Головне меню
Головна Підручники Прокуратура ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД В УКРАЇНІ 3. ДИСЦИПЛІНА ПРАЦІ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ

3. ДИСЦИПЛІНА ПРАЦІ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ

Прокуратура - ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД В УКРАЇНІ
107

3. ДИСЦИПЛІНА ПРАЦІ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ

Важливою передумовою успішного виконання покладених на прокуратуру функцій є компетентність та особиста дисципліна прокурорів і слідчих прокуратури.

Будь-які порушення прокурорсько-слідчими працівниками за­конності та службової дисципліни підривають авторитет прокура­тури, завдають шкоди інтересам держави і суспільства.

Питання, пов'язані із заохоченнями та дисциплінарною відпові­дальністю працівників прокуратури, регламентуються "Дисциплінар­ним статутом прокуратури України", затвердженим Постановою Вер­ховної Ради України "Про затвердження Дисциплінарного статуту про­куратури України" від 6 листопада 1991 року №1796-ХІІ.

ЗАОХОЧЕННЯ

Прокурорсько-слідчі працівники, а також працівники науково-навчальних установ прокуратури заохочуються за:

- сумлінне і зразкове виконання службових обов'язків;

- ініціативу та оперативність у роботі;

Заходами заохочення є:

1) подяка;

2) грошова премія;

3) подарунок;

4) цінний подарунок;

5) дострокове присвоєння класного чину або підвищення в класному чині;

6) нагородження нагрудним знаком "Почесний працівник прокура­тури України".

За особливі заслуги в роботі працівники прокуратури можуть бути представлені до нагородження державними нагородами і при­своєння почесного звання "Заслужений юрист України".

Генеральному прокурору належить право застосовувати всі вищеперерахова

ні заходи, крім присвоєння почесного звання "Заслу­жений юрист України", підвищення в класному чині Державного рад­ника юстиції, що входить до компетенції Президента.

Прокурори Автономної Республіки Крим, областей та прирівняні до них мають право заохотити працівника:

1) подякою;

2) грошовою премією;

3) подарунком.

Про застосування інших видів ці прокурори вносять подання Генеральному прокурору України.

Подання про відзначення державними нагородами та присво­єння звання "Заслужений юрист України" Президенту вносить Гене­ральний прокурор.

ДИСЦИПЛІНАРНІ СТЯГНЕННЯ Дисциплінарні стягнення застосовуються за:

1) невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків;

2) проступок, який порочить прокурорсько-слідчого працівника як працівника прокуратури.

Постановлення виправдального вироку, повернення криміналь­ної справи для додаткового розслідування, скасування запобіжного заходу та інших процесуальних рішень тягне за собою дисциплі­нарну відповідальність прокурорів і слідчих, якщо ними в процесі слідства були допущені НЕДБАЛІСТЬ або НЕСУМЛІННІСТЬ.

Дисциплінарними стягненнями є:

1) догана;

2) пониження в класному чині;

3) пониження в посаді;

4) позбавлення нагрудного знака "Почесний працівник прокуратури України";

5) звільнення;

6) звільнення з позбавленням класного чину.

Генеральний прокурор має право застосовувати дисциплінарне стягнення в повному обсязі вказаного переліку, за винятком ПОЗБАВ­ЛЕННЯ або ПОНИЖЕННЯ в класному чині ДЕРЖАВНОГО РАДНИКА ЮСТИЦІЇ 1, 2, З КЛАСІВ, оскільки це можливо лише указом Пре­зидента за поданням Генерального прокурора України.

Прокурори Автономної Республіки Крим, областей та прирівняні до них мають право застосовувати такі дисциплінарні стягнення:

- догану;

- пониження в посаді,

- звільнення (крім пониження на посаді і звільнення працівників, які призначаються Генеральним прокурором України).

При необхідності застосування заходу дисциплінарного стяг­нення, що перевищує повноваження зазначених прокурорів, вони вносять подання Генеральному прокурору України.

Особи, нагороджені нагрудним знаком "Почесний працівник про­куратури України", можуть бути звільнені з роботи лише за попе­редньою згодою Генерального прокурора України.

Міські, районні та прирівняні до них вносять подання вищестоячому прокурору про накладення дисциплінарного стягнення на підлеглих їм прокурорсько-слідчих працівників.

Дисциплінарне стягнення має відповідати ступеню важкості про­ступку та вини.

Прокурор, який вирішує питання про накладення стягнення, по­винен особисто з'ясувати обставини проступку та одержати пись­мове пояснення від особи, яка його вчинила.

У разі необхідності може бути призначено службову перевірку.

Дисциплінарне стягнення застосовується ПРОТЯГОМ ОДНОГО МІСЯЦЯ з дня виявлення проступку, не рахуючи часу службової пе­ревірки, тимчасової непрацездатності працівника та перебування його у відпустці, але НЕ ПІЗНІШЕ ОДНОГО РОКУ З ДНЯ ВЧИНЕННЯ проступку.

Строк службової перевірки не може перевищувати ДВОХ МІ­СЯЦІВ.

За один і той же проступок може бути накладено тільки одне дисциплінарне стягнення.

У разі вчинення працівником діяння, не сумісного з перебуван­ням на роботі в органах прокуратури, його звільнення провадиться незалежно від часу вчинення проступку.

Про накладення дисциплінарного стягнення видається наказ відповідного прокурора, який оголошується працівнику під розписку.

Копія наказу додається до особової справи.

З наказом можуть бути ознайомлені працівники відповідної про­куратури.

Накази Генерального прокурора України, в необхідних випадках, доводяться до відома особового складу органів прокуратури України.

Наказ про притягнення до дисциплінарної відповідальності може бути оскаржено працівником Генеральному прокурору України в МІ­СЯЧНИЙ СТРОК З ДНЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НАКАЗОМ.

Генеральний прокурор приймає рішення по скарзі В ДЕСЯТИ­ДЕННИЙ СТРОК, а в разі проведення перевірки - НЕ ПІЗНІШЕ ОДНОГО МІСЯЦЯ З ДНЯ надходження скарги. Про прийняте рішення повідом­ляється працівнику, який звернувся із скаргою.

Оскарження наказу не зупиняє виконання дисциплінарного стягнення.

Генеральний прокурор має право скасувати дисциплінарне стяг­нення, посилити або пом'якшити його.

Рішення Генерального прокурора про накладення стягнення можуть бути оскаржені до Вищої Ради юстиції України.

У разі незаконного пониження на посаді або звільнення з посади Генеральний прокурор видає наказ про поновлення на посаді з вип­латою середньомісячного заробітку за час вимушеного прогулу або різниці в зарплаті за час виконання нижчеоплачуваної роботи, але не більше ЯК ЗА ТРИ МІСЯЦІ. Якщо не з вини працівника час ви­мушеного прогулу становить більше 3-х місяців, Генеральний про­курор може прийняти рішення про виплату середньомісячного за­робітку за весь час вимушеного прогулу.

Рішення Президента та Генерального прокурора про позбав­лення класного чину, наказ Генерального прокурора про звільнення та звільнення з позбавленням класного чину або відмова у поновленні на роботі працівників, звільнених прокурором Автономної Республіки Крим, обласними та прирівняними до них - можуть бути оскаржені до Верховного Суду України в місячний строк.

Термін дії накладеного дисциплінарного стягнення один рік, з дня його накладення за умови невчинення нового проступку.

Поновлення в попередньому класному чині або на попередній посаді може провадитись тільки в порядку атестування.

Дисциплінарне стягнення може бути знято прокурором, який видав наказ про стягнення або ж вищестоячим і достроково, якщо працівник виявить дисциплінованість і сумлінність. Але це робиться спеціальним наказом з оголошенням його всім, кому було оголошено наказ про накладення стягнення.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук