ПРЕДСТАВНИЦЬКІ ОРГАНИ КРЕДИТОРІВ

Комерцiйне права - Банкрутство: практичнi аспекти
342

Анатолiй Жуков, Голова експертно-юридичної ради Асоцiацiї українських банкiв, заступник Голови Правлiння АКБ “Мрiя”

ПРЕДСТАВНИЦЬКІ ОРГАНИ КРЕДИТОРІВ

У процедурi банкрутства дiють такi представницькi органи кредиторiв: загальнi збори кредиторiв i комiтет кредиторiв. Юридичнi особи - кредитори беруть участь у зборах i комiтетi кредиторiв через своїх представни-кiв. Фiзичнi особи можуть брати участь у представниць­ких органах кредиторiв як безпосередньо, так i через представника. Для участi в загальних зборах i комiтетi кредиторiв представника юридичної або фiзичної особи необхiдно оформити довiренiсть. Довiренiсть вiд iменi юридичної особи складається за пiдписом її керiвника з прикладенням печатки i не потребує нотарiального оформлення. Довiренiсть, видана фiзичною особою, пiдлягає нотарiальному посвiдченню. Строк довiреностi не може перевищувати трьох рокiв. Якщо строк довiре-ностi не зазначений, вона зберiгає силу протягом одно­го року з дня її вчинення. Довiренiсть, в якiй не зазначе­на дата її вчинення, недiйсна.

Першi збори кредиторiв проводяться за мiсцезнаход-женням боржника. Проведення зборiв кредиторiв ор-ганiзовує розпорядник майна. Про мiсце i час проведен­ня перших зборiв кредиторiв розпорядник майна по-вiдомляє кредиторiв протягом десяти днiв пiсля вине­сення ухвали за результатами попереднього засiдання господарського суду.

Кредитори мають на зборах кредиторiв кiлькiсть го-лосiв, пропорцiйну сумi вимог кредиторiв, включених до реєстру вимог кредиторiв, кратнiй тисячi гривень.

У зборах можуть брати участь представник пра-цiвникiв боржника та арбiтражний керуючий з правом дорадчого голосу.

Збори кредиторiв вважаються повноважними неза­лежно вiд кiлькостi голосiв кредиторiв, якi беруть участь у зборах, якщо всiх

кредиторiв було письмово повiдомлено про час i мiсце проведення зборiв.

До компетенцiї зборiв кредиторiв належить прийняття рiшення про:

вибори членiв комiтету кредиторiв;

визначення кiлькiсного складу комiтету кредиторiв, визначення його повноважень;

дострокове припинення повноважень комiтету кре-диторiв або окремих його членiв.

Вибори комiтету кредиторiв проводяться за списком вiдкритим голосуванням бiльшiстю голосiв присутнiх на зборах кредиторiв. Комiтет кредиторiв має бути об­раним у складi не бiльше семи осiб. Рiшення про ство­рення та склад комiтету кредиторiв направляється до господарського суду.

До компетенцiї комiтету кредиторiв належить прий­няття рiшення про:

вибори голови комiтету;

скликання зборiв кредиторiв;

пiдготовку та укладення мирової угоди;

внесення пропозицiй господарському суду щодо про­довження або скорочення строку процедур розпоряд­ження майном боржника чи санацiї боржника;

погодження кандидатури керуючого санацiєю, лiк-вiдатора;

вибiр iнвестора (iнвесторiв);

схвалення плану санацiї боржника;

звернення до господарського суду з клопотанням про:

- вiдкриття процедури санацiї,

- визнання боржника банкрутом i вiдкриття лiквi-дацiйної процедури,

- припинення повноважень арбiтражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацiєю, лiквiда-тора) та про призначення нового арбiтражного керу­ючого (розпорядника майна, керуючого санацiєю, лiквiдатора),

- надання згоди на укладення арбiтражним керуючим значних угод боржника чи угод боржника, щодо яких є заiнтересованiсть.

У роботi комiтету кредиторiв має право брати участь з правом дорадчого голосу арбiтражний керуючий, предста­вник працiвникiв боржника та, за необхiдностi, представ­ник органу, уповноваженого управляти майном боржника, представник органу мiсцевого самоврядування.

Рiшення зборiв (комiтету) кредиторiв вважається прийнятим бiльшiстю голосiв присутнiх на зборах (ко-мiтетi) кредиторiв.

Наступнi збори кредиторiв скликаються арбiтражним керуючим за його iнiцiативою або за iнiцiативою комiтету кредиторiв чи iнших кредиторiв, сума вимог яких складає не менше однiєї третини всiх вимог, включених до реєстру вимог кредиторiв, або за iнiцiативою однiєї третини кi-лькостi голосiв кредиторiв.

Збори кредиторiв на вимогу комiтету кредиторiв або окремих кредиторiв скликаються арбiтражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацiєю, лiквiдато-ром) протягом двох тижнiв з дня надходження письмової вимоги про їх скликання.

На стадiї санацiї зборами кредиторiв розглядається звiт керуючого санацiєю. Цi збори скликаються не пiз-нiше десяти днiв пiсля закiнчення процедури санацiї чи появи пiдстав для її припинення.

За результатами розгляду звiту керуючого санацiєю збори кредиторiв приймають одне з таких рiшень:

про виконання плану санацiї, закiнчення процедури санацiї та вiдновлення платоспроможностi боржника;

про звернення до господарського суду з клопотанням про дострокове припинення процедури санацiї у зв'язку з вiдновленням платоспроможностi боржника та переходом до розрахункiв з кредиторами;

про звернення до господарського суду з клопотанням про продовження встановленого строку процедури санацiї;

про звернення до господарського суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом i вiдкриття лiквiдацiйної процедури;

про укладення мирової угоди.

Звiт керуючого санацiєю, розглянутий зборами креди-торiв, i протокол зборiв кредиторiв направляються в гос­подарський суд не пiзнiше п'яти днiв пiсля дати проведен­ня зборiв кредиторiв.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук