Головне меню

Тема 4. Механізм і апарат держави

Правознавство - Правознавство: Навчальний посібник
91

Тема 4. Механізм і апарат держави

Механізм держави

Механізм держави – цілісна ієрархічна система державних органів, що здійснюють державну владу, а також установ, підприємств, за допомогою яких виконуються завдання і функції держави.

Ознаки механізму держави: 1) ієрархічна система, тобто система, побудована на засадах субординації та координації; 2) цілісна система внутрішньо організованих елементів, яка має єдині принципи побудови і єдині завдання та цілі діяльності; 3) система, яка має чітку структуру з певними зв’язками між її елементами. Первинними елементами є державні органи.

Механізм держави містить у собі органи, підсистеми і навіть самостійні гілки влади: законодавчу, виконавчу, судову, між якими існує ієрархія. Різні державні органи, їх блоки, підсистеми посідають неоднакове місце у державному механізмі, але усі разом повинні діяти злагоджено і без збоїв.

Структура механізму держави складається із трьох основних елементів: державного апарату (має владні повноваження), державних установ, підприємств (не мають владних повноважень), організаційних і фінансових коштах.

Центральним елементом механізму держави є державний апарат, який складається із державних органів, що мають владні повноваження. Він містить у собі два важливих структурних елементи: апарат управління, що складається з чиновників – державних службовців, які спеціально займаються управлінням; апарат примусу – армія, поліція, розвідка і контррозвідка, митниця, тюрми, виправні заклади та ін.

Державні підприємства – це державні структури, які безпосередньо реалізують функції та завдання держави у сфері матеріального виробництва.

Державні установи – це державні організації, на

які покладено завдання з реалізації функцій держави у сфері нематеріального виробництва.

Державні підприємства і установи не мають владних повноважень, а тому їх не слід ототожнювати із державними органами, оскільки вони не є носіями державної влади. Адміністрація підприємств і установ здійснює управлінські функції виключно у сфері своєї діяльності, в рамках свого підприємства чи установи і виступає від його імені, а не від імені держави.

Апарат держави

Апарат держави виступає складовою частиною механізму держави.

Апарат держави – це юридично оформлена система всіх державних органів, що здійснюють безпосередньо практичну роботу з управління суспільством, виконання завдань і функцій держави.

Апарат держави характеризується тим, що становить собою налагоджену структурну організацію, засновану на загальних принципах, єдності кінцевої мети, взаємодії та орієнтовану на забезпечення реалізації функцій держави; є системою юридично оформлених державних органів, що наділені компетенцією (повноваженнями) і займаються управлінням суспільством на професійній основі як носії влади; є системою органів, диференційованих відповідно до принципу поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову та ін.

Основними принципами діяльності державного апарату України є: демократизм, національна рівноправність, законність, суверенність, поділ влади, соціальна справедливість, гуманізм, поєднання переконання і примусу, гласність, відкритість та ін.

Форми діяльності державного апарату – це такі види здійснення функцій держави, з допомогою яких реалізуються державні функції. Діяльність державного апарату має безпосередньо управлінські й правові форми.

Безпосередньо управлінські (організаційні) форми діяльності державного апарату представляють специфічні види фактичної діяльності, які не тягнуть правових наслідків. До них належать: організаційно – регламентуюча – розробка наукових рекомендацій, підготовка проектів документів та ін.; організаційно-господарська – бухгалтерський облік, статистика та ін. організаційно-ідеологічна – роз’яснення нормативних актів, формування громадської думки та ін.

Правові форми діяльності державного апарату – це такі види здійснення функцій держави, з допомогою яких реалізуються державні функції, мають юридичний характер. До них належать: правотворча діяльність – форма діяльності компетентних органів держави зі встановлення, зміни або скасування правових норм; правозастосовна діяльність – форма діяльності компетентних органів держави з реалізації правових норм; правоохоронна діяльність – форма діяльності компетентних органів держави з попередження правопорушень і притягнення правопорушників до юридичної відповідальності.

Орган та інститут держави

Центральним елементом державного апарату є орган держави.

Орган держави – частина державного апарату – група осіб або одна особа, наділених владними повноваженнями, відповідними матеріально-технічними засобами, утворений на законних підставах для виконання конкретних завдань і функцій держави. Кожний орган держави створюється для здійснення певного виду державної діяльності, тобто має свої предмет ведення, завдання і функції.

Структура органу держави складається із апарату, що безпосередньо виконує завдання і функції держави і, відповідно, має державно-владні повноваження та допоміжного апарату, який не має державно-владних повноважень. Наявність у державного органу владних повноважень означає, що він здатний встановлювати обов’язкові правила поведінки, домагатися їх виконання. Органи держави мають загальні й специфічні риси. Загальними рисами органу держави є: їх утворення відповідно до закону, наявність владних повноважень, дія у встановленому порядку, взаємопов’язаність відношеннями субординації та ін.

Існує низка критеріїв поділу органів держави. Так за місцем у системі державного апарату органи держави бувають – первинні й похідні; за характером і змістом діяльності – органи законодавчої, виконавчої, судової влади; за часом функціонування – постійні й тимчасові; за територією, на яку поширюються їх повноваження – загальнодержавні, місцеві; за персональним складом – одноособові й колегіальні.

Інститут держави – відносно відокремлена частина державної структури, що користується певною автономією.

Протягом історії інститути держави змінюються, одні з’являються, інші зникають (інститут президента, інститут парламенту, інститут абсолютної монархії). Інститути держави поділяються на прості й комплексні, основні й примикаючі, інститути законодавчої, виконавчої, судової влади.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук