Головна
Житлове право - Житлове право України: Навч. посіб.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ

ПРИВАТНОГО ПРАВА І ПІДПРИЄМНИЦТВА

Житлове

право

України

 

Навчальний посібник

 

РЕКОМЕНДОВАНО МІНІСТЕРСТВОМ ОСВІТИ І НАУКИ

 

 

Київ

Юрінком Інтер

2002

 

Автори

ГАЛЯНТИЧ М. К., кандидат юридичних наук - вступ, розділи 1, 3, 4, 8, 11, 12 (параграфи 1, 2, 3, 4);

КОВАЛЕНКО Г. І. - розділи 2, 5, 6, 7, 9, 10, 12 (параграф 5), словник.

 

Житлове право України: Навч. посіб. / М. К. Галянтич, Г. І. Коваленко. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - 480 с.

 

Посібник базується на структурі житлового законодавства, в роботі аналізується сучасне житлове законодавство України, зазначаються шляхи удосконалення правового регулювання в житловій сфері.

Розглядаються правові питання щодо забезпечення громадян жилими приміщеннями, користування житловим фондом, його схоронності, експлуатації, ремонту та приватизації. Окремі розділи присвячено ви­світленню питань захисту прав та законних інтересів громадян у житловій сфері та відповідальності за правопорушення.

Розраховано на викладачів та студентів юридичних вузів і факультетів, юристів, практичних працівників і широке коло читачів, яких цікавлять питання житлового законодавства.

 

ISBN 966-667-023-1 © М. К. Галянтич, Г. І. Коваленко, 2002

© Художнє оформлення

видавництва “Юрінком Інтер”, 2002

 

 
Господарське право - Господарське право України: Підруч. для студ.

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

МАУП

 

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ

 

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів

 

 

Київ 2005

 

 

Автори: М. К. Галянтич, С. М. Грудницька, О. М. Міхатуліна, Н. О. Можаровська, О. X. Юлдашев (кер. авт. кол.)

Рецензенти: В. М. Махінчук, канд. юрид. наук О. Д. Крупчан, канд. юрид. наук

Затверджено Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-2105 від 14.05.04)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол № 4 від 27.04.04)

Схвалено Вченою радою Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва Академії правових наук України (протокол № 8 від 30.09.04)

 

Господарське право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. К. Галянтич, С. М. Грудницька, О. М. Міхатуліна та ін. — К.: МАУП, 2005. — 424 с. — Бібліогр.: с. 417-419.

 

У пропонованому підручнику розглядаються правові питання регулювання господарської діяльності в Україні на основі теоретичних і практичних досліджень, вивчається як національне, так і зарубіжне законодавство й міститься порівняльний аналіз відповідних норм.

Для студентів вищих навчальних закладів усіх освітньо-кваліфіка­ційних рівнів спеціальності "Правознавство", економічних спеціальностей, менеджменту, аспірантів, наукових працівників, працівників органів законодавчої та виконавчої влади, загальних і господарських судів, правоохоронних органів, прокуратури, а також широкого загалу читачів, для яких становить інтерес розглядувана проблематика.

 

© М. К. Галянтич, С. М. Грудницька,

О. М. Міхатуліна та ін., 2005 © Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2005

 

 
Міжнародне приватне право - Боярська З. І. // Міжнародне комерційне право

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

З. І. Боярська

Міжнародне комерційне право

 

Навчальний посібник

 

 

 

Київ 2002

Рецензент

Н. П. Гаєва, канд. юрид. наук, доц. (Ін-т держави і права НАН України)

 

 

Рекомендовано до друку Вченою радою КНЕУ

Протокол № 1 від 20.09.2001

 

 

Боярська З. І. // Міжнародне комерційне право: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 143 с.

 

У пропонованому навчальному посібнику розглянуто основні питання загальної частини курсу «Міжнародне комерційне право»: особливості норма­тивного характеру регулювання відносин, що виникають у процесі здійснення міжнародної комерційної діяльності; джерела міжнародного комерційного права; суб’єкти міжнародного комерційного права (комерсанти); специфіка правового регулювання міжнародної комерційної діяльності з боку держави, міжнародних економічних організацій, міжнародних комерційних судів та осіб, що здійснюють таку діяльність.

Розрахований на студентів, магістрантів, аспірантів економічних факуль­тетів і спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів курсу «Між­народне комерційне право».

 

З. І. Боярська, 2002

 

 
Міжнародне приватне право - Міжнародне приватне право // В.М. Гайворонський

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

МІЖНАРОДНЕ

ПРИВАТНЕ

ПРАВО

 

Навчальний посібник

 

За загальною редакцією професора В. М. Гайворонського, професора В. П. Жушмана

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Київ

Юрінком Інтер

2007

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 14/18.2-354 від 17 лютого 2005 року)

Рецензенти:

Бобкова А. Г. — професор, доктор юридичних наук, зав. каф. господарського права Донецького національного універ­ситету;

Жилінкова І. В. — професор, доктор юридичних наук, каф. цивільного права Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого;

Шишка Р. Б. — професор, кандидат юридичних наук, каф. цивільно-правових дисциплін Національного університету внутрішніх справ

 

Авторський колектив:

Бігун В. А. – глава 13;

Білоусов Є. М. – §3 глави 5 (у співавторстві з Жуковим І. М.); Гайворонський В. М. – глава 1 (у співавторстві з Жушманом В. П.), глава 2 (у співавторстві з Статівкою А. М.), §2 глави 5 (у співавторстві з Шуміло І. А.);

Жуков І. М. – §3 глави 5 (у співавторстві з Білоусовим Є. М.); Жушман В. П. – глава 1 (у співавторстві з Гайворонським В. М.); Кібенко О. Р. – глава 7; Корнієнко В. М. – §5 глави 4; Комаров В. В. – глава 14;

Курман Т. В. – §1 глави 5 (у співавторстві з Уркевичем В. Ю.); Мілаш В. С. – глави 6, 9; Погорецька Н. В. – глава 3, §1–4 глави 4; Радчук О. П. – §6, 7 глави 4;

Статівка А. М. – глава 2 (у співавторстві з Гайворонським В. М.); Степанюк А. А. – глави 8, 10, 11, 12;

Уркевич В. Ю. – §1 глави 5 (у співавторстві з Курман Т. В.); Шуміло І. А. – §2 глави 5 (у співавторстві з Гайворонським В. М.).

 

© Колектив авторів, 2007

© Юрінком Інтер, 2007

 

 
Державне будівництво та місцеве самоврядування - Ярмиш О.Н., Серьогін В.О. Державне будівництво

МВС України

Національний університет внутрішніх справ

 

О.Н. Ярмиш

В.О. Серьогін

 

ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

 

Допущено МВС України

в якості навчального посібника

для вищих навчальних закладів

 

Видавництво

Національного університету

внутрішніх справ

Харків 2002

 

Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою Національного університету внутрішніх справ

 

Відповідальний редактор – доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України Ю.М. Тодика

Рецензенти: доктор юридичних наук, професор

О.Ф. Фрицький, член-кореспондент Академії правовоих наук України, доктор юридичних наук, професор Н.Р. Нижник

Ярмиш О.Н., Серьогін В.О. Державне будівництво та  місцеве самоврядування в Україні: Підручник. – Харків: Вид-во Національного ун-ту внутр. справ, 2002 – с.

 

У пудручнику систематично викладені всі теми за вузівською програмою навчального курсу «Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні». Розглядаються поняття державного будівництва і місцевого самоврядування як науки, її система та місце серед юридичних наук, основи організації та діяльності органів публічної влади в Україні. Аналізуються принципи організації та діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, їх функції, компетенція, форми і методи роботи, взаємодія з правоохо­рон­ними органами, об’єднан­нями громадян і трудовими колек­тива­ми.

Для студентів, курсантів, аспірантів, ад’юнктів і викладачів юридичних вузів і факультетів.

 

 
Інформаційне право - Арістова І.В. Державна інформаційна політика

Арістова І.В.

ДЕРЖАВНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

 

 

Арістова І.В. Державна інформаційна політика: організаційно-правові аспекти/ За загальною редакцією д-ра юрид. наук, проф. Бандурки О.М..: Монографія. – Харків: Вид-во Ун-ту внутр. Справ, 2000. – 368 с.

 

 

 
Римське право - ОСНОВИ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

 

ОСНОВИ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

Підручник

 

За загальною редакцією

В.І. Борисової та Л.М. Баранової

 

 

Рекомендовано Міністерством освіти і наук України

 

 

Харків

2007

Рекомендовано Міністерством освітиі науки України

Рекомендовано Вченою радою Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого

 

Рецензенти:

Луць Володимир Васильович - професор, доктор юридичних наук, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Академії муніципального управління (м. Київ), академік Академії правових наук України

Харитонов Євген Олегович - професор, доктор юридичних наук, завідувач кафедри цивільного права Одеської Національної юридичної академії

Основи римського приватного права: Підручник. /Борисова В.І., Баранова Л.М., Домашенко М.В. та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової та Л.М. Баранової.

Підручник підготовлений колективом викладачів кафедри цивільного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого і висвітлює предмет та інструментарій для пізнання дисципліни „Основи римського приватного права".

Структура подання матеріалу повною мірою відповідає програмі і робочому плану викладання цієї дисципліни кафедрою цивільного права. В підручнику характеризуються найважливіші інститути римського приватного права, загальні правові категорії. Найбільш розповсюджені юридичні терміни і вислови наводяться на латинській і українській мовах.

Підручник розрахований на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних юридичних закладів освіти.

 

Авторський колектив

Баранова Л.М., кандидат юридичних наук, доцент - гл. 10, 11;

Борисова В.І., кандидат юридичних наук, доцент - гл. 1, 2;

Домашенко М.В., кандидат юридичних наук, доцент - гл. 8;

Коробцова Н.В. кандидат юридичних наук, доцент - гл. 6,  (у співавторстві з Печеним О.П.);

Крижна В.М., кандидат юридичних наук, доцент - гл. 12;

Печений О.П., кандидат юридичних наук, доцент - гл. 6, 7 (у співавторстві з Коробцовою Н.В.);

Приступа С.Н., кандидат юридичних наук, доцент - гл. 13;

Сурженко О.А., кандидат юридичних наук, доцент - гл. 3;

Чуйкова В.Ю., кандидат юридичних наук, доцент - гл. 4, 14;

Яркіна Н.Є., кандидат юридичних наук, доцент - гл. 5;

Яроцький В.Л., кандидат юридичних наук, доцент - гл. 9.

 

 

 
Авторизація
Пошук