Головне меню

Організація голосування

Конституційно-процесуальне право - Конституційне та конституційно-процесуальне право
77

Організація голосування

Рішення Верховної ради України приймаються відкритим або таємним голосуванням. якщо ж вид і спосіб голосування з питання, що розглядається, законом чи регламентом Верховної ради не вста­новлено, Верховна рада може прийняти процедурне рішення щодо визначення виду і способу такого голосування. Відкрите голосування здійснюється:

а) за допомогою електронної системи з фіксацією результатів голосування — поіменне, в тому числі з можливим роздрукуванням результатів голосування кожного народного депутата.

На вимогу народних депутатів результати голосування мо­жуть висвітлюватися на інформаційному табло електронної системи в залі засідань по депутатських фракціях;

б) шляхом підняття руки (у разі відсутності технічної можли­вості голосування за допомогою електронної системи);

в) шляхом подачі іменних бюлетенів.

Після закінчення кожного голосування за допомогою електро­нної системи його результати висвітлюються на інформаційному табло електронної системи в залі засідань та оголошуються головую­чим на пленарному засіданні.

Таємне голосування здійснюється народним депутатом осо­бисто шляхом подачі бюлетенів. Бюлетені для таємного голосування в кількості, що відповідає фактичній чисельності обраних народних депутатів, виготовляються Лічильною комісією. час, місце (сектор) і порядок проведення голосування визначаються Лічильною комісією, про що вона повідомляє народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради перед початком голосування. Лічильна комісія також забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосуван­ня та вільного і особистого волевиявлення народними депутатами.

Рішення за результатами таємного голосув

ання вважається при­йнятим, якщо за нього подано більшість голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної ради та якщо в Конституції України не встановлено іншої кількості голосів народних депутатів, необхідної для прийняття такого рішення. таємне голосування вва­жається таким, що не відбулося, якщо бюлетенів для таємного голо­сування народними депутатами одержано менше, ніж необхідно для прийняття відповідного рішення. У такому разі проводиться переголосування, якщо інше не встановлено законом або якщо більшістю го­лосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради не прийнято іншого рішення.

Якщо при обранні, призначенні, наданні згоди на призначення на посаду лише однієї особи жоден із кількох кандидатів на посаду не одержить за результатами першого голосування необхідної більшості голосів народних депутатів, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів народних депутатів при першому голосуванні.

Якщо за результатами таємного голосування рішення про надан­ня згоди на звільнення з посади, відкликання, звільнення з посади, припинення повноважень або висловлення недовіри не прийнято, пропозиція вважається відхиленою і повторному розгляду або ново­му голосуванню щодо тієї самої особи на цій сесії не підлягає, крім випадків виникнення нових підстав або з’ясування обставин, які не були відомі Верховній раді при розгляді відповідної кандидатури.

Якщо за результатами таємного голосування кандидата не було відповідно обрано, призначено, надано згоди на його призначення на посаду, проводиться повторний розгляд цього ж питання поряд­ку денного з новим висуненням кандидатів, якщо інше не встанов­лено законом. Кількість повторних розглядів таких питань не об­межується.

Верховна рада може прийняти процедурне рішення про таєм­не голосування щодо кандидатур на посади списком, якщо інше не встановлено регламентом Верховної ради чи законом. У разі обран­ня, призначення колегіального органу списком до бюлетеня для таєм­ного голосування може включатися більше кандидатур, ніж потрібно для обрання, призначення.

Голосування і підрахунок голосів здійснюються щодо кожної кандидатури окремо. обраними, призначеними при голосуванні списком вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів народних депутатів, яка становить більшу половину голо­сів народних депутатів від конституційного складу Верховної ради. якщо внаслідок голосування за списком не обрано, не призначено на посади необхідної кількості осіб, продовжується розгляд того ж питання порядку денного з новим висуненням кандидатів на ва­кантні посади.

Голова лічильної комісії або визначений нею доповідач — член лічильної комісії доповідає на пленарному засіданні Верховної ради про результати таємного голосування і виявлені порушення порядку голосування.

Якщо за результатами таємного голосування буде прийнято рі­шення про обрання, призначення, надання згоди на призначення на посаду відповідного кандидата, головуючий на пленарному засідан­ні на підставі доповіді лічильної комісії оголошує таке рішення, яке оформляється постановою Верховної ради.

Контроль за використанням електронної системи на пленар­них засіданнях Верховної ради здійснює лічильна комісія, яка має право безперешкодного доступу до всієї інформації, необхідної для здійснення контролю, та право на залучення експертів і фахівців до роботи з перевірки електронної системи.

У разі необхідності розгляду питань, що виходять за межі повно­важень лічильної комісії, за зверненням лічильної комісії, народно­го депутата, депутатської фракції чи за дорученням Верховної ради, голови Верховної ради України, першого заступника чи заступника голови Верховної ради такі питання розглядаються в парламент­ському комітеті з питань регламенту.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук