Головне меню

С

Конституційно-процесуальне право - Конституційне та конституційно-процесуальне право
42

— С —

Санкція (лат. sanctio — непорушний закон, найсуворіша постанова) конституційно-правової відповідальності це комплекс перед­бачених нормами конституційного права примусових заходів або інших несприятливих наслідків юридичного (особистого та май­нового) чи політико-юридичного (громадського) характеру, які можуть бути застосовані державою в особі її органів або безпо­середньо народом за його власною волею, висловленою шляхом прямого волевиявлення, за невиконання чи неналежне виконання тих чи інших конституційно-правових приписів.

Спеціальний прокурор — член спеціальної тимчасової слідчої комі­сії, яка утворюється Верховною радою України у разі ініціювання питання про усунення президента України з поста в порядку ім­пічменту, який здійснює координацію виконання функцій з орга­нізації розслідування, підготовки висновку (доповіді) та здійснен­ня нагляду за додержанням Конституції і законів України при проведенні процудери імпічменту. правовий статус спеціального прокурора законодавством України чітко не визначено.

Спеціальні виборчі дільниці — це виборчі дільниці, що утворюються у стаціонарних лікувальних закладах, на суднах, які перебувають в день голосування у плаванні під державним прапором Укра­їни, на полярних станціях України, в установах кримінально-виконавчої системи та в інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можливостями пересування.

Спеціальні слідчі — три особи, що включаються до складу спеціаль­ної тимчасової слідчої комісії, яка утворюється Верховною радою України у разі ініціювання питання про усунення президента України з поста в порядку імпічменту. правовий статус спеціаль­них слідчих законодавством України докладно не визначено.

Спікер (англ. speaker — особа, що говорить) — це головна посадова особа однопалатного п

арламенту або нижньої палати двопалат­ного парламенту, що головує на парламентських засіданнях, ке­рує дебатами депутатів, координує діяльність парламенту та його органів, контролює дотримання парламентських процедур, забезпечує додержання парламентської етики і дисципліни, підписує прийняті парламентом акти і представляє парламент у відносинах з іншими органами влади держави та органами влади іноземних держав. В Україні функції спікера виконує голова Верховної ?ради України.

Справа законопроекту — це реєстр, що містить документи, внесені в порядку законодавчої ініціативи, документи, підготовлені в про­цесі розробки, розгляду, доопрацювання, прийняття відповідного законопроекту, а також документи, які підготовлені органами Вер­ховної ради, державними органами, установами і організаціями за зверненням парламенту з приводу цього законопроекту.

Стадії виборчого процесу — це етапи організації і проведення вибо­рів, в межах яких здійснюються передбачені законом виборчі дії, а також виборчі процедури, що забезпечують реалізацію виборчих прав громадян та інших учасників виборів, цілісність, заверше­ність і легітимність виборчого процесу при формуванні представ­ницького органу публічної влади.

Стадії конституційного процесу — це сукупність взаємопов’язаних дій суб’єктів конституційного права, встановлених його процесу­альними нормами, які складають певну частину конституційного процесу.

Стадії референдного процесу — це сукупність низки нормативно ви­значених послідовних дій, спрямованих на реалізацію права гро­мадян на участь у референдумі.

Суб’єктивне виборче право — це гарантоване державою і закріплене в Конституції право громадянина держави обирати та бути обра­ним до її органів, а також до органів місцевого самоврядування. Це право слід розуміти як встановлене Конституцією та законами України право громадянина України брати участь у всіх видах ви­борів на всіх стадіях їх організації, підготовки і проведення.

Суб’єкти конституційно-процесуальних відносин це індивідуаль­ні та колективні суб’єкти права, які використовують свою кон­ституційну правосуб’єктність для реалізації належних їм суб’єктивних юридичних прав і суб’єктивних юридичних обов’язків, визначених нормами конституційного права.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук