Головне меню
Головна Підручники Господарське право Господарське право України Розділ 5 Правовий режим майна суб'єктів господарсько-правових відносин // 5.1. Правовий режим майна підприємства

Розділ 5 Правовий режим майна суб'єктів господарсько-правових відносин // 5.1. Правовий режим майна підприємства

Господарське право - Господарське право України
162

Розділ 5 Правовий режим майна суб'єктів господарсько-правових відносин

5.1. Правовий режим майна підприємства

Підприємницька діяльність громадян та юридичних осіб здійснюється в певних організаційно-правових формах і за поряд­ком, який встановлено законодавством України. Домінуюче місце серед організаційно-правових форм підприємництва належить підприємству. Всі основі нормативні акти, які приймаються щодо підприємництва, виключно правового положення підприємства. В більшості правових систем поняття “підприємство” визначає певний майновий комплекс, тобто суб’єкт та об’єкт цивільних правовідносин. За українським законодавством підприємництво – це не тільки майновий комплекс, а й юридична особа. Так, ст. 62 Господарського кодексу України визначає: підприємство – це самостійний господарюючий статутний суб’єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідну і ко­мерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку.

Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки у банках, печатку зі своїм найменуванням, а про­мислове підприємство – також товарний знак. Підприємство для власної діяльності має необхідне майно – основні та обігові кош­ти, інші цінності, які належать йому на певних правових засадах – на праві власності або на праві певного господарського відання. Майно підприємства економічно та юридично, як правило, відмежоване від майна власника підприємства і закріплене за підприємством як самостійним суб’єктом права.

Майно, що є державною власністю і закріплене за державним підприємством, належить йому на праві повного господарського відання. Здійснюючи право повного господарського відання, державне підприємство володіє, користується та розпоряджається заз­наченим майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинно

му законодавству чи статуту підприємства.

Відчуження від держави засобів виробництва, що є держав­ною власністю і закріплені за державним підприємством, здійснюється виключно на конкурсних засадах у порядку, що виз­начається Фондом державного майна України. Одержані в резуль­таті відчуження зазначеного майна кошти направляються виключ­но на інвестиції.

Відповідно до ст. 66 Господарського кодексу України та ст. 102 Цивільного кодексу України в установчому акті підприємства виз­начається майно, яке повинно передаватись йому після реєстрації.

Джерелами формування майна підприємства є:

Грошові та матеріальні внески засновників.

Доходи, одержані від реалізації продукції та інших видів господарської діяльності.

Доходи від цінних паперів.

Кредити банків та інших кредиторів.

Капітальні вкладення і дотації з державного бюджету.

Придбання майна іншого підприємства, організації.

Безкоштовні та благодійні внески, пожертвування органі­зацій, підприємств та громадян.

Підприємство, якщо інше не передбачено статутом та зако­нодавством, має право продавати і передавати іншим підприєм­ствам, організаціям чи установам, обмінювати та здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або позику належні йому будови, інвентар, споруди, устаткування, сировину, мате­ріальні цінності, а також списувати їх з балансу.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук