Головне меню

Порядок денний парламентської сесії

Конституційно-процесуальне право - Конституційне та конституційно-процесуальне право
99

Порядок денний парламентської сесії

Порядок денний сесії Верховної ради затверджується Верхо­вною радою на кожну чергову сесію. Він включає два розділи:

а) перший — питання, повністю підготовлені для розгляду Вер­ховною радою і у встановленому порядку надані народним депутатам;

б) другий — питання, підготовку і доопрацювання яких Верхо­вна рада доручає здійснити комітетам, тимчасовим спеціаль­ним комісіям, а також законопроекти, визначені Президентом України як невідкладні.

До порядку денного сесії Верховної ради включаються позачер­гово без голосування:

закони, повернуті з пропозиціями президента України на по­вторний розгляд;

проект закону про Державний бюджет України на наступний рік;

законопроекти, які готуються (підготовлені) за дорученням Верховної ради до другого чи третього читання;

питання про складення присяги, питання про призначен­ня, обрання на посади, звільнення з посад, надання згоди на призначення і звільнення з посад, а також питання щодо здійснення парламентського контролю, розгляд яких є ви­ключним правом Верховної ради у випадках, передбачених Конституцією та законами України;

щорічні та позачергові послання президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України;

проект основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період та звіт про стан виконання державного бюджету України поточного року;

проекти законів про надання згоди на обов’язковість та де­нонсацію міжнародних договорів України;

питання організації роботи Верховної ради та її органів;

інші питання, передбачені регламентом.

Пропозиції щодо проекту порядку денного сесії Верховної ради узагальнюються апаратом Верховної ради за поданнями комітетів,

тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій про включен­ня питань до того чи іншого розділу. після їх обговорення та схва­лення Погоджувальною радою проект постанови про порядок денний сесії Верховної ради вноситься головою Верховної ради України на затвердження парламентом і приймається в цілому більшістю голосів народних депутатів. питання затвердженого порядку денного сесії

Верховної ради, які залишилися не розглянутими на черговій парла­ментській сесії, включаються до проекту порядку денного наступної чергової сесії Верховної ради того самого скликання.

До затвердженого порядку денного сесії Верховної ради мо­жуть включатися додаткові питання шляхом внесення змін до ньо­го. питання, включені до порядку денного сесії, можуть переноси­тися, змінюватися чи виключатися з нього після обговорення. при цьому рішення про перенесення розгляду питань, включених до по­рядку денного сесії, може прийматися не більше одного разу щодо одного й того ж питання, за винятком питань про надання згоди на обов’язковість міжнародних договорів України або їх денонса­цію. перенесене питання порядку денного може бути розглянуто на позачерговій сесії Верховної ради. однак питання, зазначені в п.п. 7, 9, 12, 12-1, 23, 28,?30, 31 ч. 1 ст. 85 Конституції України, пере­несенню на наступну сесію парламенту не підлягають.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук