Головне меню

Проведення голосування і встановлення результатів виборів

Конституційно-процесуальне право - Конституційне та конституційно-процесуальне право
141

Проведення голосування і встановлення результатів виборів

Голосування на виборах президента України здійснюється за допомогою виборчих бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджуються Центральною виборчою комісією не пізніш як за тридцять днів до дня виборів (а для повторного голосування — не пізніш як за десять днів до дня повторного голосування). До виборчо­го бюлетеня вносяться відомості в алфавітному порядку за прізвища­ми зареєстрованих кандидатів на пост президента України.

Голосування проводиться у спеціально відведених та облаштованих приміщеннях, в яких обладнуються кабіни (кімнати) для та­ємного голосування та визначаються місця видачі виборчих бюлете­нів і встановлення виборчих скриньок. Виконавчі органи місцевого самоврядування або інші органи (посадові особи), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, забезпечують виборчі дільниці необхідними приміщеннями для голосування, які придатні для об­лаштування відповідно до вимог закону та нормативів, встановлених Центральною виборчою комісією.

Кожна виборча дільниця забезпечується необхідною кількістю виборчих скриньок — великих (стаціонарних) та малих (перенос­них); вони виготовляються з прозорого матеріалу.

У приміщенні для голосування або безпосередньо перед ним дільнична виборча комісія в обов’язковому порядку розміщує пла­кати, що роз’яснюють порядок голосування та відповідальність за порушення виборчого законодавства, а також інформаційні плакати кандидатів на пост президента України.

Голосування проводиться у день виборів з 8 до 20 години. про час і місце голосування дільнична виборча комісія повідомляє вибор­ців не пізніш як за сім днів до дня його проведення, а у виняткових випадках утворення виборчих дільниць — напередодні дня виборів.

ustify;">При проведенні голосування на виборчій дільниці член діль­ничної виборчої комісії на підставі списку виборців по відповідній виборчій дільниці за умови пред’явлення виборцем одного із до­кументів, що посвідчує його особу та громадянство, видає виборцю один виборчий бюлетень для голосування. Виборець розписується за отримання виборчого бюлетеня на контрольному талоні останнього та у списку виборців. член дільничної виборчої комісії, який видає виборчий бюлетень, вписує свої прізвище та ініціали і розписується у визначеному місці на виборчому бюлетені та контрольному талоні.

Виборчі бюлетені заповнюються виборцем особисто в кабіні (кімнаті) для таємного голосування і потім опускаються заповнени­ми у виборчу скриньку. однак виборець, який внаслідок фізичних вад не може зробити це самостійно, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії скористатися допомогою іншої особи у своїй присутності, крім членів виборчої комісії, канди­датів на пост президента, їх довірених осіб, офіційних спостерігачів.

Під час заповнення виборчих бюлетенів забороняється присут­ність інших осіб. Виборець не має права передавати свій виборчий бю­летень іншим особам. отримання виборчого бюлетеня від інших осіб (крім уповноваженого члена виборчої комісії, який видає бюлетені), заохочення або змушування шляхом підкупу, погроз або іншим спосо­бом виборців до передачі бюлетеня іншим особам забороняється.

О 20 годині голова дільничної виборчої комісії оголошує про за­кінчення голосування, після чого мають право проголосувати лише виборці, які перебувають у приміщенні для голосування. продовжен­ня голосування після часу, встановленого законом, не допускається. після виходу з приміщення для голосування останнього виборця приміщення зачиняється і в ньому залишаються тільки члени комісії та особи, яким законом надано право бути присутніми на її засіданні.

Виборець, який за станом здоров’я не може прибути до примі­щення для голосування звичайної виборчої дільниці, де він включе­ний до списку виборців, а також виборець, який включений до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у стаціонарно­му лікувальному закладі, і через постільний режим не може прибути до приміщення для голосування, має право звернутися з письмовою заявою до дільничної виборчої комісії з проханням забезпечити йому голосування за межами приміщення для голосування. Така заява із зазначенням місця перебування виборця може бути подана не пізніш як за дванадцять годин до початку голосування. голосування вибор­ців за межами приміщення для голосування організовують не менш як три члени дільничної виборчої комісії, визначені нею з урахуван­ням того, що вони повинні бути представниками різних кандидатів на пост президента. голосування виборців за межами приміщення для голосування організовується з таким розрахунком, щоб виборці змо­гли проголосувати не пізніш як за годину до закінчення голосуван­ня. членам виборчої комісії видаються виборчі бюлетені у кількості, яка дорівнює кількості виборців у витягу зі списку виборців, витяг зі списку виборців та опломбована або опечатана переносна виборча скринька. при проведенні голосування за межами приміщення для голосування мають право бути присутні офіційні спостерігачі.

Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці здійснюється відкрито і гласно членами дільничної виборчої комісії на її засіданні, яке проводиться у тому ж приміщенні, де відбувалося голосування. Засідання дільничної виборчої комісії починається одразу після за­кінчення голосування, проводиться без перерви і закінчується після складення та підписання протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

Виборча комісія підраховує загальну кількість виборчих бюлете­нів, за винятком бюлетенів, які не підлягають врахуванню. Встанов­лена у підсумку підрахунку кількість є кількістю виборців, які взяли участь у голосуванні. Далі виборча комісія підраховує кількість голо­сів виборців, поданих за кожного кандидата на пост президента, а та­кож кількість голосів виборців, які не підтримали жодного кандидата. під час підрахунку голосів кожен член комісії має право перевірити або перерахувати відповідні виборчі бюлетені. результати підрахун­ку голосів виборців на виборчій дільниці оголошуються і заносяться секретарем комісії до протоколу.

Дільнична виборча комісія зобов’язана при підрахунку голо­сів виборців перевірити, чи дорівнює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці, сумі кількостей недійсних виборчих бюлетенів на виборчій дільниці, виборчих бюлетенів, голо­си в яких подані за кожного кандидата, та кількості виборчих бюле­тенів, у яких виборці не підтримали жодного кандидата. У разі невід­повідності цих даних комісія складає акт із зазначенням встановленої причини такого розходження, який підписується присутніми члена­ми комісії.

Дільнична виборча комісія може визнати голосування на вибор­чій дільниці недійсним у разі встановлення нею порушень вимог за­кону, внаслідок яких неможливо достовірно встановити результати волевиявлення виборців. дільнична виборча комісія може визнати голосування на виборчій дільниці недійсним за наявності лише та­ких обставин:

випадків незаконного голосування (вкидання виборчого бю­летеня до виборчої скриньки за виборця іншою особою, крім випадків, передбачених законом; голосування особами, які не мають права голосу; голосування особами, які не включені до списку виборців на виборчій дільниці або включені до ньо­го безпідставно; голосування особою більше ніж один раз) у кількості, що перевищує десять відсотків кількості виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці;

виявлення у виборчих скриньках виборчих бюлетенів у кіль­кості, що перевищує більше ніж на десять відсотків кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці;

знищення або пошкодження виборчої скриньки (скриньок), що унеможливлює встановлення змісту виборчих бюлетенів, якщо кількість цих бюлетенів перевищує десять відсотків кількості виборців, які взяли участь у голосуванні на вибор­чій дільниці.

Рішення дільничної виборчої комісії про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним та акт, на підставі якого прийнято це рішення, додаються до протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

З моменту закінчення голосування територіальна виборча ко­місія розпочинає своє засідання, яке продовжується безперервно до встановлення підсумків голосування у територіальному виборчому окрузі. На цей час члени територіальної виборчої комісії не можуть залучатися до виконання інших функцій, крім участі в засіданні ко­місії. На засіданні територіальної виборчої комісії приймаються, роз­глядаються та оголошуються протоколи дільничних виборчих комі­сій про підсумки голосування на відповідних виборчих дільницях, а також передаються інші документи дільничних виборчих комісій, передбачені законом.

У разі виявлення у протоколі дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці виправлень, по­милок, неточностей територіальна виборча комісія своїм рішенням може зобов’язати дільничну виборчу комісію внести зміни до цього протоколу відповідно до вимог закону. дільнична виборча комісія зобов’язана у строк, визначений територіальною виборчою комісією, розглянути питання про внесення змін до протоколу без перерахунку бюлетенів.

За наявності скарг, заяв, відповідно оформлених актів, складе­них кандидатами, їх довіреними особами та офіційними спостеріга­чами, про порушення вимог закону під час проведення голосування та (або) підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, що став­лять під сумнів результати підрахунку голосів виборців на цій діль­ниці, територіальна виборча комісія може прийняти рішення про проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці. такий підрахунок здійснюється територіальною виборчою комісією з обов’язковою участю членів дільничної виборчої комісії, про що складається відповідний протокол.

У разі виявлення при повторному підрахунку голосів виборців територіальною виборчою комісією на відповідній виборчій дільниці обставин, внаслідок яких неможливо достовірно встановити резуль­тати волевиявлення виборців на виборчій дільниці, територіальна виборча комісія може прийняти рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним. після прийняття і розгляду прото­колів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, у тому числі з поміткою “Уточнений”, тери­торіальна виборча комісія встановлює підсумки голосування в межах відповідного територіального виборчого округу.

Центральна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів територіальних виборчих комісій про підсумки голосу­вання в межах відповідних територіальних виборчих округів не пізніш як на десятий день з дня виборів встановлює результати голосу­вання, про що складає відповідний протокол.

Обраним у день виборів президентом України вважається кандидат, який одержав на виборах більше половини голосів вибор­ців, які взяли участь у голосуванні. про обрання президента України за підсумками голосування Центральна виборча комісія приймає рі­шення.

Якщо до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів було включено не більше двох кандидатів на пост президента Укра­їни і за результатами голосування жоден кандидат не був обраний, Центральна виборча комісія приймає рішення про звернення до Вер­ховної ради України з поданням про призначення повторних виборів.

Якщо до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів було включено більше двох кандидатів на пост президента України і за результатами голосування жоден кандидат не був обраний, Цен­тральна виборча комісія приймає рішення про проведення повторного голосування.

Повідомлення про результати голосування та про прийняте Центральною виборчою комісією за підсумками цього голосування рішення публікується нею в газетах “голос України” та “Урядовий кур’єр” не пізніш як на третій день після підписання протоколу про результати голосування.

Центральна виборча комісія не пізніш як на третій день з дня встановлення результатів виборів офіційно оприлюднює резуль­тати виборів президента України у газетах “голос України” та “Урядовий кур’єр” із зазначенням прізвища, імені, по батькові об­раного президента України, його року народження, професії, поса­ди (заняття), місця роботи, місця проживання, партійності, суб’єкта висування.

Новообраний Президент України вступає на пост не пізніш як че­рез тридцять днів після офіційного оголошення результатів виборів. Новообраний президент України набуває повноважень з моменту складення присяги Українському народові на урочистому засіданні Верховної ради України. після складення присяги Центральна ви­борча комісія вручає новообраному президентові України посвід­чення Президента України.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук