Головне меню

§ 5. Процедура прийняття місцевих бюджетів і внесення змін до них

Конституційно-процесуальне право - Конституційне та конституційно-процесуальне право
150

§ 5. Процедура прийняття місцевих бюджетів і внесення змін до них

Органи місцевого самоврядування в селах, селищах, містах, ра­йонах у містах (у разі їх створення) самостійно розробляють, затвер­джують і виконують відповідні місцеві бюджети.

Виконавчі органи сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад, районні державні адміністрації в містах Києві та Се­вастополі подають відповідно районним чи міським фінансовим ор­ганам пропозиції щодо показників проектів відповідних бюджетів.

Після схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про державний бюджет України Міністерство фінансів України до­водить раді міністрів автономної республіки Крим, місцевим дер­жавним адміністраціям та виконавчим органам відповідних рад роз­рахунки прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методику їх визначення та інші показники, необхідні для складання проектів місцевих бюджетів, а також пропозиції щодо форми проекту рішення про місцевий бюджет (типова форма рішення).

У тижневий термін після ухвалення закону про державний бю­джет в другому читанні Кабінет Міністрів доводить раді міністрів автономної республіки Крим, місцевим державним адміністраціям та виконавчим органам відповідних рад положення та показники міжбюджетних відносин (обсяги міжбюджетних трансфертів для від­повідних бюджетів і текстові статті, що визначають особливості між­бюджетних відносин на наступний бюджетний період), які були проголосовані Верховною радою України при прийнятті проекту закону про Державний бюджет України в другому читанні.

На підставі отриманої інформації рада міністрів автономної рес­публіки Крим, місцеві державні адміністрації та виконавчі органи від­повідних рад готують проекти рішень про відповідні місцеві бюджети.

Проект ріше

ння про місцевий бюджет перед його розглядом на сесії Верховної ради автономної республіки Крим, відповідної ради схвалюється радою міністрів автономної республіки Крим, місцевою державною адміністрацією чи виконавчим органом відпо­відної ради. разом з ним необхідно подавати:

пояснювальну записку до проекту рішення;

прогноз показників відповідного бюджету за основними ви­дами доходів, видатків та фінансування на наступні три бю­джетні періоди;

проект показників зведеного бюджету району, міста з район­ним поділом, міста, що об’єднує бюджети села, селища, міста районного значення;

показники видатків, необхідні на наступні бюджетні періоди для завершення проектів, що враховані в бюджеті, за умови, якщо реалізація проекту триває більше одного бюджетного періоду;

перелік інвестиційних програм на наступний бюджетний пе­ріод та на наступні три бюджетні періоди;

інформацію про хід виконання відповідного бюджету у по­точному бюджетному періоді;

пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту відповідного бюджету;

інші матеріали, обсяг і форму яких визначає рада міністрів автономної республіки Крим, місцева державна адміністра­ція чи виконавчий орган відповідної ради.

Верховна рада автономної республіки Крим та відповідні ради при затвердженні місцевих бюджетів повинні врахувати обсяги міжбюджетних трансфертів та інші положення, необхідні для формуван­ня місцевих бюджетів, що були затверджені Верховною радою Укра­їни при прийнятті проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні.

Бюджет Автономної республіки Крим, обласні і районні бюдже­ти, міські (міст Києва та Севастополя, міст республіканського авто­номної республіки Крим та міст обласного значення) бюджети на наступний бюджетний період затверджуються рішенням Верховної ради автономної республіки Крим, відповідної обласної, районної чи міської ради не пізніше ніж у двотижневий термін після офіційно­го опублікування закону про Державний бюджет України.

Міські (міст районного значення) бюджети, районні у містах (якщо такі створено), селищні та сільські бюджети на наступний бю­джетний період затверджуються відповідно рішеннями міської, ра­йонної в місті, селищної або сільської ради не пізніше ніж у двотиж­невий термін після затвердження районного чи міського (міст Києва і Севастополя, міста республіканського автономної республіки Крим чи міста обласного значення) бюджету.

Рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет ухва­люється відповідною радою за поданням офіційного висновку місцево­го фінансового органу про обсяг вільного залишку бюджетних коштів, перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду відповідного бюджету. Факт перевиконання дохідної частини загально­го фонду місцевого бюджету визнається за підсумками першого пів­річчя та наступних звітних періодів поточного бюджетного періоду на підставі офіційних висновків місцевого фінансового органу за умови перевищення доходів загального фонду місцевого бюджету (без ура­хування міжбюджетних трансфертів), врахованих у розписі місцевого бюджету на відповідний період, не менше ніж на п’ять відсотків. Факт недоотримання доходів загального фонду місцевого бюджету визна­ється на підставі офіційних висновків місцевого фінансового органу за підсумками квартального звіту при недоотриманні доходів загального фонду місцевого бюджету, врахованих у розписі місцевого бюджету на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків.

Рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет можуть бути також ухвалені відповідною радою з урахуванням по­ложень закону щодо порядку внесення змін до закону про держав­ний бюджет України та у разі настання інших випадків, передбачених Бюджетним кодексом України.

Після введення в дію закону про державний бюджет Украї­ни органам державної влади та їх посадовим особам забороняється приймати рішення, що призводять до виникнення нових бюджетних зобов’язань місцевих бюджетів, які не забезпечені бюджетними асиг­нуваннями, без визначення джерел коштів, виділених державою для виконання цих зобов’язань.

Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято відпо­відне рішення про місцевий бюджет, рада міністрів Автономної респу­бліки Крим, місцеві державні адміністрації та виконавчі органи відпо­відних рад мають право здійснювати витрати з відповідного бюджету лише на цілі, які визначені у рішенні про місцевий бюджет на попе­редній бюджетний період. при цьому щомісячні видатки не можуть перевищувати 1/12 обсягу видатків, визначених рішенням відповідної ради про бюджет на попередній бюджетний період, крім випадків, коли витрати на погашення зобов’язань із боргу здійснюються відповідно до кредитних угод, а також нормативно-правових актів, за якими виника­ють державні боргові зобов’язання та боргові зобов’язання Автономної республіки Крим чи місцевого самоврядування, а також коли витрати спеціального фонду бюджету мають постійне бюджетне призначення, яке дає право провадити їх виключно в межах і за рахунок відповід­них надходжень до спеціального фонду згідно з законодавством, якщо рішенням про місцевий бюджет не встановлено інше. до прийняття рішення про місцевий бюджет на поточний бюджетний період прова­дити капітальні видатки забороняється.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук