Головне меню
Головна Підручники Конституційно-процесуальне право Конституційне та конституційно-процесуальне право § 10. Особливості порядку проведення виборів народних депутатів України // Висування і реєстрація кандидатів

§ 10. Особливості порядку проведення виборів народних депутатів України // Висування і реєстрація кандидатів

Конституційно-процесуальне право - Конституційне та конституційно-процесуальне право
163

§ 10. Особливості порядку проведення виборів народних депутатів України

Висування і реєстрація кандидатів

Громадянин України, який має право бути обраним депута­том, може дати згоду балотуватися кандидатом у депутати від партії (блоку). Висування кандидатів у депутати розпочинається за сто дев’ятнадцять днів і закінчується за дев’яносто днів до дня виборів.

Виборчий блок може бути утворено двома і більше партіями на підставі рішень з’їзду (зборів, конференції) кожної з цих партій. З’їзди (збори, конференції) партій, які приймають рішення про утво­рення виборчого блоку, можуть відбутися в будь-який час до закін­чення терміну висування кандидатів у депутати.

Кількість кандидатів у депутати, що висуваються партією (бло­ком), не може перевищувати кількості депутатів, яка становить кон­ституційний склад Верховної ради України, визначений Конституці­єю, та не може бути меншою від вісімнадцяти осіб.

Партія (блок) може висунути кандидатом у депутати особу, яка є членом цієї партії (членом партії, яка входить до блоку), або поза­партійну особу, яка має право бути обраною депутатом.

Висування кандидатів у депутати здійснюється у вигляді вибор­чого списку кандидатів. Усі кандидати у депутати, висунуті партією (блоком), включаються до єдиного виборчого списку партії (блоку). черговість кандидатів у списку визначається на з’їзді (зборах, кон­ференції).

Центральна виборча комісія реєструє кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), за умови отримання нею визначених законом документів, зокрема декларації про майно та доходи кожного кандидата та документа про внесення грошової за­стави.

Грошова застава становить дві тисячі мінімальни

х розмірів заро­бітної плати і вноситься партією (блоком) у безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії. У разі прийнят­тя Центральною виборчою комісією рішення про відмову в реєстра­ції усіх кандидатів у депутати внесена грошова застава у п’ятиденний строк після прийняття відповідного рішення перераховується на раху­нок партії (блоку). при скасуванні рішення про реєстрацію всіх кан­дидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку) у разі вибуття їх за межі України для проживання чи з метою отримання політичного притулку, а також у разі прийняття рішення про розпуск виборчого блоку після реєстрації кандидатів у депутати, грошова за­става у п’ятиденний строк після дня прийняття відповідного рішення перераховується до державного бюджету України.

Грошова застава повертається лише тим партіям (блокам), які взяли участь у розподілі депутатських мандатів. грошова застава, внесена партією (блоком), яка не взяла участі у розподілі депутат­ських мандатів, у восьмиденний строк з дня офіційного оприлюд­нення результатів виборів депутатів перераховується до Державного бюджету України.

Декларація про майно та доходи кандидата у депутати за рік, що передує року початку виборчого процесу, заповнюється ним влас­норучно. Форма такої декларації затверджується Міністерством фі­нансів України не пізніш як за сто тридцять днів до дня виборів.

Документи, подані до Центральної виборчої комісії після ого­лошення про початок виборчого процесу, повторно не подаються. подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати закінчується за вісімдесят п’ять днів до дня виборів.

Особа, включена партією (блоком) до виборчого списку кандида­тів у депутати, має право до дня реєстрації відкликати свою заяву про згоду балотуватися. З моменту отримання Центральною виборчою комісією такої заяви така особа вважається виключеною із виборчого списку партії (блоку). повторна заява особи про її згоду балотувати­ся від партії (блоку) не приймається.

Центральна виборча комісія не пізніш як на сьомий день з дня прийняття заяви про реєстрацію кандидатів у депутати та доданих до неї необхідних документів приймає рішення про реєстрацію кандида­тів у депутати або про відмову в їх реєстрації.

Перелік та черговість кандидатів у депутати у виборчому спис­ку, визначені партією (блоком), не можуть бути змінені після їх ре­єстрації Центральною виборчою комісією, за винятком виключення окремих кандидатів із виборчого списку у випадках, передбачених законом.

Центральна виборча комісія може відмовити в реєстрації кан­дидата (кандидатів) у депутати, зокрема в разі відсутності або нена­лежного оформлення документів, необхідних для реєстрації. однак така відмова не виключає повторного подання партією (блоком) за­яви про реєстрацію кандидатів у депутати. така заява з виправлени­ми відповідно до вимог закону документами повинна бути подана до Центральної виборчої комісії не пізніше ніж за сімдесят п’ять днів до дня виборів. остаточне рішення щодо реєстрації кандидатів у депу­тати Центральна виборча комісія приймає не пізніше ніж за сімдесят один день до дня виборів.

Якщо внаслідок відмови Центральної виборчої комісії в реєстра­ції включених до виборчого списку кандидатів у депутати або по­дальшого скасування реєстрації кандидатів Центральною виборчою комісією кількість кандидатів у депутати у відповідному виборчому списку партії (блоку) залишилася меншою від мінімальної кількос­ті кандидатів, що висуваються однієї партією (блоком), Центральна виборча комісія приймає рішення про відмову в реєстрації або ска­сування реєстрації усіх кандидатів у депутати, включених до такого виборчого списку партії (блоку).

Центральна виборча комісія не пізніше ніж за три дні до дня виборів приймає рішення про скасування реєстрації окремого кандидата у де­путати, включеного до виборчого списку партії (блоку), з виключенням його з виборчого списку, та не пізніше ніж за десять днів до дня виборів приймає рішення про скасування реєстрації всіх кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), в разі виявлення після реєстрації факту зменшення кількості кандидатів у депутати у відповід­ному виборчому списку партії (блоку) до меншої за мінімальну, допус­тиму законом, або у разі, якщо рішення про розпуск партії (блоку) було прийнято після реєстрації кандидатів у депутати, включених до вибор­чого списку блоку. після прийняття такого рішення відповідна партія (блок) втрачає статус суб’єкта виборчого процесу.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук