Головне меню

Порядок обговорення питань порядку денного

Конституційно-процесуальне право - Конституційне та конституційно-процесуальне право
112

Порядок обговорення питань порядку денного

Обговорення на пленарних засіданнях Верховної ради питань порядку денного здійснюється за процедурою повного або скорочено­го обговорення.

Процедура повного обговорення питань на пленарному засідан­ні включає:

доповідь народного депутата — ініціатора внесення пропози­ції або іншого суб’єкта права законодавчої ініціативи чи його представника, запитання доповідачу і відповіді на них;

співдоповідь визначеного головним комітетом чи тимчасовою спеціальною комісією співдоповідача, запитання співдопові­дачу і відповіді на них;

виступи народних депутатів — членів головного комітету чи тимчасової спеціальної комісії з оголошенням та обґрунту­ванням окремої думки, якщо вона не була надана народним депутатам разом з висновком відповідного комітету чи тим­часової спеціальної комісії;

виступи по одному представнику від кожного комітету, тим­часової спеціальної комісії, до яких, крім головного комітету, направлявся проект закону чи іншого акта Верховної ради, у разі якщо висновки цих комітетів чи комісій не були надані народним депутатам;

виступи представників депутатських фракцій, народних де­путатів;

оголошення головуючим на пленарному засіданні про припи­нення обговорення та повідомлення про кількість промовців, які виступили і які записалися на виступ;

заключне слово доповідача і співдоповідача (співдоповіда­чів);

уточнення та оголошення головуючим на пленарному засі­данні пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питан­ня і будуть ставитися на голосування.

Розгляд питань за скороченою процедурою обговорення здій­снюється за рішенням Верховної ради. скорочена процедура обго­ворення включає:

виступ народного депутата — ініціатора внесення пропози­ції або іншого суб’єкта права зако

нодавчої ініціативи чи його представника з обґрунтуванням пропозиції;

виступ голови комітету або представника від головного комі­тету у разі розгляду питання, яке готувалося цим комітетом;

виступи представників двох депутатських фракцій на під­тримку кожної пропозиції і представників двох депутатських фракцій не на підтримку пропозиції;

уточнення та оголошення головуючим на пленарному засі­данні пропозицій, які надійшли і будуть ставитися на голо­сування;

виступи з мотивів голосування по одному представнику від депутатських фракцій, представники яких не брали участі в обговоренні.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук