Головне меню

ВСТУП

Правознавство - Правознавство: Навчальний посібник
42

ВСТУП

Побудова соціальної, правової, демократичної держави та громадянського суспільства в Україні безпосередньо пов’язана з формуванням нового рівня правосвідомості та правової культури населення, що, в свою чергу, вимагає зростання уваги до питань правового навчання і виховання майбутніх фахівців, які повинні знати і неухильно дотримувати вимоги законів, уміло застосовувати їх в своїй практичній діяльності.

Фахівець, на якій би ділянці він не працював, зобов’язаний знати основи трудового права, щоб чітко організовувати і здійснювати трудовий процес. Йому необхідно знати, як закон регулює діяльність органів управління, їх права і обов’язки, які акти і в якому порядку вони видають. Фахівець зобов’язаний мати уявлення про правовий механізм, що регулює господарські зв’язки підприємств і організацій. Його обов’язок – знати права і обов’язки громадян і юридичних осіб і їх правові гарантії. З метою боротьби з правопорушеннями і попередження злочинів йому необхідно мати уявлення про кримінальний закон.

Особливої актуальності юридична освіта набула з огляду на проведення в Україні конституційно-правової реформи. Розуміння основ функціонування держави, конституційного, виборчого, адміністративного, цивільного, трудового, кримінального та інших галузей права, викладених у цьому підручнику, стає необхідною умовою активної життєвої позиції фахівця, кожного громадянина України. Без глибоких знань прав, свобод, обов’язків, діючого законодавства неможливі демократизація нашого суспільства, розвиток сучасної цивілізації.

Цей навчальний посібник написано у відповідності з програмою курсу „Правознавство” для вищих навчальних закладів.

У навчальному посібнику відображені найновіші підходи до тих чи інших теоретичних і практичних проблем правознавства. Досить складні пит

ання, як правило, викладені простою і зрозумілою мовою, із певними елементами адаптації основних юридичних термінів та понять, законодавчих джерел до широкого кола читачів.

Авторський колектив намагався уникнути цитування різних літературних джерел, яке, на його думку, заважає логіці висвітлення матеріалу. Однак, все, що викладено в навчальному посібнику, є результатом опрацювання і систематизації сучасних методологічних підходів і аналітичних висновків авторів, ідей та положень основних нормативно-правових актів України, багатьох монографій, підручників і навчальних посібників вітчизняних авторів, науково-практичних коментарів до чинного законодавства.

У відповідності з духом реформування українського суспільства ставилося завдання не обмежуватися понятійним рівнем аналізу, а висвітлити в навчальному посібнику найбільш актуальні питання вітчизняного законодавства та юридичної науки, з урахуванням поточної законотворчості. В ньому беруться до уваги норми Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 p. Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 p., Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 p., Господарського кодексу України від 16 січня 2003 р., Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р., Кодексу адміністративного судочинства від 6 липня 2005 р. та законів України.

Навчальний посібник складається з 12 розділів, в яких викладається теорія держави і права, питання конституційного, адміністративного, цивільного, трудового та кримінального права.

Авторський колектив прагнув до створення більш-менш стабільного навчального посібника. Проте слід пам’ятати, що право постійно удосконалюється, тому студенту, як майбутньому фахівцю, необхідно знати нові законодавчі акти, про які його проінформують на лекціях, практичних заняттях і за допомогою методичної літератури, що видається вузами.

Глибше засвоїти поняття і категорії юриспруденції можуть допомогти відповідні завдання для самостійної роботи вміщені в цій книзі.

На жаль, не всі питання, котрі містить навчальна програма з нормативної дисципліни „Правознавство” вдалося висвітлити в посібнику однаковою мірою, що пов’язано з різним рівнем розробки тих чи інших галузей вітчизняного права, зокрема, повільними темпами реформування житлового, трудового, податкового законодавства та інших його галузей, відставанням цього процесу від потреб реальної практики та трансформації суспільного життя в цілому, а іноді й відсутністю в Україні необхідної літератури, в основному теоретичного профілю.

Навчальний посібник розрахований, перш за все, на студентів неюридичних спеціальностей навчальних закладів освіти I-IV рівнів акредитації. Проте ним можуть скористатися і учні шкіл, ліцеїв, гімназій, а також абітурієнти, які готуються до вступу на юридичні факультети та відділення правознавства вищих навчальних закладів. Він буде корисним і для широкого кола читачів, які цікавляться питаннями права і прагнуть пізнати особливості правового регулювання тих чи інших конкретних ситуацій.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук