Головне меню
Головна Підручники Господарське право Господарське право України РОЗДІЛ 9 ЗАХИСТ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІ СУБ'ЄТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ // 9.1. Поняття захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарської діяльності

РОЗДІЛ 9 ЗАХИСТ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІ СУБ'ЄТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ // 9.1. Поняття захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарської діяльності

Господарське право - Господарське право України
175

РОЗДІЛ 9 ЗАХИСТ ПРА­В ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІ­ СУБ'ЄТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

9.1. Поняття захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарської діяльності

На етапі формування ринкових відносин в Україні питання щодо захисту прав власності регулюються великою кількістю зако­нодавчих актів. Це пов’язано з тим, що за останні роки прийнято цілу низку законодавчих актів ринкової спрямованості, які розроб­лялися поза кодифікованими системами господарського та інших галузей права, що викликало суперечності між ними. Удоскона­лення законодавства з питань захисту прав власності суттєво впли­ває на формування ринкових відносин та створення сприятливого економічного середовища для розвитку підприємницької діяль­ності в Україні. Право на захист – це вид і міра можливої поведінки суб’єктів права щодо захисту своїх прав.

Виконання суб’єктами підприємницької діяльності своїх зав­дань і функцій забезпечується державою – політичними, еконо­мічними та юридичними гарантіями, встановленням сприятливо­го правового режиму їхньої діяльності. З цією метою в законодавчо­му порядку визначається їх компетенція, правове становище, внаслідок чого вони можуть бути учасниками державних, адмініст­ративних, трудових, цивільних, господарських, господарсько-процесуальних та інших правовідносин.

Суб’єкти господарювання мають право брати участь у цивільному судочинстві як суб’єкти захисту своїх прав та інтересів, оскіль­ки вони виконують державні, колективні та громадські інтереси.

Виконання суб’єктами господарської діяльності зазначених функцій забезпечується сукупністю господарсько-процесуальних засобів, що визначають їх цивільну правосуб’єктність, гарантують їхню участь у процесі, спрямованому на захист майнових та немайнових інтересів суб’єктів.

fy;">Реалізація суб’єктивних господарських прав щодо захисту прав власності суб’єктів господарювання здійснюється на основі та­ких цивільно-правових принципів:

Непорушення прав та інтересів інших осіб.

Забезпечення захисту прав власності.

Дозволеність всього, що не заборонено законом.

Захист прав суб’єктів господарювання здійснюється госпо­дарськими судами і в окремих випадках – загальними судами. Ст. 1 Господарського процесуального кодексу України передба­чає право звернення до господарського суду усіх юридичних осіб, а також громадян, які займаються підприємницькою діяльністю. Господарському суду підвідомчі також спори за участю інозем­них фірм, організацій та громадян-підприємців, які знаходяться на території іншої держави.

До компетенції господарського суду відносяться: економічні спори між організаціями, громадянами-підприємцями, незалеж­но від їх відомчої приналежності, які виникають у зв’язку з підпи­санням договорів, зміною їх умов та невиконанням зобов’язань.

Основні спори вирішуються в судовому порядку. Господарсь­кий суд є однією з гілок судової влади (поряд із загальними суда­ми), на яку законом покладено здійснення правосуддя у господарсь­ких відносинах. Він є незалежним органом у вирішенні всіх госпо­дарських спорів, що виникають між юридичними особами, державними та іншими органами.

Організація і діяльність господарського суду визначаються Конституцією України, Законом України “Про господарський суд”, Господарським процесуальним кодексом України, іншими за­конодавчими актами нашої держави, а також міждержавними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук