Головне меню

Утворення та діяльність парламентських профільних комітетів

Конституційно-процесуальне право - Конституційне та конституційно-процесуальне право
145

Утворення та діяльність парламентських профільних комітетів

Для здійснення законопроектної роботи, з метою підготовки і по­переднього розгляду питань, віднесених до повноважень парламен­ту, виконання ним контрольних функцій відповідно до Конституції України Верховна рада України створює з числа народних депутатів України парламентські профільні комітети та обирає голів, перших заступників, заступників голів та секретарів цих комітетів.

Організація і порядок діяльності комітетів Верховної Ради Укра­їни встановлюються Законом України “про комітети Верховної Ради України”. перелік комітетів затверджується у разі необхідності на першій сесії Верховної ради нового скликання більшістю голосів на­родних депутатів від її конституційного складу.

Верховна рада створює комітети у складі голів, перших заступ­ників, заступників голів, секретарів та членів комітетів. голови ко­мітетів, перші заступники, заступники голів комітетів, секретарі, персональний склад членів комітетів обираються Верховною радою більшістю голосів народних депутатів від її конституційного складу. Народний депутат може бути членом лише одного парламентського комітету.

Квоти розподілу посад голів комітетів, перших заступників, за­ступників голів, секретарів та членів комітетів визначаються пропо­рційно від кількісного складу депутатських фракцій до фактичної чи­сельності народних депутатів у порядку, встановленому Верховною радою. облік таких квот здійснює комітет з питань регламенту.

Список кандидатур на посади голів, перших заступників, заступ­ників голів та секретарів комітетів, по одній кандидатурі на кожну посаду, за поданням депутатських фракцій схвалюється погоджу­вальною радою. питання про обрання голів комітетів, перших заступників, заступників голів та секретарів комітетів не потребує

під­готовки в комітетах.

Голови комітетів, перші заступники, заступники голів та секре­тарі комітетів обираються за списком у цілому без обговорення на пленарному засіданні відкритим поіменним голосуванням.

Голова комітету, перший заступник голови та секретар комітету не можуть бути членами однієї депутатської фракції. голова коміте­ту, перший заступник, заступник голови та секретар комітету також не можуть бути одночасно головами депутатських фракцій.

Голова комітету, перший заступник, заступник голови та секре­тар комітету можуть бути в будь-який час за рішенням Верховної ради відкликані зі своїх посад. таке рішення приймається відкритим поіменним голосуванням більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної ради. У разі відкликання голови комітету чи відповідно першого заступника, заступника голови, се­кретаря комітету з посади право висунення кандидатури на цю по­саду належить депутатській фракції, за квотою якої він був обраний на цю посаду.

Члени комітетів обираються за списками кандидатів у члени від­критим поіменним голосуванням без обговорення. персональний склад усіх комітетів нового скликання визначається одночасно шля­хом прийняття відповідної постанови Верховної ради.

Народний депутат, який виявив бажання перейти до іншого ко­мітету, може звернутися із відповідною заявою, погодженою з голо­вою депутатської фракції, до голови Верховної ради України, який направляє її для розгляду в комітет з питань регламенту, для розгля­ду заяви по суті і внесення пропозиції на розгляд Верховної ради.

Комітети планують свою роботу на кожну чергову сесію Верхо­вної ради України. формами роботи комітетів є засідання та слу­хання. Засідання комітетів можуть бути відкритими або закритими, виїзними чи спільними з іншими комітетами. Комітети можуть ор­ганізовувати “круглі столи”, конференції та інші заходи, проведення яких не суперечить законодавству України.

Засідання комітету скликає голова комітету на підставі затвердже­ного комітетом плану роботи, доручення Верховної ради України чи її голови або за власною ініціативою. голова комітету також зобов’язаний скликати засідання комітету, якщо на цьому наполягає не менше тре­тини його членів. У разі якщо голова комітету на вимогу його членів не скликає засідання, вони можуть зібратися самостійно і за наявності кво­руму обрати ad hoc головуючого для ведення цього засідання.

Додатково до порядку денного засідання комітету можуть бути включені питання, що стосуються організації роботи його підкоміте­тів, робочих груп, та інші питання, що не потребують попередньої під­готовки, якщо на цьому наполягає не менше половини присутніх на його засіданні членів комітету.

Якщо три заплановані засідання комітету не відбулися, за рішен­ням комітету, до предмета відання якого відноситься питання орга­нізації роботи парламенту, вноситься проект постанови Верховної ради про звіт голови комітету щодо роботи комітету, засідання якого не відбулися. За наслідками обговорення цього питання Верховна рада України може прийняти:

рішення про відкликання голови комітету;

рішення про відкликання першого заступника (заступника) голови комітету;

рішення про зміну предмета відання комітету;

рішення про ліквідацію комітету;

інше рішення, передбачене регламентом Верховної ради України.

Засідання комітету є повноважним, якщо на ньому присутні біль­ше половини від складу його членів, крім випадків, зазначених у ре­гламенті Верховної ради. Засідання комітетів проводяться відкрито і гласно, крім випадків, коли за рішенням комітету проводиться закри­те засідання. Здійснення звукозапису, кіно- і відеозйомок, трансляція засідання по радіо і телебаченню проводяться за згодою головуючого на засіданні комітету.

Голосування на засіданні комітету здійснюється членами коміте­ту особисто і відкрито. В установлених законом випадках проводить­ся таємне голосування шляхом подачі бюлетенів.

За результатами розгляду питань на засіданнях комітетів біль­шістю голосів присутніх, за винятком передбачених законом випад­ків, приймаються такі акти:

а) рішення — з організаційних питань;

б) висновки — у випадках, передбачених законом чи регламен­том Верховної ради;

в) рекомендації — щодо контрольної діяльності комітетів; щодо осіб, які пропонуються для обрання, призначення, надання згоди на призначення чи звільнення Верховною радою Укра­їни; щодо результатів слухань у комітетах.

Прийняті комітетом акти можуть бути переглянуті, якщо за це проголосує більшість від складу членів комітету. перегляд актів ко­мітету у випадках, коли рішення з відповідного питання уже прийня­то Верховною радою України, не допускається.

Спільні засідання комітетів скликаються за ініціативою відпо­відних комітетів або за дорученням парламенту. спільні засідання комітетів веде один із голів цих комітетів за взаємною згодою. За до­рученням Верховної Ради або Голови Верховної Ради України спільні засідання комітетів можуть вести відповідно голова Верховної ради або його заступники. голосування з обговорюваних на спільному за­сіданні комітетів питань проводяться окремо кожним комітетом.

На закритому засіданні, крім членів комітету, за рішенням ко­мітету можуть бути присутніми запрошені особи та працівники секре­таріату комітету. присутні на закритому засіданні комітету поперед­жаються про нерозповсюдження інформації з обмеженим доступом, отриманої на ньому, та про відповідальність згідно із законом.

Члени комітету зобов’язані особисто брати участь у засіданні комітету, а в разі неможливості бути присутніми на такому засідан­ні — завчасно повідомити про цю обставину керівництво комітету. про відсутність членів комітетів на їх засіданнях без поважних при­чин щомісячно подається інформація відповідним фракціям у Верхо­вній раді.

Комітети мають право запрошувати на своє засідання першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів, міністрів, ке­рівників інших державних органів, органів місцевого самоврядуван­ня, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, а також їх посадових і службових осіб, отримувати від них необхідні для розгля­ду питань порядку денного роз’яснення. для розгляду на засіданнях комітетів питань, віднесених до предметів їх відання, можуть бути запрошені автори та ініціатори внесених законопроектів, науковці, консультанти і експерти, фахівці-практики та інші особи.

Комітети зобов’язані не пізніш як за три дні до дня проведен­ня засідання повідомити в письмовій формі керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян, присутність представників яких на засіданні визнана необхідною, а також авторів законопроектів про час і місце засідання та перелік питань, що розглядатимуться на ньому.

На кожному засіданні комітету ведеться протокол засідання. до нього додаються стенограма засідання, прийняті комітетом акти, а також матеріали, що розглядалися під час заслуховування кожного питання, і викладена в письмовій формі окрема думка членів комі­тету, які голосували “проти” або утрималися від голосування, якщо вона була надана в письмовій формі членом комітету. протокол за­сідання комітету підписують головуючий на засіданні та секретар комітету.

Окрім засідань у парламентських комітетах також проводяться слухання. За результатами слухань комітет приймає рекомендації.

Комітет звітує про свою роботу Верховній раді України. Напри­кінці кожної парламентської сесії комітет розглядає питання про ви­конання плану роботи комітету та іншу діяльність у період цієї сесії і затверджує шляхом прийняття рішення письмовий звіт про підсумки своєї роботи.

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук