Головне меню
Головна Підручники Прокуратура ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД В УКРАЇНІ СТРУКТУРА ГЕНЕРАЛЬНОЇ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

СТРУКТУРА ГЕНЕРАЛЬНОЇ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

Прокуратура - ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД В УКРАЇНІ
111

СТРУКТУРА ГЕНЕРАЛЬНОЇ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

1. Генеральну прокуратуру України очолює ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПРОКУРОР, який в підпорядкуванні має:

ПЕРШОГО заступника, в котрого, відповідно, в підпорядкуванні є старший помічник.

6-тьох заступників.

ЗАСТУПНИКА Генерального прокурора України - це началь­ник головного управління військових прокуратур.

ЗАСТУПНИКА Генерального прокурора України - це прокурор міста Києва.

Двох старших помічників Генерального прокурора України.

РАДНИКА Генерального прокурора України, в підпорядкуванні якого є помічник радника Генерального прокурора України.

2. ГОЛОВНЕ СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ:

УПРАВЛІННЯ нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими органів прокуратури: - відділ криміналістики.

УПРАВЛІННЯ з розслідування особливо важливих справ:

- відділ з розслідування кримінальних справ про злочини у сфері економіки;

- відділ з розслідування кримінальних справ про злочини про­ти особи.

ВІДДІЛ нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ.

3. ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ОРГАНАМИ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІ­ЯЛЬНІСТЬ, ДІЗНАННЯ ТА ДОСУДОВЕ СЛІДСТВО:

УПРАВЛІННЯ нагляду за додержанням законів органами внут­рішніх справ при провадженні оперативно-розшукової діяль­ності, дізнання та досудового слідства:

- відділ нагляду за додержання

м законів органами внутрішніх справ при провадженні досудового слідства;

- відділ нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні оперативно-розшукової діяльності та дізнання.

УПРАВЛІННЯ нагляду за додержанням законів органами по­даткової міліції при провадженні оперативно-розшукової діяль­ності, дізнання та досудового слідства:

- відділ нагляду за додержанням законів органами податкової міліції при провадженні досудового слідства;

- відділ нагляду за додержанням законів органами податкової міліції при провадженні оперативно-розшукової діяльності та дізнання.

УПРАВЛІННЯ нагляду за додержанням законів органами СБУ. Державної митної служби та Прикордонної охорони при про­вадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та до­судового слідства:

- відділ нагляду за додержанням законів органами СБУ при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства;

- відділ нагляду за додержанням законів про державний кор­дон та митну службу.

УПРАВЛІННЯ нагляду за виконанням законів спеціальними підрозділами та іншими державними органами, які ведуть бо­ротьбу з організованою злочинністю і корупцією:

- відділ нагляду за виконанням законів спеціальними підроз­ділами та іншими державними органами, які ведуть бо­ротьбу з організованою злочинністю при провадженні опе­ративно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства;

- відділ нагляду за виконанням законодавства про боротьбу з корупцією.

4. ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ЩОДО ПРАВ І СВОБОД ТА ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ:

УПРАВЛІННЯ нагляду за додержанням і застосуванням законів:

- відділ нагляду за додержанням конституційних прав і свобод;

- відділ нагляду за додержанням законів у сфері економіки.

ВІДДІЛ нагляду за додержанням природоохоронного законо­давства.

ВІДДІЛ нагляду за додержанням і застосуванням законів на транспорті.

ВІДДІЛ нагляду за додержанням законів про права неповно­літніх.

ДРУГИЙ відділ.

ОРГАНІЗАІЛЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ.

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДТРИМАННЯ ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУ­ВАЧЕННЯ, ПРЕДСТАВНИЦТВА У СУДАХ ТА НАГЛЯДУ ЗА ВИКО­НАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ:

УПРАВЛІННЯ підтримання державного обвинувачення в судах:

- відділ участі прокурорів у кримінальному судочинстві;

- відділ участі прокурорів у Верховному Суді України;

- організаційно-методичний відділ.

УПРАВЛІННЯ представництва інтересів громадян і держави в судах:

- відділ представництва інтересів громадян і держави в ци­вільному судочинстві та нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень;

- відділ представництва інтересів громадян і держави в гос­подарському судочинстві;

- організаційно-методичний відділ.

ВІДДІЛ нагляду за додержанням законів при виконанні судових

рішень у кримінальних справах.

6. ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

УПРАВЛІННЯ кадрів:

- відділ особового складу;

- відділ роботи з кадрами;

- відділ підготовки кадрів і роботи з навчальними закладами.

ІНСТИТУТ Генеральної прокуратури підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів та науково-практичних розробок з питань організації роботи на основних напрямках прокуроської діяльності (на правах управління).

7. ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ТА ПРАВОВОГО ЗА­БЕЗПЕЧЕННЯ:

ОРГАНІЗАЦІЙНО-КОНТРОЛЬНЕ управління:

- відділ організації роботи і контролю виконання;

- інформаційно-аналітичний відділ;

- відділ координації діяльності правоохоронних органів у бо­ротьбі із злочинністю;

- відділ статистики.

УПРАВЛІННЯ правового забезпечення:

- відділ правового аналізу;

- відділ правової інформації.

8. ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКОВИХ ПРОКУРАТУР:

УПРАВЛІННЯ з питань підтримання державного обвинувачення та представництва у судах:

- відділ з питань підтримання державного обвинувачення у судах;

- відділ представництва інтересів громадян і держави у судах.

СЛІДЧЕ управління:

- відділ нагляду за розслідуванням кримінальних справ слід­чими військових прокуратур;

- відділ нагляду за законністю оперативно-розшукової діяль­ності та дізнання;

- слідчий відділ.

ВІДДІЛ нагляду за додержанням і застосуванням законів у

Збройних силах України та інших військових формуваннях.

ВІДДІЛ роботи з кадрами військових прокуратур.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-контрольний відділ.

СЕКРЕТАРІАТ (на правах відділу).

9. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ УПРАВЛІННЯ:

- відділ міжнародного співробітництва;

- відділ правової допомоги.

10. ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ:

УПРАВЛІННЯ документального та правового забезпечення:

- секретаріат (на правах відділу);

- відділ програмного і технічного забезпечення.

УПРАВЛІННЯ матеріально-технічного забезпечення та соці­ально-побутових потреб:

- відділ матеріально-технічного забезпечення;

- експлуатаційно-господарський відділ;

- гараж;

- їдальня.

11. ВІДДІЛ ФІНАНСУВАННЯ ТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ.

12. ПАНСІОНАТ "ЗОРЕЦВІТ" М. МОРШИН.

13. ВІДДІЛ ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН, РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ТА ДЕПУТАТСЬКИХ ЗАПИТІВ.

14. ПЕРШИЙ ВІДДІЛ.

15. ПРЕС-СЛУЖБА (НА ПРАВАХ ВІДДІЛУ).

2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ В ПРОКУРАТУРІ УКРАЇНИ

Успішне вирішення завдань, що стоять перед органами прокуратури, можливе тільки за умови:

- постійного вдосконалення організації їх роботи;

- використання інтенсивних методів прокурорсько-слідчої діяль­ності, наукових рекомендацій щодо її здійснення;

- запровадження передового досвіду та можливостей сучасної техніки у діяльності прокурорів та слідчих;

- систематичне підвищення професійної підготовки прокурор­сько-слідчих кадрів;

- напрацювання у роботі працівників прокуратури ділового сти­лю та націленості на досягнення реальних практичних резуль­татів в укріпленні законності.

Діловий стиль в роботі прокурорське—слідчих працівників харак­теризується такими рисами:

1) невтомна боротьба зі злочинністю та іншими видами правопо­рушень;

2) переконаність у вартості та потрібності своєї роботи державі та народу України;

3) принциповість;

4) єдність слова і діла;

5) відчуття нового, ініціатива і творчість;

6) науковий підхід до вирішення практичних завдань,

7) здатність взяти на себе відповідальність за дії, рішення тощо;

8) правильний підбір, розстановка і виховання кадрів;

9) чітка організація та дисципліна праці;

10)дієвий контроль і перевірка виконання завдань;

11) чуйне та уважне відношення до людей;

12) простота та природність у стосунках з людьми;

13) скромність.

Оволодіти цим стилем - це означає запровадити у свою діяль­ність перераховані його риси, систематично підвищувати свій науково-культурний рівень та професійну майстерність. Очевидно, що це обов'язок кожного прокурора і слідчого.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук