Головне меню

Рішення Верховної Ради

Конституційно-процесуальне право - Конституційне та конституційно-процесуальне право
74

Рішення Верховної Ради

Рішення Верховної Ради — це результати волевиявлення парла­менту України з питань, віднесених до його компетенції1. до їх кола належать акти Верховної ради, а також процедурні та інші рішення, які заносяться до протоколу пленарних засідань Верховної ради. акти Верховної ради приймаються у формі закону, постанови, резо­люції, декларації, звернення, заяви.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 та ст. 91 Конституції України Верховна рада України приймає рішення виключно на своїх пленарних засі­даннях після обговорення питань більшістю голосів народних депу­татів від її конституційного складу, крім випадків, передбачених Кон­ституцією України та регламентом Верховної ради.

Рішення Верховної ради приймаються шляхом відкритого по­іменного голосування, крім випадків, коли проводяться таємне голо­сування шляхом подачі бюлетенів та відкрите голосування шляхом подачі іменних бюлетенів.

Голосування здійснюється народними депутатами особисто за допомогою електронної системи в залі засідань Верховної ради або у визначеному для таємного голосування місці біля зали для пленар­них засідань. слід підкреслити, що рішення Верховної ради прийма­ються лише за умови особистої участі народних депутатів України в голосуванні та набрання встановленої законом кількості голосів на їх підтримку. Особиста участь народного депутата у голосуванні озна­чає його безпосереднє волевиявлення під час такого голосування не­залежно від способу голосування. також народний депутат України не має права голосувати за інших народних депутатів на засіданнях парламенту.

Порушення встановленої процедури ухвалення законів та інших правових актів парламентом України, в тому числі щодо принципу особистої участі народного депутата у голосуванні в процесі прийнят­тя парламентських рішень, є п

ідставою для визнання їх неконститу­ційними2. Хоча тут варто зазначити, що коли за певне рішення Вер­ховної ради проголосувала визначена основним Законом кількість народних депутатів, воно вважається прийнятим незалежно від того, скільки народних депутатів не брало участі у голосуванні, позаяк не­участь певної кількості народних депутатів України у голосуванні не є складовою процесу прийняття рішень Верховною радою3.

Рішення Верховної ради щодо проектів законів, постанов, інших актів парламенту приймаються лише з питань, включених до порядку денного пленарних засідань Верховної ради до початку конкретного пленарного засідання.

Рішення Верховної ради можуть бути скасовані Верховною ра­дою до підписання відповідного акта головою Верховної ради. Зако­ни, постанови та інші акти Верховної ради, що вже набрали чинності, скасуванню Верховною Радою не підлягають, вони лише можуть бути визнані Верховною радою такими, що втратили чинність.

Рішення про скасування результатів голосування за закон, по­станову чи інший акт Верховної ради в цілому приймається більшіс­тю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної ради, якщо інше не передбачено її регламентом.

У разі порушення процедури голосування або виникнення пере­шкод, які могли вплинути на результати голосування під час його про­ведення, головуючий на пленарному засіданні повинен невідкладно вжити заходів для усунення таких порушень і провести за рішенням Верховної ради повторне голосування без обговорення.

Верховна рада може прийняти рішення з процедурних питань (процедурне рішення), визначених у її регламенті, без підготовки в ко­мітетах та включення до порядку денного. такі рішення приймаються одразу після скороченого обговорення однією третиною голосів народ­них депутатів від конституційного складу Верховної ради. процедур­не рішення приймається відкритим поіменним голосуванням.

У разі необхідності Верховною радою може бути також прийня­те рішення про одноразове відхилення (ad hoc) від процедур, передбачених її регламентом. таке рішення приймається без обговорення шляхом голосування, яке проводиться після внесення відповідної пропозиції. прийняття такого рішення не допускається, якщо проце­дура, одноразове відхилення (ad hoc) від якої пропонується, зумовле­на вимогами Конституції України або закону.

Слід підкреслити, що з питань законодавчої процедури прийняття рішення про одноразове відхилення (ad hoc) від процедур, передбаче­них регламентом Верховної ради, допускається лише щодо перене­сення розгляду законопроектів, продовження чи скорочення строків внесення альтернативних законопроектів, пропозицій та поправок до законопроектів, скорочення строків надання законопроектів народ­ним депутатам та строків розгляду законопроектів у парламентських профільних комітетах.

 

1 рішення Конституційного суду України № 16-рп/2003 від 14.10.2003 р.

2 рішення Конституційного суду України № 11-рп/98 від 07.07.1998 р.

3 рішення Конституційного суду України № 17-рп/2002 від 17.10.2002 р.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук