Головне меню

Проведення голосування і встановлення результатів виборів

Конституційно-процесуальне право - Конституційне та конституційно-процесуальне право
141

Проведення голосування і встановлення результатів виборів

Голосування проводиться в день виборів з сьомої до двадцять другої години без перерви у спеціально відведеному приміщенні для голосування.

Виборцю, який внесений до списку виборців на виборчій діль­ниці, але за віком, у зв’язку з інвалідністю чи за станом здоров’я не здатний пересуватися самостійно, дільнична виборча комісія надає можливість голосувати за місцем перебування цього виборця. такий виборець подає поштою або через інших осіб власноручно написану заяву з проханням забезпечити йому голосування за місцем його пе­ребування із зазначенням місця такого перебування. Така заява пови­нна бути подана до дільничної виборчої комісії не пізніше 20 години останньої п’ятниці перед днем виборів.

Для організації голосування виборців за їх місцем перебування дільнична виборча комісія в останній день перед днем виборів на сво­єму засіданні виготовляє витяг із списку виборців. при цьому вибор­ці, які мають бути включені до такого витягу, повідомляються про це не пізніше ніж за сім днів до дня виборів з роз’ясненням наданого їм права та можливості відмови від цього права не пізніше ніж за три дні до дня виборів. У разі відмови виборця від наданого йому права голосування за місцем перебування цей виборець не включається до відповідного витягу. У разі якщо виборець у встановлений строк не відмовився від наданого йому права голосування за місцем перебу­вання, виборча комісія зобов’язана забезпечити його голосування за місцем перебування. такий витяг невідкладно після його складання надається для загального ознайомлення у приміщенні дільничної ви­борчої комісії.

Голосування виборців за місцем їх перебування організовують не менш як три члени дільничної виборчої комісії, визначені рішенням виборчої комісії. такі члени виборчої комісії повинні бу

ти представ­никами різних партій (блоків). під час проведення голосування ви­борців за місцем перебування мають право бути присутні кандидати у депутати, уповноважені особи партій (блоків), офіційні спостерігачі. Виборець чи члени його сім’ї не можуть відмовити у присутності при проведенні голосування членів комісії, які проводять голосування, а також зазначених вище осіб. У разі відмови допустити цих осіб у при­міщення, де перебуває виборець, йому відмовляється у проведенні голосування за місцем його перебування.

У разі якщо виборець, включений до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування, прибув у приміщення для голосування після того, як члени дільничної виборчої комісії вийшли для організації голосування за місцем перебування, такому виборцю не може бути виданий бюлетень для голосування до повернення чле­нів комісії, які організовують голосування за місцем перебування, та з’ясування питання, чи не проголосував цей виборець за місцем пере­бування.

О двадцять другій годині голова дільничної виборчої комісії оголошує про закінчення голосування, після чого мають право про­голосувати лише виборці, які знаходяться в приміщенні для голосу­вання. після виходу з приміщення для голосування останнього ви­борця приміщення зачиняється і в ньому залишаються тільки члени виборчої комісії та особи, які відповідно до закону мають право бути присутніми на засіданні виборчої комісії.

Дільнична виборча комісія на своєму засіданні складає прото­кол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. дільнична виборча комісія може визнати голосування на виборчій дільниці не­дійсним у разі встановлення нею порушень вимог закону, внаслідок яких неможливо достовірно встановити результати волевиявлення виборців, однак лише за таких обставин:

виявлення фактів незаконного голосування (опускання вибор­чого бюлетеня до виборчої скриньки за виборця іншою особою, крім випадків, коли виборець через фізичні вади не може само­стійно опустити бюлетень до скриньки; голосування особами, які не мають права голосу; голосування особами, які не вклю­чені до списку виборців на цій виборчій дільниці або включені до нього безпідставно; голосування виборцем більше ніж один раз) у кількості, що перевищує 10% кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці;

знищення або пошкодження виборчої скриньки (скриньок), що унеможливлює встановлення змісту виборчих бюлетенів, якщо кількість цих бюлетенів перевищує 20% кількості ви­борців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці;

виявлення у виборчих скриньках виборчих бюлетенів у кіль­кості, що перевищує більш як на 10% кількість виборців, які отримали бюлетені на виборчій дільниці.

У разі прийняття дільничною виборчою комісією рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним усі бюлетені, виявлені у виборчих скриньках на цій виборчій дільниці, вважаються такими, що не підлягають врахуванню. рішення дільничної виборчої комісії про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним та акт (акти), на підставі якого (яких) прийнято це рішення, додаються до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та передаються до окружної виборчої комісії.

Окружна виборча комісія після прийняття і розгляду протоко­лів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, у тому числі з поміткою “Уточнений”, на під­ставі протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голо­сів виборців на виборчих дільницях та повідомлень про зміст таких протоколів дільничних виборчих комісій, переданих за допомогою технічних засобів зв’язку зі спеціальних виборчих дільниць, а у разі повторного підрахунку голосів виборців — також протоколу окруж­ної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці встановлює підсумки голосування в межах відповідного територіального виборчого округу.

Варто наголосити, що окружна виборча комісія зобов’язана вста­новити підсумки голосування в межах територіального виборчого округу незалежно від кількості виборчих дільниць, на яких голосу­вання було визнано недійсним. при цьому визнання голосування недійсним в межах самого територіального виборчого округу не до­пускається.

Центральна виборча комісія на засіданні приймає, розглядає та оголошує протоколи дільничних виборчих комісій про підсумки голосування на закордонних виборчих дільницях або повідомлення про зміст відповідних протоколів про підрахунок голосів виборців, переданих засобами технічного зв’язку. Центральна виборча комісія після прийняття і розгляду протоколів дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях на тому ж засіданні на підставі протоколів діль­ничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на вибор­чих дільницях та повідомлень про зміст таких протоколів дільничних виборчих комісій, переданих за допомогою технічних засобів зв’язку, встановлює в межах закордонного виборчого округу підсумки голо­сування в межах закордонного виборчого округу.

Слід відзначити, що Центральна виборча комісія зобов’язана встановити підсумки голосування в межах закордонного виборчого округу незалежно від кількості закордонних виборчих дільниць, на яких голосування було визнано недійсним. Визнання ж голосування недійсним в межах всього закордонного виборчого округу, так само як і в межах територіальних виборчих округів, законом не допуска­ється.

Центральна виборча комісія на своєму засіданні розглядає та приймає протоколи окружних виборчих комісій про підсумки голо­сування в межах територіального виборчого округу. Відомості за­значеного протоколу на засіданні Центральної виборчої комісії ого­лошуються головою чи заступником голови відповідної окружної ви­борчої комісії.

Центральна виборча комісія на своєму засіданні на підставі про­токолів окружних виборчих комісій про підсумки голосування в меж­ах відповідних територіальних виборчих округів, у тому числі з по­міткою “Уточнений”, та протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки голосування у закордонному виборчому окрузі не пізніш як на п’ятнадцятий день з дня виборів встановлює результати виборів депутатів, про що складає відповідний протокол.

При цьому закон зобов’язує Центральну виборчу комісію вста­новити результати виборів депутатів у зазначений строк незалежно від кількості виборчих дільниць, в яких голосування було визнано недійсним.

Право на участь у розподілі депутатських мандатів набу­вають кандидати у депутати, включені до виборчих списків партій (блоків), що отримали три і більше відсотків голосів виборців, які взяли участь в голосуванні у загальнодержавному виборчому окрузі. Кандидати у депутати, включені до виборчого списку партії (бло­ку), який отримав менше трьох відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, права на участь у розподілі депутатських ман­датів не мають.

Депутатські мандати розподіляються між виборчими списками партій (блоків) пропорційно до кількості отриманих голосів вибор­ців кандидатами у депутати, включеними до виборчих списків партій (блоків), у такій послідовності:

Центральна виборча комісія встановлює сумарну кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включе­них до виборчих списків партій (блоків), що отримали три і більше відсотків голосів виборців;

кількість голосів виборців, необхідних для отримання одного депутатського мандата (виборча квота), обчислюється шля­хом ділення сумарної кількості голосів виборців на число депутатських мандатів, яке дорівнює кількісному складу Вер­ховної ради України, визначеному Конституцією України (загальній кількості народних депутатів);

кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депу­тати, включених до виборчого списку цієї партії (блоку), ділиться на виборчу квоту. Ціла частина отриманого числа становить кількість депутатських мандатів, що отримали кандидати у депутати від цієї партії (блоку). дробові за­лишки враховуються при наступному розподілі решти де­путатських мандатів;

партії (блоки), виборчі списки від яких мають більші порів­няно з іншими дробові залишки після ділення відповідно до зазначених вище положень, отримують по одному додатко­вому депутатському мандату, починаючи з виборчого списку партії (блоку), що має найбільший дробовий залишок. якщо дробові залишки у двох чи більше виборчих списках партій (блоків) однакові, першим додатковий депутатський мандат отримує той виборчий список партії (блоку), за кандидатів у депутати від якої віддано більшу кількість голосів виборців. розподіл додаткових депутатських мандатів закінчується піс­ля вичерпання загальної кількості депутатських мандатів.

Результатом виборів депутатів є визначення в порядку черго­вості у виборчих списках партій (блоків) осіб, обраних депутатами від партій (блоків), відповідно до кількості депутатських мандатів, отриманих виборчими списками партій (блоків).

Після встановлення кількості депутатських мандатів, отриманих партіями (блоками) — суб’єктами виборчого процесу, та визначення осіб, обраних депутатами, Центральна виборча комісія у протоколі про результати виборів депутатів зазначає:

загальну кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчих списків партій (блоків), що отримали три і більше відсотків голосів виборців;

виборчу квоту;

кількість депутатських мандатів, отриманих кожною партією (блоком) — суб’єктом виборчого процесу;

прізвища, імена, по батькові, рік народження, професію, по­саду (заняття), місце роботи, місце проживання, партійність обраних депутатів.

Протокол Центральної виборчої комісії про результати виборів депутатів підписується головою, заступниками голови, секретарем та іншими членами Центральної виборчої комісії, присутніми на за­сіданні Центральної виборчої комісії. член Центральної виборчої комісії, присутній на засіданні, зобов’язаний підписати протокол про результати виборів депутатів. У разі своєї незгоди із встановленими результатами виборів, зафіксованими у протоколі Центральної ви­борчої комісії, член Центральної виборчої комісії підписує протокол із приміткою “З окремою думкою”. письмовий виклад окремої думки додається до протоколу про результати виборів депутатів. Зміст про­токолу невідкладно оприлюднюється на офіційному веб-сайті Цен­тральної виборчої комісії.

Центральна виборча комісія не пізніш як на п’ятий день з дня встановлення результатів виборів офіційно оприлюднює результа­ти виборів депутатів у газетах “голос України” та “Урядовий кур’єр”. список обраних депутатів публікується із зазначенням в алфавітно­му порядку їх прізвища, імені, по батькові, року народження, осві­ти, посади (заняття), місця роботи, місця проживання, партійності, суб’єкта висування.

Офіційне оприлюднення Центральною виборчою комісією резуль­татів виборів депутатів є підставою для звільнення з роботи (посади), не сумісної з депутатським мандатом, та прийняття рішення про припи­нення дії іншого представницького мандата особи, обраної депутатом.

Особа, обрана депутатом, для її реєстрації народним депутатом України зобов’язана подати до Центральної виборчої комісії не піз­ніш як на двадцятий день з дня офіційного оприлюднення результа­тів виборів депутатів документ про її звільнення з роботи (посади), не сумісної з депутатським мандатом, та (або) копію зареєстрованої заяви про припинення дії іншого представницького мандата, поданої до відповідної ради. У разі звернення особи, обраної депутатом, до Центральної виборчої комісії про наявність поважних причин, які перешкоджають виконанню нею цих вимог, Центральна виборча ко­місія може прийняти рішення про визнання цих причин поважними і встановити інший строк виконання зазначених вимог або про від­мову у визнанні цих причин поважними.

При отриманні необхідних документів Центральна виборча ко­місія приймає рішення про реєстрацію обраної особи народним де­путатом України.

У разі невиконання особою, обраною депутатом, у встановлені законом строки зазначених вище вимог Центральна виборча комісія приймає рішення про визнання її такою, яка відмовилася від депу­татського мандата, та визнає обраним депутатом наступного за чер­говістю кандидата у депутати у виборчому списку відповідної партії (блоку).

Особі, зареєстрованій народним депутатом України, Центральна виборча комісія не пізніш як на сьомий день з дня її реєстрації видає тимчасове посвідчення народного депутата України.

Рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію депутата та тимчасове посвідчення народного депутата України є підставою для складення обраною особою присяги народного депутата України.

Центральна виборча комісія не пізніш як на сьомий день після складення народним депутатом України присяги видає йому посвід­чення та нагрудний знак народного депутата України.

У разі дострокового припинення повноважень депутата на під­ставах і в порядку, передбачених Конституцією і законами України, у строк не раніш як на шостий день з дня отримання відповідного рішення або копії свідоцтва про смерть Центральна виборча комісія своїм рішенням визнає обраним депутатом наступного за черго­вістю кандидата у депутати у виборчому списку відповідної партії (блоку). У разі оскарження рішення про дострокове припинення по­вноважень депутата Центральна виборча комісія приймає рішення щодо визнання обраним депутатом наступного за черговістю канди­дата у депутати у виборчому списку відповідної партії (блоку) піс­ля набрання законної сили рішенням суду. якщо ж черговість для отримання депутатського мандата вичерпана, депутатський мандат залишається вакантним до проведення чергових або позачергових парламентських виборів.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук