Головне меню
Головна Підручники Конституційно-процесуальне право Конституційне та конституційно-процесуальне право § 6. формування органів Верховної Ради України. // Порядок обрання, призначення та відкликання її посадових осіб // Обрання та відкликання голови Верховної Ради України і його заступників

§ 6. формування органів Верховної Ради України. // Порядок обрання, призначення та відкликання її посадових осіб // Обрання та відкликання голови Верховної Ради України і його заступників

Конституційно-процесуальне право - Конституційне та конституційно-процесуальне право
117

§ 6. Формування органів Верховної Ради України.

Порядок обрання, призначення та відкликання її посадових осіб

Обрання та відкликання голови Верховної Ради України і його заступників

Відповідно до ст. 88 Конституції України Верховна рада Украї­ни обирає із свого складу голову Верховної ради України, першого заступника і заступника голови Верховної ради України та відкли­кає їх з цих посад.

Голова Верховної Ради України обирається парламентом на строк його повноважень з числа народних депутатів. Кандидатури на посаду голови Верховної ради пропонуються на її пленарному засі­данні депутатськими фракціями, а також народними депутатами. На­родний депутат може запропонувати для обрання свою кандидатуру. питання про обрання голови Верховної ради України не потребує попередньої підготовки в комітетах.

Кандидати на посаду голови Верховної ради України висту­пають на пленарному засіданні в порядку внесення їх кандидатур з доповідями щодо програм своєї майбутньої діяльності. після заслу­ховування доповідей кандидатів проводиться обговорення цих кан­дидатур. Кожний кандидат в будь-який час може заявити про само­відвід. рішення щодо кандидатур на посаду голови Верховної ради України приймається таємним голосуванням шляхом подачі бюлете­нів. Обраним вважається кандидат, який отримав більшість голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної ради. про обрання голови Верховної ради України оформляється відповідна постанова Верховної ради, яку підписує обраний голова Верховної ради України. голова Верховної ради може бути обраний у списку одночасно із першим заступником і заступником голови Верховної ради. повноваження голови Верховної ради України починаються з моменту його обрання на посаду.

Голова Верховної ради У

країни може бути в будь-який час від­кликаний з посади Верховною радою на його прохання, крім ви­падку виконання ним обов’язків президента України відповідно до ст. 112 Конституції України, а також може бути відкликаний у зв’язку з незадовільною його роботою на цій посаді, в тому числі у разі відсто­ронення від ведення пленарних засідань три і більше разів протягом однієї чергової парламентської сесії, або через інші обставини, що уне­можливлюють виконання ним своїх обов’язків. дострокове припинен­ня депутатських повноважень головою Верховної ради України має наслідком припинення його повноважень як голови Верховної ради.

Пропозиції про відкликання Верховною ?радою голови Верховної ради України з посади можуть вноситися:

а) народними депутатами на підставі висновку комітету з пи­тань регламенту, у разі відсторонення голови Верховної ради від ведення пленарних засідань три і більше разів протягом однієї чергової сесії;

б) не менш як однією третиною народних депутатів від консти­туційного складу Верховної ради за їх підписами.

При розгляді питання про відкликання з посади Верховною ра­дою голови Верховної ради України (крім відкликання за його осо­бистою письмовою заявою), про надання згоди на притягнення його до відповідальності, про дострокове припинення ним депутатських повноважень пленарне засідання веде перший заступник (заступник) голови Верховної ради або обраний парламентом головуючий з числа народних депутатів, який не підписав пропозицію про відкли­кання голови Верховної ради.

Рішення про включення до порядку денного парламентської сесії питання про відкликання з посади голови Верховної ради України приймається на пленарному засіданні, наступному за днем внесення такої пропозиції. одночасно Верховна рада дає протокольне дору­чення рахунковій палаті провести фінансову перевірку виконання кошторису Верховної ради в поточному році. голова Верховної ради України готує письмовий звіт про свою роботу та про виконання ко­шторису Верховної ради в поточному році. Цей звіт та висновок ра­хункової палати надаються народним депутатам не пізніш як за два дні до розгляду питання на пленарному засіданні.

Питання про відкликання голови Верховної ради України з по­сади не потребує підготовки в комітетах. У разі необхідності для збо­ру чи перевірки інформації, що стосується питання відкликання його з посади, Верховна рада створює тимчасову слідчу комісію.

Розгляд питання про відкликання голови Верховної ради Укра­їни з посади за рішенням більшості народних депутатів від конститу­ційного складу Верховної ради включається до порядку денного сесії Верховної ради у визначений нею день, але не пізніш як на десятий день після включення цього питання до порядку денного сесії.

Рішення Верховної ради України про відкликання голови Вер­ховної Ради з посади приймається таємним голосуванням шляхом по­дачі бюлетенів і оформляється постановою парламенту. У разі якщо особиста заява Голови Верховної Ради України про його відкликання з посади не задовольняється Верховною радою, він має право при­пинити виконання своїх посадових обов’язків через 15 днів після дня розгляду цього питання парламентом.

Окрім голови Верховної ради Верховна рада України на під­ставі Конституції України також обирає на строк своїх повноважень Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради з числа народних депутатів, кандидатури яких вносяться в порядку, передба­ченому для внесення кандидатури на посаду голови Верховної ради. Запропоновані кандидатури попередньо обговорюються в депутат­ських фракціях, а потім на пленарному засіданні. обрання першого заступника і заступника голови Верховної ради проводиться в по­рядку, передбаченому для обрання голови Верховної ради.

Перший заступник і заступник голови Верховної ради України можуть бути в будь-який час відкликані з посад за рішенням парла­менту в порядку, передбаченому для відкликання Верховною радою з посади голови Верховної ради України.

Переобрання Голови Верховної ради України не є підставою для обов’язкового перегляду питання про перебування на посадах пер­шого заступника та заступника голови Верховної ради України.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук