Головне меню
Головна Підручники Конституційно-процесуальне право Конституційне та конституційно-процесуальне право § 5. Порядок проведення пленарних засідань Верховної Ради // Організація та ведення пленарних засідань

§ 5. Порядок проведення пленарних засідань Верховної Ради // Організація та ведення пленарних засідань

Конституційно-процесуальне право - Конституційне та конституційно-процесуальне право
137

§ 5. Порядок проведення пленарних засідань Верховної Ради

Організація та ведення пленарних засідань

Перед відкриттям кожного пленарного засідання проводиться реєстрація народних депутатів особисто на підставі пред’явлення посвідчення народного депутата та підтвердження своєї присутнос­ті власноручним підписом, а також за допомогою електронної сис­теми.

Підставою для відсутності народного депутата на пленарних засіданнях Верховної ради, які проводяться відповідно до кален­дарного плану роботи парламентської сесії, є виконання народним депутатом у цей час доручень Верховної ради та інші поважні при­чини: тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка у зв’язку з народженням дитини, відпустка для догляду за дитиною, відпустка у зв’язку з одруженням, відпустка у зв’язку зі смертю рідних, документально підтверджені транспортні перешкоди. поважними причинами відсутності народного депутата на парламентському пленарному засіданні є й інші обставини, коли згідно з чинним законодавством працівнику надається відпустка.

Пленарні засідання Верховної ради відкриває, веде і закриває голова Верховної ради України, а в разі його відсутності — перший заступник чи заступник голови Верховної ради, крім випадків, пе­редбачених регламентом Верховної ради України.

Головуючий на пленарному засіданні Верховної ради:

повідомляє про результати реєстрації народних депутатів та про кількість народних депутатів, відсутніх на пленарному за­сіданні з поважних причин;

відкриває, веде та закриває пленарні засідання, оголошує пе­рерви в пленарних засіданнях;

попереджає присутніх на закритому пленарному засіданні про процедуру проведення закритого пленарного засідання;

оголошує повну назву, реєстраційни

й номер, редакцію та іні­ціаторів внесення проектів законів, постанов та інших актів Верховної ради, що вносяться на обговорення;

оголошує про запис через електронну систему на виступ з місця;

оголошує списки осіб, які записалися на виступ, та надає сло­во для виступу;

надає слово для доповіді (співдоповіді), запитань, виступу, оголошує наступного промовця;

створює рівні можливості народним депутатам, депутатським фракціям для участі в обговоренні питань;

утримується від коментарів та оцінок щодо промовців та їх виступів, крім випадків порушення норм депутатської етики;

вживає заходів для підтримання порядку на пленарному за­сіданні;

організовує розгляд питань;

оголошує результати голосування та про прийняте рішення;

оголошує офіційні повідомлення та запити народних депу­татів;

оголошує перерву до?30 хвилин на вимогу не менш як двох де­путатських фракцій, за умови використання цього права де­путатською фракцією впродовж одного пленарного засідання тощо.

Окрім цього, головуючий має право:

вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу пленар­ного засідання, які ставляться на голосування першими;

об’єднувати обговорення кількох пов’язаних між собою пи­тань порядку денного пленарного засідання Верховної ради;

підсумовувати обговорення питань;

ставити уточнюючі запитання промовцю на пленарному за­сіданні щодо фактичних помилок, допущених у його виступі;

зачитувати або доручати першому заступнику чи заступнику голови Верховної ради України зачитувати письмові пропо­зиції та інші документи щодо обговорюваного питання;

оголошувати повідомлення до початку розгляду питань по­рядку денного пленарного засідання Верховної ради, а в тер­мінових випадках — у ході пленарного засідання, але не пере­риваючи виступ промовця або процедуру голосування;

продовжувати засідання на 15 хвилин понад визначений час;

давати розпорядження апарату Верховної ради про надання народним депутатам під час пленарного засідання додаткових матеріалів з питань, включених до порядку денного пленар­ного засідання Верховної ради;

вимикати без попередження мікрофон, якщо промовець ви­ступає без дозволу;

проводити рейтингове (сигнальне) голосування для прогно­зування результатів голосування питання порядку денного пленарного засідання Верховної ради.

У разі порушення головуючим вимог регламенту Верховної ради народний депутат має право невідкладно або після закінчення розгляду питання порядку денного парламентського засідання звер­нутися до головуючого із зауваженням про допущені ним порушення для негайного їх усунення.

У разі грубого або систематичного порушення регламенту головуючим, за письмовою пропозицією, внесеною на пленарно­му засіданні не менш як двома депутатськими фракціями, або не менш як однією третиною народних депутатів від конституцій­ного складу Верховної ради, або регламентного комітету, Верхо­вна рада може прийняти рішення про відсторонення головуючого від ведення пленарних засідань на строк до двох пленарних днів більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної ради.

У разі відсторонення головуючого від ведення пленарних засі­дань три і більше разів протягом однієї чергової сесії парламенту, за висновком регламентного комітету Верховна рада може розглянути питання про відкликання його з посади відповідно голови Верховної ради України, першого заступника чи заступника голови Верховної ради України.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук