Головне меню

Особливості проведення першої сесії новообраної Верховної Ради

Конституційно-процесуальне право - Конституційне та конституційно-процесуальне право
150

Особливості проведення першої сесії новообраної Верховної Ради

Результативність та ефективність роботи Верховної ради Укра­їни багато в чому залежить від рівня її підготовки. особливу увагу в цьому плані варто приділити організації і проведенню першої сесії парламенту нового скликання.

З метою забезпечення народних депутатів необхідною докумен­тацією апарат Верховної ради не пізніш як через сім днів після офі­ційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів надсилає їм:

Конституцію України;

текст офіційного оприлюднення Центральною виборчою ко­місією результатів виборів народних депутатів України;

регламент Верховної ради України;

Закон України “про статус народного депутата України”;

Закон України “про комітети Верховної ради України”;

Закон про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної ради України;

положення про помічника-консультанта народного депутата України;

положення про апарат Верховної ради;

список посадових осіб апарату Верховної ради та їх службові телефони;

довідковий матеріал про обраних народних депутатів;

постанову парламенту про перелік комітетів Верховної ради попереднього скликання.

Для підготовки пропозицій щодо організації та проведення пле­нарних засідань першої сесії Верховної ради нового скликання, під­готовки проектів відповідних актів голова Верховної ради України попереднього скликання, а в разі його відсутності — перший заступ­ник чи заступник голови Верховної ради організовує формування Підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів.

Політичні партії (виборчі блоки політичних партій), які за ре­зул

ьтатами парламентських виборів взяли участь у розподілі депу­татських мандатів, делегують до складу підготовчої депутатської групи народних депутатів за квотою один представник від 15 депу­татів, обраних за виборчими списками політичних партій (виборчих блоків політичних партій).

Перше засідання підготовчої депутатської групи скликає голова Верховної ради України попереднього скликання, а в разі його від­сутності — перший заступник чи заступник голови Верховної ради не пізніш як через 10 днів після офіційного оприлюднення Централь­ною виборчою комісією результатів виборів, за умови обрання не менш як двох третин народних депутатів від конституційного складу Верховної ради. Якщо голова Верховної ради України попереднього скликання, а в разі його відсутності — перший заступник чи заступ­ник голови Верховної ради не скликає з будь-яких причин у зазна­чений вище термін перше засідання підготовчої депутатської групи, народні депутати, делеговані до її складу, збираються на її засідання самостійно наступного дня після закінчення десятиденного строку.

Підготовча депутатська група обирає із свого складу голову, за­ступника голови і секретаря групи та здійснює роботу на засадах, установлених для тимчасових спеціальних комісій. підготовча депу­татська група припиняє свою діяльність після створення постійних профільних комітетів.

Перед відкриттям першої сесії новообраної Верховної ради на урочистому засіданні парламенту новообрані народні депутати скла­дають перед Верховною радою присягу.

Верховна рада нового скликання збирається на першу сесію не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення про об­рання не менш як двох третин народних депутатів від конституційно­го складу Верховної ради.

Перше засідання першої сесії новообраної Верховної ради Укра­їни відкриває найстарший за віком народний депутат України. До об­рання Верховною радою Тимчасової президії першої сесії засідання Верховної ради веде голова підготовчої депутатської групи.

До сформування персонального складу парламентських коміте­тів на пленарних засіданнях першої сесії новообраної Верховної ради питання розглядаються в такій послідовності:

формування тимчасової президії першої сесії;

оголошення прем’єр-міністром України чи особою, яка вико­нує обов’язки прем’єр-міністра, про складення повноважень Кабінету Міністрів України перед новообраною Верховною радою;

обрання Лічильної комісії;

вирішення питання про висвітлення роботи першої сесії Вер­ховної ради;

заслуховування позачергового послання президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України;

доповідь голови Верховної ради України попереднього скли­кання про стан законодавчої роботи;

заслуховування доповіді підготовчої депутатської групи;

про перелік комітетів та предмети їх відання;

про формування та реєстрацію депутатських фракцій;

про коаліцію депутатських фракцій у Верховній раді;

обрання голови Верховної ради України;

обрання першого заступника та заступника голови Верхо­вної ради України;

обрання голів комітетів, перших заступників, заступників го­лів, секретарів та членів комітетів;

про погоджувальну раду депутатських фракцій у Верховній раді.

Зазначений перелік питань не потребує обговорення і затвер­дження Верховною радою. порядок денний першої парламентської сесії на подальший період (з урахуванням законодавчої діяльності Верховної Ради попереднього скликання) розглядається і затверджу­ється відповідно до вимог регламенту Верховної ради.

Лічильна комісія обирається для організації голосувань Верхо­вної ради і визначення їх результатів. лічильна комісія підраховує голоси під час голосування, за дорученням парламенту в разі необ­хідності встановлює присутність народних депутатів на пленарному засіданні, а також розглядає звернення народних депутатів, пов’язані з порушенням порядку голосування чи іншими перешкодами в голо­суванні, здійснює контроль за використанням електронної системи підрахунку голосів картками.

Лічильна комісія обирається Верховною Радою з числа народних депутатів з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій шляхом відкритого поіменного голосування за списком без його обговорення.

Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника го­лови і секретаря. Засідання лічильної комісії проводяться гласно і відкрито. У роботі Лічильної комісії не можуть брати участі народні депутати, кандидатури яких внесено для голосування.

Тимчасова президія першої сесії Верховної ради складається з п’яти народних депутатів. До її складу входять голова підготовчої де­путатської групи та по одному представнику від кожної із чотирьох політичних партій (виборчих блоків політичних партій), які за ре­зультатами виборів народних депутатів до Верховної ради отримали найбільшу кількість депутатських мандатів.

Члени тимчасової президії першої сесії Верховної ради почер­гово виконують обов’язки головуючого на пленарному засіданні до обрання голови Верховної ради України. рішення Верховної ради, прийняті в цей період, підписують усі члени тимчасової президії.

Після обрання голови Верховної ради України тимчасова пре­зидія першої сесії Верховної ради припиняє свою діяльність.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук