Головне меню
Головна Підручники Господарське право Господарське право України 6.3. Державний контроль і нагляд за якістю продукції

6.3. Державний контроль і нагляд за якістю продукції

Господарське право - Господарське право України
125

6.3. Державний контроль і нагляд за якістю продукції

В Україні контроль і нагляд здійснюються за дотриманням суб’єктами господарської діяльності обов’язкових вимог до про­дукції, послуг чи робіт, встановлених державними стандартами. Ці функції виконує Державний комітет зі стандартизації, метро­логії та сертифікації, а також Міністерство охорони здоров’я.

Для вирішення покладених на них завдань органам державно­го контролю надані досить широкі повноваження. Посадові особи, які проводять контроль і нагляд на підприємствах, в організаціях та установах, мають право:

– забороняти чи призупиняти реалізацію, постачання чи ви­користання неперевіреної продукції; – вимагати усунення виявлених порушень державних стан­дартів на стадії розробки, підготовки продукції до виготов­лення, зберігання, транспортування та утилізації;

– виносити постанови про застосування до суб’єктів госпо­дарської діяльності штрафів за порушення вимог держав­них стандартів; – забороняти реалізацію імпортної продукції і надання імпортних послуг, які не відповідають обов’язковим вимо­гам державного стандарту, та тих, що не пройшли держав­ну реєстрацію. За порушення вимог державних стандартів суб’єкти госпо­дарської діяльності, відповідні контролюючі органи зобов’язані вилучити з обігу товари, продукти чи сировину, які не відповідають вимогам, здійснюють їх утилізацію та знищення за рахунок організації-реалізатора, що передбачається ст. 22 закону “Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини”.

Для того, щоб не допустити продаж недоброякісної продукції чи товарів через роздрібну мережу чи використати таку продук­цію у технологічному процесі, отримувач перевіряє якість отри­маної продукції чи товарів. Метою перевірки є визначення відпо­відності її вимогам нормативних докуме

нтів. Одночасно при прий­манні продукції перевіряється її маркування, комплектність, якість тари і пакувальних матеріалів.

Приймання продукції має декілька стадій:

Приймання продукції від транспортних органів.

Перевірка якості продукції.

Складення акта про результати перевірки.

Підписування акта особами, які приймали продукцію, а також їх представниками.

Отримувач продукції перевіряє якість кожної її одиниці. Але у випадках, передбачених нормативними документами стандарти­зації чи договором, можлива часткова перевірка якості. Прийман­ня товарів за якістю здійснюється в такі терміни:

– при постачанні в межах однієї територіальної одиниці – не пізніше 10 днів з дня отримання продукції; – при постачанні в іншу місцевість – 20 днів з дня отри­мання; – для продукції, що швидко псується, в межах України продукція приймається протягом 24-48 годин. Недоліки, які не могли виявити при звичайному прийманні і виявляються лише під час обробки, вважаються прихованими. Отримувач у таких випадках повинен скласти акт про виявлені недоліки в п’ятиденний термін з дня їх виявлення, але у межах 4 місяців з дня отримання продукції на склад.

Приймання продукції здійснюється у два етапи:

Перший – перевірка здійснюється працівниками підприємства-отримувача, які призначаються наказом керівника. У випадку виявлення недоліків у продукції чи товарі отримувач призупиняє приймання вантажів і складає акт про виявлені недоліки.

Другий – для продовження приймання і складення двосто­роннього акта про виявлені недоліки отримувач зобов’язаний вик­ликати представника постачальника. У випадку його неявки чи неотриманні від нього повідомлення про направлення свого пред­ставника, продовжується приймання продукції з представником відповідної галузевої інспекції за якістю, а товарів – експертом бюро товарної експертизи. Можливе приймання і одностороннє у тих випадках, коли для цього є дозвіл постачальника.

Про результати приймання продукції або товарів складається акт, де вказується фактична якість та комплектність отриманого вантажу. У випадку розходжень позицій між постачальником та от­римувачем, для визначення якості продукції отримувач зобов’яза­ний запросити експерта бюро товарної експертизи.

Контрольні запитання

Яким законодавством регулюється дотримання якості продукції та її стандартів в Україні?

Що визначає законодавство про стандартизацію?

Як здійснюється контроль за якістю продукції, яка ввозиться з-за кордону?

Який порядок проведення сертифікації продукції для суб’єктів господарської діяльності?

Що входить до функцій посадових осіб органів державного конт­ролю за дотриманням якості продукції?

Який порядок прийому продукції та терміни його проведення?

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук