Головне меню
Головна Підручники Прокуратура ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД В УКРАЇНІ 4. МАТЕРІАЛЬНЕ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ ПРОКУРАТУРИ

4. МАТЕРІАЛЬНЕ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ ПРОКУРАТУРИ

Прокуратура - ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД В УКРАЇНІ
168

4. МАТЕРІАЛЬНЕ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ ПРОКУРАТУРИ

Гарантуючи принцип незалежності про­курорських працівників та надаючи їм мож­ливість належно виконувати свої профе­сійні обов'язки, у галузевому законодав­стві містяться норми щодо їх матеріаль­ного і соціального забезпечення. Мова йде про заробітну плату, відпустки, забезпечення житлом, пільги за користування певними видами послуг.

ЗАРОБІТНА ПЛАТА прокурорів і слідчих прокуратури склада­ється із:

— посадових окладів;

- надбавок двох видів: а) за вже згадувані класні чини; б) за ви­слугу років.

Розміри посадових окладів та надбавок обох видів затверджу­ються Президентом України, хоча реально, якщо вести мову про посадові оклади працівників органів прокуратури, то останні визна­чені Постановою Кабінету Міністрів України "Про впорядкування умов оплати праці працівникам апарату органів виконавчої влади, міс­цевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокура­тури, судів та інших органів" від 13 грудня 1999 №2288. У цій по­станові містяться окремими додатками номери 36, 37, 38 та інші так звані "СХЕМИ" посадових окладів керівних працівників, спеціалістів та службовців прокуратур України усіх рівнів.

Для прикладу можна навести розміри посадових окладів про­курорів та інших працівників прокуратур деяких рівнів:

1. Генеральний прокурор має місячний посадовий оклад у 390 грн.

2. Перший його заступник - 380 грн.

3. Заступники - 370 грн.

4. Начальники головних управлінь - 315 грн.

5. Старші слідчі в особливо важливих справах - 230 - 250 грн.

style="text-align: justify;">6. Прокурори Автономної Республіки Крим - 340 грн.

7. Прокурор міста Києва- 310 грн.

8. Прокурори областей - 290 грн.

ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД В УКРАЇНІ

9. Прокурор Севастополя - 270 грн.

10. Перші заступники цих прокурорів, відповідно-310, 280, 270, 250 грн.

11. Старші слідчі в особливо важливих справах в цих прокуратурах -185-205 грн.

12. Слідчі в особливо важливих справах цих прокуратур - 175- 195.

13. Старші слідчі цих прокуратур - 165-185 грн.

14. Прокурори міст з чисельністю населення понад 1 млн. чоловік -250 грн.

15. Прокурори міст з меншою чисельністю, а таких є чотири категорії, відповідно-230, 220, 210, 195 грн.

16. Прокурори районів - 230 грн.

17. Прокурори прокуратур із нагляду за додержанням законодавства під час виконання судових рішень у кримінальних справах - 220 грн.

18. Природоохоронні прокурори - 220 грн.

19. Слідчі в міських та районних прокуратурах 155-145 грн. і так далі.

Надбавки за вислугу років працівникам прокуратури (окрім над­бавки за класні чини, про які вже йшла мова) є двох видів:

- щомісячні процентні надбавки за стаж вислуги у класному чині;

- щомісячні процентні надбавки за вислугу, тобто за стаж ро­боти в органах прокуратури.

Розміри надбавок першого виду містяться в ДОДАТКУ №2 до Указу Президента "Про розміри надбавок до посадових окладів працівникам органів прокуратури" від 20 грудня 1991 року №11\91, а саме:

- розмір щомісячної процентної надбавки від загальної суми по­садового окладу і доплати за класний чин для працівника про­куратури зі стажем у класному чині понад 2 роки - 5 відсотків;

- понад 5 років - 10 відсотків;

- понад 10-15 відсотків;

- понад 15-20 відсотків;

- понад 20 - 25 відсотків;

- понад 25 - 30 відсотків;

- понад ЗО років стажу у класному чині - 40 відсотків.

Згідно ДОДАТКУ № 3 того ж Указу Президента, визначено над­бавки за загальний стаж роботи в органах прокуратури:

- за стаж роботи понад 2 роки - надбавка в 5 відсотків від по­садового окладу;

- понад 5 років - 10 відсотків,

- понад 10 років - 15 відсотків,

- понад 15 років - 20 відсотків,

- понад 20 років - 25 відсотків,

- понад 25 років - ЗО відсотків,

- понад ЗО років - 40 відсотків.

Отже, хоча розміри чистих посадових окладів і порівняно неве­ликі, але з надбавками виходить терпимий місячний заробіток.

Прокурорам і слідчим прокуратури надається щорічна відпустка тривалістю ЗО календарних днів з оплатою проїзду до місця від­починку і у зворотньому напрямку.

Атестованим працівникам прокуратури, які мають стаж роботи в органах прокуратури понад 10 років, надається додаткова опла­чувана відпустка тривалістю:

- після 10 років — 5 календарних днів;

- після 15 - 10;

- після 20-15 календарних днів. Прокурори і слідчі мають право:

- безкоштовно користуватися, за службовими посвідченнями на території України, всіма видами транспорту міського, примісь­кого і місцевого сполучення (крім таксі);

- під час службового відрядження користуватися правом бро­нювання місць в готелях і на всіх видах транспорту, а також позачерговим придбанням проїзних документів.

СЛІДЧІ прокуратури забезпечуються житловою площею міс­цевими органами влади в першочерговому порядку. їм також надається 50-процентна знижка плати за займане ними та чле­нами їх сімей житло, комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична і теплова енергія) і користування квартирним те­лефоном.

Прокурори і слідчі прокуратури, призначені на роботу в іншу місцевість, протягом 6 місяців забезпечуються виконавчими комі­тетами місцевих Рад упорядкованим житлом у позачерговому по­рядку. Вони також мають право на позачергове влаштування дітей у дошкільні заклади і встановлення квартирного телефону.

Місцеві Ради можуть продати на пільгових умовах житлові при­міщення працівникам прокуратури із знижкою до 50 відсотків їх вар­тості.

ПРОКУРОРИ обласного і нижчого рівня, які пропрацювали в ор­ганах прокуратури не менше 25 років і досягли пенсійного віку або стали інвалідами під час роботи, після звільнення з органів проку­ратури, у випадку переїзду в одну з обраних місцевостей, де вони проживали чи працювали, забезпечуються виконкомами місцевих Рад упорядкованим житлом у першочерговому порядку. їм надається право позачергового вступу до житлово-будівельних кооперативів або допомога в індивідуальному житловому будівництві.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук