Головне меню
Головна Підручники Прокуратура ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД В УКРАЇНІ 3. ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОКУРОРА ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ НАГЛЯДУ ЗА ЗАГАЛЬНИМ ВИКОНАННЯМ ЗАКОНІВ

3. ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОКУРОРА ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ НАГЛЯДУ ЗА ЗАГАЛЬНИМ ВИКОНАННЯМ ЗАКОНІВ

Прокуратура - ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД В УКРАЇНІ
188

3. ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОКУРОРА ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ НАГЛЯДУ ЗА ЗАГАЛЬНИМ ВИКОНАННЯМ ЗАКОНІВ

Повноваження прокурора у ході нагляду за загальним виконанням (додержанням і пра­вильним застосуванням) законів визначені у ст. 20 Закону. За наявності інформації про порушення законодавства, або запобігаючи таким порушенням, прокурор має право на перевірку в порядку нагляду. Ця перевірка

може стосуватись не тільки конкретних фактів, але й вийти за їх рамки, коли у прокурора, як вже наголошувалось, з'являються під­стави для висновку про розповсюдженість, систематичність випадків правопорушень у діяльності піднаглядних об'єктів (міністерств, ві­домств, органів влади та управління, їх посадових осіб тощо).

У ході прокурорських перевірок, тобто під час здійснення на­гляду, прокурор має право:

1. Безперешкодно, за посвідченням, що підтверджує займану по­саду, входити у приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування; об'єднань громадян; підприємств; установ; організацій, незалежно від форм власності, підпоряд­кованості чи приналежності; до військових частин; установ без особливих перепусток, де такі запроваджено. Мати доступ до документів і матеріалів, необхідних для проведення перевірки, в тому числі, за письмовою вимогою, й тих, що містять комерційну чи банківську таємницю або конфіденційну інформацію; пись­мово вимагати подання в прокуратуру для перевірки зазначених документів та матеріалів, видачі необхідних довідок, в тому числі щодо операцій і рахунків юридичних осіб та інших організацій, для вирішення питань, пов'язаних з перевіркою.

2. Вимагати для перевірки рішення, розпорядження, інструкції, на­кази та інші акти і документи, одержувати інформацію про стан законності і заходи щодо її забезпечення.

3.

Вимагати від керівників та колегіальних органів проведення пе­ревірок, ревізій діяльності підпорядкованих і підконтрольних під­приємств, установ, організацій та інших структур незалежно від форм власності, а також виділення спеціалістів для проведення перевірок відомчих і позавідомчих експертиз.

4. Викликати посадових осіб і громадян, вимагати від них усних або письмових пояснень щодо порушень закону.

У разі виявлення порушень закону прокурор або його заступник, у межах своєї компетенції, мають право:

1. Опротестовувати акти Прем'єр-міністра України, Кабінету Мініс­трів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, мініс­терств та інших органів виконавчої влади, виконавчих органів міс­цевих Рад, підприємств, установ, організацій, громадських об'єд­нань, а також рішення і дії посадових осіб.

2. Вносити подання або протест на рішення місцевих Рад, залежно від характеру порушень.

3. Порушувати у встановленому законом порядку кримінальні спра­ви, дисциплінарне провадження або провадження про адміні­стративне правопорушення, передавати матеріали на розгляд громадських організацій.

4. Давати приписи про усунення очевидних порушень закону.

5. Вносити подання до державних органів, громадських організацій і посадовим особам про усунення порушень закону та умов, що їм сприяли.

6. Звертатись до суду або господарського суду з заявами про за­хист прав і законних інтересів громадян, держави, а також під­приємств та інших юридичних осіб...

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук