Головне меню

1.4. Система господарського права

Господарське право - Господарське право України
91

1.4. Система господарського права

Із приведеної інформації зрозуміло, що наукові дискусії дов­кола господарського права продовжуються і в умовах переходу до ринкової економіки. І в цьому немає нічого дивного. Навпаки, в спорі, як кажуть, народжується істина. Але вони не повинні пере­ростати в заклики до заборон у науці. Так, Г.К. Матвєєв, торкаю­чись проблем економічних реформ, пропонує виключити науку господарського права, оскільки, на його думку, основні його поло­ження вивчаються в курсі цивільного права. Але в цьому курсі вони розглядаються лише з позицій регулювання відносин рівноправ­них сторін, в курсі ж господарського права ці питання пов’язуються з господарсько-управлінськими відносинами, тобто охоплюють весь комплекс правового регулювання господарської та підприємниць­кої діяльності.

Поряд з цим система курсу господарського права має опира­тися на традиційний поділ систем галузей права та їх навчальних курсів на загальну і особливу частини, в залежності від загального чи галузевого характеру певних норм чи інститутів, тобто сто­суються вони будь-якої господарської діяльності чи окремих її видів. Зрозуміло, що в залежності від того, йдеться про госпо­дарське законодавство як окрему галузь права, галузь юридичної науки чи навчальної дисципліни, система буде ширшою чи вуж­чою.

В цілому система господарського права визначається як мно­жинність правових положень господарської діяльності, які знахо­дяться у взаємопов’язаних відносинах, доповнюють та роз’яснюють одна одну, регулюючи нормативно граничну їх діяльність.

Не торкаючись системи господарського права як окремої га­лузі права, зупинимось на його системі як навчальної дисципліни. До її загальної частини слід віднести: поняття господарського пра­ва, державне регулювання господарської діяльності, правовий ре­жим підприємницької ді

яльності, антимонопольне законодавство, банкрутство, господарські договори, відповідальність за їх порушен­ня, захист прав суб’єктів господарської діяльності.

До особливої частини відноситься правове регулювання окре­мих видів господарської діяльності. Зокрема, це правове регулю­вання орендних відносин, ціноутворення, кредитно-розрахунко­вих відносин, зовнішньоекономічної інвестиційної діяльності.

 

Контрольні запитання

В яких аспектах на сьогодні розглядається господарське право?

На які групи розподіляються правовідносини в галузі органі­зацій господарства?

Чим визначається основна мета господарського права?

За якими принципами функціонує господарське право?

На чому базуються принципи господарського права?

Які методи правового регулювання функціонують у господарсь­кому праві?

На що спирається традиційний поділ системи галузей права та її розподіл?

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук