Головне меню

Вступ

Господарське право - Господарське право України
42

Вступ

В умовах ринкової економіки виникає необхідність правового регулювання господарських відносин. Такі функції покладаються на господарське право, курс якого передбачає ознайомлення із загальними, базовими питаннями системи нормативно-правово­го регулювання діяльності суб’єктів господарювання.

Одне з основних завдань посібника “Господарське право Ук­раїни” – дати цілісне уявлення про правове регулювання відносин між підприємствами та організаціями – безпосередніми виробни­ками, а також між ними і державними та іншими органами.

Друге завдання – розкрити зміни законодавчих актів, які ре­гулюють відносини між суб’єктами господарської діяльності та по­рядок їх застосування.

Третє завдання – виробити практичні навички при вирішенні конкретних суперечностей, які виникають між суб’єктами госпо­дарювання в процесі виконання ними своїх безпосередніх функцій економічних структур держави.

В посібнику розкриваються основні проблеми правового ре­гулювання відносин у сфері економіки, оскільки на сьогодні ок­ремі вчені визначають господарське право як предмет господарсь­ких відносин, які виникають у зв’язку із здійсненням відповід­ної діяльності. В той же час, при аналізі концептуальних положень, доцільно враховувати, що з переходом економіки до ринку кон­цепція господарського права дещо змінюється. Окремі вчені ви­знають цей предмет як відносини, що виникають безпосередньо при організації і здійсненні господарської діяльності. Невід’ємну частину господарюючих суб’єктів на сьогодні складає некомерційний сектор, який відрізняється від комерційного тим, що не зорієнтований на одержання прибутку.

Особлива увага звертається на те, що негативні процеси в еко­номіці є наслідком не зовсім досконалого і суперечливого правово­го регулюв

ання суспільно-економічних процесів, в тому числі гос­подарської діяльності. Подальше прийняття значної кількості за­конодавчих актів не зніме існуючих протиріч і дублювання різних галузей права, які виникли з прийняттям в останні роки масиву різнопланового нормативного матеріалу з питань господарської діяльності. Тому виникає необхідність виділення з цивільно-пра­вової науки такого напрямку, як “Господарське право України”. Вивчаючи цю проблему, автор звертає увагу на те, що основною метою господарського права є систематизація всього нормативного матеріалу з питань господарської діяльності, вивчення можливос­тей інтеграції всього конгломерату норм в існуючу правову систему та певної трансформації останньої відповідно до завдань її розвит­ку і створення передумов по виведенню країни з економічної кри­зи, а також припинення подальшої криміналізації суспільно-еко­номічних відносин.

У посібнику розкриті основні принципи господарського пра­ва, якими є застосування комплексності нормативних актів, вико­ристання для вирішення господарських питань одногалузевих нормативних актів, порядок регулювання множинності галузей економіки і поєднання господарських питань з комерційним пра­вом інших країн та міжнародними договорами.

Базовими методами господарського права визначені загальнодозвільний та зобов’язуючий. Оскільки господарські правовідно­сини включають в себе організаційні та майнові елементи, то в гос­подарському законодавстві діють три основні групи правового ре­гулювання: автономних рішень суб’єктів господарської діяльності, владних приписів та рекомендаційна.

В посібнику виділяється система господарського права, яка розподіляється на загальну та особливу частини, що охоплює ос­новну проблематику державного регулювання – господарського та правового регулювання підприємницької та комерційної діяльності.

В основу посібника покладені характерні ознаки господарсь­кого права, якими є зміст і форма. Вони дозволяють систематизу­вати джерела цього предмета, якими є норми міжнародного права в зовнішньоекономічних відносинах, рекомендовані міжнародними економічними інститутами, та нормативні документи про госпо­дарську діяльність в Україні.

Слід пам’ятати, що основні засади регулювання господарсь­ких правовідносин визначаються Конституцією України, розви­ток їх здійснюється в загальних законах, нормативних актах про види та правовий статус господарюючих суб’єктів, окремі види господарської діяльності та окремі господарські відносини.

Програма, покладена в основу посібника, не дозволяє в повній мірі розкрити всі проблеми правового регулювання господарської діяльності, оскільки система її регулювання складна і досить ши­рока. Вона включає в себе множинність підсистем, складних юри­дичних конструкцій. Тому всебічно розкрити її в одній книзі не­можливо. Водночас автор намагався надати читачам більш широ­ку і доступну інформацію про господарське право. З цією метою лекції, а в окремих випадках і параграфи доповнені науково-навчальними і нормативно-правовими матеріалами.

В кінці посібника надано словник найбільш поширених гос­подарсько-правових термінів, що дозволить читачам зрозуміти їх сутність для практичного використання.

При вивченні господарського права слід користуватися як і цим посібником, так і законодавчими актами та іншими матеріа­лами, що дозволить ширше зрозуміти нормативно-правові поло­ження, покладені в основу цього правового предмета, та викори­стовувати його у своїй практичній діяльності.

Набуті знання та навички повинні сприяти налагодженню належного функціонування суб’єктів господарської діяльності, пра­вильному укладенню договорів, їх виконанню, застосуванню ме­тодів захисту власних прав і інтересів у випадку їх порушення, в тому числі їх вирішенню у судовому порядку.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук