Головне меню

Лекція З. ЮРИДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Юридична деонтологія - Бризгалов І. В. // Юридична деонтологія
47

Лекція З

ЮРИДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Поняття і види юридичної діяльності.

Система юридичної діяльності.

3.1. Поняття і види юридичної діяльності

Перед тим як розглянути поняття юридичної діяльності, наведемо визначення поняття соціальної діяльності.Соціальна діяльність — це єдність теоретичного і матеріально-практичного процесів, які здійснюються соціальними суб’єктами з метою цілеспрямованого використання та зміни навколишнього середовища в інтересах людей.Основними ознаками соціальної діяльності є такі:• єдність теоретичного процесу, який поєднує пізнання явищ, предметів і матеріально-практичних дій, спрямованих на вико­ристання вивчених предметів та явищ в інтересах людей;• соціальну діяльність здійснюють соціальні суб’єкти — індивіди або їх групи, наділені свідомістю та волею, здатні пізнавати і діяти;• об’єктом діяльності є навколишнє середовище, тобто різноманітні матеріальні та нематеріальні явища й предмети, які оточують людину;• зміст діяльності полягає в цілеспрямованому використанні та зміні навколишнього середовища соціальними суб’єктами, тобто це завжди свідома діяльність, спрямована на визначення цілей та засобів їх досягнення;• метою діяльності є задоволення матеріальних та духовних потреб людей.Різноманіття потреб людей зумовлює різноманіття видів соціальної діяльності, до яких належить і юридична діяльність. Розглянемо основні її ознаки:1. Юридична діяльність — це єдність процесів пізнання юридичних явищ та їх використання в інтересах людей.2. Вона здійснюється юристами, тобто професійно підготовленими спеціалістами, які знають право і вміють реалізовувати його.3. Об’єктами юридичної діяльності є юридичні явища, тобто опосередковані правом дії (дія і б

ездіяльність) людей та результати цих дій.4. Суть юридичної діяльності полягає в діях юристів, спрямованих на досягнення певних юридичних цілей (вирішення юридичної справи, роз’яснення норми права адвокатом та ін.) з використанням юридичних засобів, дотримуючись в установлених законом випадках юридичної форми.5. Юридична діяльність призначена для розв’язання різних юридичних проблем.Отже, юридична діяльність — це вид соціальної діяльності, який здійснюють юристи з використанням юридичних засобів, дотримуючись в установлених законом випадках юридичної форми з метою розв’язання різних юридичних проблем.Спочатку юридична діяльність не була самостійним видом діяльності. Першими “юристами” у багатьох країнах світу часто були жреці.Першими історично відомими світськими юристами були римські юристи. їх діяльність включала:• відповіді на юридичні запитання приватних осіб;• консультації і допомога при укладенні угод;• керування процесуальними діями сторін при вирішенні суперечок у суді.Нині окрім названих дій велике значення в діяльності юристів має ведення юридичних справ.Юридична справа — це життєвий випадок, який існує у вигляді окремої самостійної ситуації (наприклад, правопорушення, суперечка), яка потребує розгляду і вирішення відповідно до норм права компетентним органом.Існує два основних види юридичної діяльності: кримінальна і цивільна.Наведемо найважливіші дії, які реалізуються у процесі ведення юридичних справ.1. Здійснення юридично важливих дій (допит свідка, винесення вироку, очна ставка та інші процесуальні дії).2. Написання юридичних документів з фіксацією юридично значущих дій.3. Виступи в юридичних закладах, де формуються юридичні вимоги і заяви, потрібні у процесі розгляду юридичної справи.За інтелектуальним змістом юридична діяльність поділяється так:• пізнавально-пошукова — збирання повної інформації щодо юридичних явищ;• реконструктивна — аналіз інформації, розробка версій, напрямку розв’язання юридичної проблеми;• організаційна — упорядкування і координація дій суб’єктів при веденні юридичної справи;• реєстраційна — передавання отриманої інформації в письмовій правовій формі;• комунікативна — спілкування юриста з іншими учасниками і суб’єктами юридичної справи у процесі її вирішення.За суб’єктами розрізняють діяльність судову, арбітражну, слідчу, прокурорську, адвокатську, нотаріальну, юридичне консультування. За цим же критерієм (тобто за суб’єктами діяльності) розрізняють ще такі види діяльності:• юридичну діяльність органів дізнання (міліція, митниця, пожежний нагляд та ін.);• криміналістично-судову експертизу;• діяльність оперативно-пошукових органів (МВС, СБУ);• діяльність органів виконання покарання.Залежно від норм права, які реалізуються, розрізняють такі види юридичної діяльності:• регулятивну, пов’язану з правомірною поведінкою суб’єкта права;• правоохоронну, пов’язану з неправомірною поведінкою суб’єкта права (із здійсненням правопорушення).Регулятивна діяльність поділяється на такі види:• реєстраційно-засвідчувальну (видача посвідчення про право приватної власності на квартиру);• правонадільну (дозвіл органів нотаріату на право вступу у володіння спадщиною).Правоохоронна діяльність поділяється на такі види:• попередження правопорушень (здійснення міліцією профілактики правопорушень);• припинення правопорушення (здійснюється після початку правопорушення), наприклад затримання за дрібне хуліганство;• розкриття правопорушень (знаходження правопорушників);• розслідування правопорушень (встановлення точних деталей злочину);• визначення судом чи іншими компетентними органами покарання правопорушника;• виконання покарання.Юридична діяльність виконує в суспільстві певні функції, які розкривають її соціальне призначення та роль у суспільстві. Наведемо визначення цих функцій.Функції юридичної діяльності — це відносно відокремлені, однорідні дії, спрямовані на певні сфери суспільного життя. Розрізняють дві групи функцій: загальносоціальні та спеціально юридичні.Розрізняють такі загальносоціальні функції юридичної діяльності:• економічну — забезпечує функціонування економічної системи;• політичну — забезпечує функціонування політичної системи;• ідеолого-виховну — забезпечує збереження існуючих ідеологічних цінностей.Спеціально юридичні функції юридичної діяльності поділяються на такі:• регулятивну — спрямована на регулювання правомірної поведінки громадян; розрізняють дві її підфункції: регістраційно-засвідчувальну і правонадільну;• правоохоронну — спрямована на запобігання правопорушень, їх розслідування, покарання винних; розрізняють три її підфункції: превентивну, правовідбудовчу, каральну.Наведемо сучасні тенденції розвитку юридичної освіти:• спеціалізація юридичної діяльності — розподіл на окремі галузі права чи категорії справ;• інтеграція юридичної діяльності внаслідок ускладнення суспільного життя, збільшення обсягу нормативно-правових актів.

3.2. Система юридичної діяльності

Система юридичної діяльності має дві складові: зміст і форму.До змісту юридичної діяльності входять суб’єкти; учасники; об’єкти; юридичні дії та операції; засоби і способи їх здійснення; результати юридичних дій.Суб’єктами юридичної діяльності є юристи, державні та недержавні об’єднання юристів, організації, які залежно від виду професійної діяльності, розглядуваних питань мають згідно із законом певні права та обов’язки, професійні юридичні знання, вміння їх реалізувати.Учасники — це окремі особи або їх групи, які сприяють діяльності суб’єктів у процесі вирішення юридичних справ (свідки, експерти).Об’єкти — дії суб’єктів права, правові процеси, правові документи (правопорушення, суперечка про право).Юридичні дії—це зовнішні акти поведінки суб’єктів юридичної діяльності, які вдосконалюють правові явища.Операції— сукупність взаємопов’язаних дій, спрямованих на досягнення локальних цілей.Засоби юридичної діяльності — це явища, предмети явищ і дій, які забезпечують досягнення необхідного результату юридичної діяльності; юридичні докази, правові норми.Способи юридичної діяльності — це конкретні шляхи досягнення наміченого результату за допомогою конкретних засобів, обумовлених юридичною справою. Вони можуть бути гласні та негласні, базуватись на наукових чи буденних знаннях, бути обов’язковими чи бажаними.Система певних засобів є юридичною технікою, а система способів — юридичною тактикою.Результат юридичних дій — це підсумок відповідних операцій і дій, досягнутий за допомогою певних способів і засобів суб’єктами юридичної діяльності.Складовою системи юридичної діяльності є форма юридичної діяльності. Розрізняють дві групи таких форм:• внутрішню — порядок організації діяльності, який базується на послідовності юридичних процесів і процедур;• зовнішню — засоби зовнішнього прояву юридичної діяльності у вигляді процесуальних документів, юридичних дій, усних висловлювань.

Література

1. Карташов В. Н. Юридическая деятельность. — Саратов, 1969.2. Юридична деонтологія. — Харків, 1993.

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук