Головне меню

1.2. Мета і принципи господарського права

Господарське право - Господарське право України
105

1.2. Мета і принципи господарського права

Негативні процеси в економіці є наслідком розрізненого і су­перечливого правового регулювання суспільно-економічних про­цесів, в тому числі господарської діяльності. Подальше безсистем­не прийняття законодавчих актів, в тому числі і паралельного з Цивільним кодексом Господарського кодексу, не ліквідувало існуючих протиріч і дублювання норм різних галузей права, які виникли з прийняттям в останні роки масиву різнопланового нор­мативного матеріалу з питань підприємницької діяльності. Тому на сьогодні ми ведемо розмову про функціонування поряд з ци­вільно-правовою наукою такої юридичної галузі, як “Господарсь­ке право”. Напрацьована в останні десятиріччя концепція госпо­дарського права потребує відповідного вивчення з урахуванням нових умов підприємництва. В межах такого вивчення повинно бути визначено співвідношення, питому вагу та обсяги цивільно­го, адміністративного, фінансового та інших галузей права в ре­гулюванні господарської діяльності, а також вирішено ряд пи­тань цього законотворчого процесу.

Основною метою господарського права є:

а) систематизація всього нормативного матеріалу з питань підприємницької діяльності;

б) вивчення можливостей інтеграції цього конгломерату норм в існуючу правову систему;

в) трансформація останньої відповідно до завдань її розвит­ку;

г) створення передумов по виходу країни з економічної кри­зи та припинення подальшої криміналізації суспільно-економічних відносин.

Основними принципами господарського права є:

1. Застосування комплексності нормативних актів.

Переважна більшість нормативних актів господарського права включає в себе нор

ми двох або більше галузей права. Так, на­приклад, Закон України “Про підприємства в Україні” включає в себе норми господарського, цивільного, адміністративного, фінан­сового та інших галузей права.

2. Використання для вирішення господарських питань одногалузевих нормативних актів.

До таких відносяться “Положення про поставки продукції виробничо-технічного призначення”, “Положення про поставки товарів народного споживання”.

3. Регулювання діяльності множинності галузей економіки Ук­раїни (промисловість, будівництво, транспорт, торгівля і т. ін.).

4. Поєднання господарських питань з комерційним правом інших країн та міжнародними договорами.

Воно здійснюється шляхом використання права суб’єктів господарської діяльності вибирати право країни, з якою укла­дається міжнародна угода.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук