї щодо можливостi вiдновлення платоспроможностi боржника. Вiн також зобов'язаний надавати державному органу з питань банкрутства вiдомостi, необхiднi для ведення єдиної ба­зи даних про пiдприємства, щодо яких порушено спра­ву про банкрутство (п. 9 ст. 13).

Керуючий санацiєю зобов'язаний повiдомляти дер­жавний орган з питань банкрутства про своє призна­чення, затвердження мирової угоди, закiнчення вико­нання плану санацiї, про своє звiльнення вiд обов'язкiв (п. 6 ст. 17).

Керуючий санацiєю звiтує перед комiтетом кредиторiв щодо послiдовної реалiзацiї плану санацiї (п. 6 ст. 17).

Лiквiдатор не рiдше одного разу на мiсяць надає звiт комiтету кредиторiв та необхiднi вiдомостi на вимогу су­ду або державного органу з питань банкрутства (п. п. 11, 12 ст. 30).

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук