Головне меню

ВСТУП

Римське право - Агафонов С. А. Римське право: Навч.-метод. посіб.
42

ВСТУП

Конституція України проголосила її демократичною державою, а тому на сучасному етапі розвитку суспільства, наша правова система перебудовується у якісно новий стан. В процесі здійснення правової реформи, досить гостро постає проблема відсутності необхідного запасу правових знань та традицій. Вирішити її можливо за допомогою вивчення історичного досвіду правотворення інших країн.Вивчення курсу "Римське право" важлива та невід’ємна частина освіти студентів, що бажають отримати диплом юриста. Україна, як і більшість країн континентальної Європи, є державою, що входить до романо-германської правової системи. Це означає, що основним джерелом формування сучасного українського законодавства є саме римське право з невеликим впливом німецького. Переважаюча більшість основних юридичних термінів, що застосовуються сучасними українськими юристами, має латинське походження. Латина, як відомо, була офіційною мовою стародавньої Римської держави. Це, зокрема, такі терміни як: юриспруденція, реституція, сервітут, облігація, конституція, юстиція, фабула, делікт та багато інших. Сучасний юрист повинен не тільки добре володіти знанням нормативно-правових актів, а й розуміти їх суть та логіку побудування. Таке розуміння може забезпечити ретельне вивчення історії виникнення та розвитку юриспруденції, взагалі та певних юридичних інститутів, зокрема. Вивчаючи римське право студент вчиться аналізувати норми права не тільки в статиці, а й в динаміці історичного розвитку, що надає можливість всебічного оволодіння правовими знаннями та розвитку його професійної правосвідомості.Дисципліна "Римське право" вивчає питання, що стосуються поняття, предмету та ролі римського права, з’ясовує його джерела. Крім того, дисципліна визначає основні юридичні поняття, що застосовувалися у стародавній римській державі. В цьому аспекті вивчаються сімейні правовідносини, правовий статус осіб, поняття про позови, речові права, зобов’яза

ння та спадкове право.Основними формами вивчення курсу "Римське право" є лекційні та семінарські заняття, а також самостійна робота студентів.Метою вивчення курсу є розгляд теоретичних питань римського права, як окремої галузі права та практичне застосування цих знань у діяльності юристів. Програма підготовлена з урахуванням норм стародавнього римського права в обсязі, необхідному для повного та глибокого опанування студентами основних положень щодо системи зазначеної галузі, основних нормативно-правових актів римської держави, практики їх застосування, звичаїв та традицій, що існували в римському суспільстві. Завданням курсу є забезпечення розуміння студентом правової атмосфери тих часів з тим, щоб полегшити вивчення дисципліни та навчити здійснювати порівняльний аналіз сучасного та стародавнього права.

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук