Головне меню
Головна Підручники Прокуратура ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД В УКРАЇНІ 5. ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ

5. ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ

Прокуратура - ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД В УКРАЇНІ
114

5. ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ

Основні поняття прокурорського нагляду - це правові та науково-практичні категорії, що використовуються для позначення і розмежування різноманітних дій, суб'єктів, засобів, явищ, складових елементів проку­рорської діяльності тощо.

Правові поняття містяться у законах (наприклад: прокурор, про­куратура, органи прокуратури, прокурорський нагляд, прокурорський працівник, предмет прокурорського нагляду, повноваження проку­рора тощо).

Науково-практичні категорії напрацьовані теорією і практикою прокурорського нагляду (наприклад: об'єкти прокурорського нагляду, суб'єкти прокурорського нагляду, засоби та акти прокурорського на­гляду тощо). Більшість правових понять, а тим більше наукових ка­тегорій законодавчо не визначені, і формулюються виключно в літе­ратурі з теорії прокурорського нагляду, через що не завжди трак­туються однозначно. Саме тому є сенс визначитись хоча б з дея­кими поняттями та категоріями.

ПРОКУРОР

Поняття "прокурор" у законах і, відповідно, в навчальному курсі використовується у двох значеннях.

По-перше, прокурор - це посадова особа, що очолює тери­торіальну (районну, міську, обласну тощо) або спеціалізовану (вій­ськову, транспортну, природоохоронну тощо) прокуратуру. Відпо­відно до цього і називаються посади, наприклад: "Прокурор Стрийського району Львівської області", "Львівський природоохоронний прокурор", "Військовий прокурор Львівського гарнізону", "Прокурор Львівської області" тощо.

По-друге, поняття "прокурор" може поширюватись і на дещо ширше коло посадових осіб органів прокуратури. Стаття 56 Закону "Про прокуратуру" роз'яснює, що під поняттям "прокурор" у цьому законі слід розуміти: Генеральний прокурор України та

його заступ­ники, підпорядковані прокурори та їх заступники, старші помічники і помічники прокурора, начальники управлінь і відділів, їх заступники, старші прокурори і прокурори управлінь і відділів, які діють у межах своєї компетенції.

Компетенція прокурорів, що очолюють відповідні прокуратури, залежить від їх рівня. Найбільшими повноваженнями наділений Ге­неральний прокурор України. Менше їх у його заступників. Наскільки нижче рівень прокурора, настільки менше у нього повноважень.

ПРАЦІВНИКИ ПРОКУРАТУРИ

Поняття "працівники прокуратури" є правовим, тобто таким, що має певний нормативний зміст.

Зі змісту багатьох статей Закону (49, 50, 50-1, 53, 55) випливає, що до працівників прокуратури відносяться оперативні працівники, тобто прокурори, заступники та помічники прокурора, слідчі прокуратури, тобто особи, що мають класні чини чи військові звання (для військових прокуратур), а також (у вузькому значенні) - наукові та педагогічні працівники освітніх закладів системи прокуратури України.

ПРЕДМЕТ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ

Предмет прокурорського нагляду є правовим, оскільки міс­титься у відповідних статтях Закону "Про прокуратуру" (зокрема, ст.ст. 19, 29). Якщо звернутись до редакції вказаних статей можна зауважити, що предмет прокурорського нагляду визначається або як "відповідність актів", або як "додержання законів". Разом з тим, суть його єдина і повинна означати - додержання та правильне застосування законів юридичними і фізичними (посадовими осо­бами. Кожному напряму (галузі) прокурорського нагляду прита­манним є свій предмет, тобто додержання та правильне засто­сування законів у певній сфері суспільно-державних відносин.

Службове призначення цього поняття полягає у використанні його для розмежування галузей прокурорського нагляду.

ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОКУРОРА

Повноваження прокурора - правове поняття, що міститься у За­коні (ст.ст. 7, 8, 9, 10, 10-1, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 27 та інші), та ст.ст. 13, 25, 227 та інших статтях КПК України. Воно тотожне правам прокурора (право на протест, подання, припис, санкцію тощо). В юридичній літературі під терміном "повноваження прокурора" розуміють сукупність прав та обов'язків, оскільки виконання про­курором своїх обов'язків відбувається саме шляхом реалізації на­даних йому законом прав.

ОБ'ЄКТИ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ

Об'єкти прокурорського нагляду - це міністерства, відомства, установи, підприємства, організації, державні органи, органи міс­цевого самоврядування, посадові особи, на яких поширюються на­глядові повноваження прокурора.

Одні й ті ж органи, заклади, установи та їх посадові особи мо­жуть бути об'єктами різних галузей прокурорського нагляду.

У широкому розумінні об'єктом прокурорського нагляду висту­пає також і діяльність вже названих вище органів, установ, закладів та посадових осіб.

СУБ'ЄКТ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ

Суб'єктом прокурорського нагляду називається учасник про­курорсько-наглядових правовідносин. Зазвичай мають на увазі юри­дичну чи фізичну особи, додержання та правильне застосування

закону якими перевіряється прокурором. Однак і сам прокурор також виступає учасником згаданих прокурорсько-наглядових правовід­носин, що виникають на час реалізації ним своїх повноважень, а отже і він також виступає суб'єктом прокурорського нагляду, причому основним.

ЗАСОБИ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ

Це - дії та правові акти прокурора, що випливають з його пов­новажень і за допомогою котрих він вирішує поставлені перед ним завдання: виявляти, усувати, попереджати порушення законів, при­тягувати винних осіб до юридичної відповідальності.

МЕТОДИКА ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ

Це - наукове поняття, що означає сукупність методів і способів здійснення прокурором своїх повноважень та вирішення завдань під час проведення перевірок щодо додержання й застосування законів. Методика прокурорського нагляду як виду діяльності напрацьову­ється практикою та наукою. Найбільш ефективні методи і способи проведення прокурорських перевірок закріплюються у наказах, роз­порядженнях, інструкціях Генерального прокурора України, оглядах, інформаційних листах та інших документах офіційного характеру.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук